Потрошачке цене производа и услуга у мају 2017. године, у односу на април  2017. године (месечни раст), у просеку су ниже за 0,5%. 

Годишњи раст потрошачких цена је 3,5% (мај 2017. у односу на мај 2016. године), док је у поређењу са децембром 2016. године раст од 2,7%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у мају 2017. године у односу на претходни месец, највећи пад цена забележен је у групи Храна и безалкохолна пића (-1,4%).

Пад цена забележен је и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Транспорт (за по -0,2%), као и у групи Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,1%). Раст цена је забележен у групи Ресторани и хотели (0,4%), у групама Здравство и Образовање (за по 0,3%), затим у групама Рекреација и култура и Одећа и обућа (за по 0,2%) и у групи Комуникација (0,1%).  

Просечна месечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у априлу 2017.  године, у Републици Србији износила је 49.635 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у марту 2017. године, номинално је већа за 3,8%, а и реално је већа за 3,0%. 

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у априлу 2016. године, номинално је већа за 0,8%, а и реално је мања за 3,1%. Просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у периоду јануар–април 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–април 2016. године, номинално је већа за 3,2% и реално је мања за 0,1%.

Просечна потрошачка корпа за месец април 2017. године износила је 69.725,05 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,76% или 530,85 динара.

Минимална потрошачка корпа за април 2017. године износила је 36.228,44 динара и већа је за 0,73% или 265,57 динара у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.

Куповна моћ, мерена односом Просечне, односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у априлу 2017. године, већа је у односу на претходни месец захваљујући, пре свега, повећању просечне месечне нето зараде.

Вредности Просечне, односно Минималне потрошачке корпе незнатно су повећане у односу на претходни месец.

За покриће Просечне потрошачке корпе у априлу 2017. године било је потребно 1,40 просечних зарада, а за покриће

Минималне корпе било је довољно 0,73 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у априлу 2016. године било је потребно 1,36 просечних зарада, а за покриће

Минималне корпе било је довољно 0,71 просечне зараде.

Промет робе у трговини на мало* у Републици Србији, у  априлу  2017. године у односу на април 2016. године, већи је у текућим ценама за 4,8%, а у сталним ценама је мањи за 0,9%.

У априлу 2017. године, у поређењу са претходним месецом, промет робе је већи у текућим ценама за 1,8%, а у сталним ценама за 0,8%.

Промет робе у трговини на мало у периоду јануар–април 2017. године у односу на исти период 2016. године, већи је у текућим ценама за 7,6%, а у сталним ценама за 2,4%.
* Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.             

Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар–април 2017. године износи:
– 11.598,7 милионa долара – пораст од 7,8% у односу на исти период претходне године;
– 10.877,0 милиона евра – пораст од 12,5% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 5.072,5 милиона долара, што чини раст од 7,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 6.526,2 милиона долара, што је за 8,3% више него у истом периоду претходне године. 

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 4.756,9 милиона, и то је повећање од 11,8% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 6.120,1 милиона, што представља повећање од 13,0% у односу на исти период прошле године. 

Дефицит износи 1.453,8 милиона долара, што чини повећање од 12,7% у односу на исти период претходне године.

Изражен у еврима, дефицит износи 1.363,2 милион, што је повећање од 17,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 77,7% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 78,6%.

Индустријска производња у Републици Србији у априлу 2017. године мања је за 2,6% него у априлу 2016. године, а у односу на просек 2016. године мања је за 0,9%. Индустријска производња у периоду јануар–април 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године, мања је за 0,1%.

Посматрано по секторима, у априлу 2017. године у односу на исти месец претходне године забележена су следећа кретања: Прерађивачка индустрија (исти ниво), сектор Рударство (пад од 4,9%) и Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (пад од 11,4%).

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2017. године, у односу на март 2017. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,7% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,3%.

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2017. године, у односу на просек 2016. године, за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 0,5%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,6%. 

Квартални бруто домаћи производ обрачунат је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Реални раст БДП-а у првом кварталу 2017. године у односу на исти период претходне године, износио је 1,2%.

 Републички завод за статистику