Potrošačke cene proizvoda i usluga u maju 2017. godine, u odnosu na april  2017. godine (mesečni rast), u proseku su niže za 0,5%. 

Godišnji rast potrošačkih cena je 3,5% (maj 2017. u odnosu na maj 2016. godine), dok je u poređenju sa decembrom 2016. godine rast od 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2017. godine u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena zabeležen je u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%).

Pad cena zabeležen je i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Transport (za po -0,2%), kao i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%). Rast cena je zabeležen u grupi Restorani i hoteli (0,4%), u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,3%), zatim u grupama Rekreacija i kultura i Odeća i obuća (za po 0,2%) i u grupi Komunikacija (0,1%).  

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u aprilu 2017.  godine, u Republici Srbiji iznosila je 49.635 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u martu 2017. godine, nominalno je veća za 3,8%, a i realno je veća za 3,0%. 

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u aprilu 2016. godine, nominalno je veća za 0,8%, a i realno je manja za 3,1%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u periodu januar–april 2017. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–april 2016. godine, nominalno je veća za 3,2% i realno je manja za 0,1%.

Prosečna potrošačka korpa za mesec april 2017. godine iznosila je 69.725,05 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,76% ili 530,85 dinara.

Minimalna potrošačka korpa za april 2017. godine iznosila je 36.228,44 dinara i veća je za 0,73% ili 265,57 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

Kupovna moć, merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u aprilu 2017. godine, veća je u odnosu na prethodni mesec zahvaljujući, pre svega, povećanju prosečne mesečne neto zarade.

Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su povećane u odnosu na prethodni mesec.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2017. godine bilo je potrebno 1,40 prosečnih zarada, a za pokriće

Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,73 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2016. godine bilo je potrebno 1,36 prosečnih zarada, a za pokriće

Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,71 prosečne zarade.

Promet robe u trgovini na malo* u Republici Srbiji, u  aprilu  2017. godine u odnosu na april 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 4,8%, a u stalnim cenama je manji za 0,9%.

U aprilu 2017. godine, u poređenju sa prethodnim mesecom, promet robe je veći u tekućim cenama za 1,8%, a u stalnim cenama za 0,8%.

Promet robe u trgovini na malo u periodu januar–april 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine, veći je u tekućim cenama za 7,6%, a u stalnim cenama za 2,4%.
* Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.             

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za period januar–april 2017. godine iznosi:
– 11.598,7 miliona dolara – porast od 7,8% u odnosu na isti period prethodne godine;
– 10.877,0 miliona evra – porast od 12,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 5.072,5 miliona dolara, što čini rast od 7,1% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 6.526,2 miliona dolara, što je za 8,3% više nego u istom periodu prethodne godine. 

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 4.756,9 miliona, i to je povećanje od 11,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 6.120,1 miliona, što predstavlja povećanje od 13,0% u odnosu na isti period prošle godine. 

Deficit iznosi 1.453,8 miliona dolara, što čini povećanje od 12,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izražen u evrima, deficit iznosi 1.363,2 milion, što je povećanje od 17,5% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 77,7% i manja je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 78,6%.

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u aprilu 2017. godine manja je za 2,6% nego u aprilu 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine manja je za 0,9%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–april 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, manja je za 0,1%.

Posmatrano po sektorima, u aprilu 2017. godine u odnosu na isti mesec prethodne godine zabeležena su sledeća kretanja: Prerađivačka industrija (isti nivo), sektor Rudarstvo (pad od 4,9%) i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (pad od 11,4%).

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2017. godine, u odnosu na mart 2017. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,7% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,3%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 0,5%, a za prerađivačku industriju rast od 4,6%. 

Kvartalni bruto domaći proizvod obračunat je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Realni rast BDP-a u prvom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,2%.

 Republički zavod za statistiku