Потрошачке цене производа и услуга у јулу 2017. године, у односу на
јун  2017. године (месечни раст), у
просеку су ниже за -0,4%.

Годишњи раст потрошачких цена је
3,2% (јул 2017. у односу на јул 2016. године), док је у поређењу са децембром
2016. године раст од 2,5%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према
намени потрошње, у јулу 2017. године у односу на претходни месец раст цена је
забележен у групама Рекреација и култура (3,5%) и Алкохолна пића и дуван
(2,8%).

Пад цена забележен је у групама
Храна и безалкохолна пића (-2,0%), Одећа и обућа (-1,1%), Транспорт (-0,9%),
Ресторани и хотели и Образовање (за по -0,2%), Стан, вода, електрична енергија,
гас и друга горива и Комуникације (за по -0,1%).   

Просечна месечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у јулу 2017.
године у Републици Србији, износила је 48.101. динар. У односу на просечну
зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2017. године, номинално је мања
за 2,3% и реално је мања за 1,9%.

У
односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2016. године,
номинално је већа за 3,9%, а и реално је већа за 0,9%. Просечна зарада без
пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–јул 2017. године у Републици
Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду
јануар–јул 2016. године, номинално је већа за 4,3% и реално је већа за 0,9%.

Просечна потрошачка корпа за месец јун 2017.
године износила је 69.566,08 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из
претходног месеца за 0,25% или 176,07 динара. У односу на јун 2016. године
Просечна потрошачка корпа већа је за 3,78%.

Минимална потрошачка корпа за јун
2017. године износила је 36.090,14. динара и већа је за 0,16% или 59 динара у
односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на јун
2016. године Просечна потрошачка корпа већа је за 3,52%.

Куповна моћ мерена односом Просечне, односно
Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у јуну 2017. године, већа је
у односу на претходни месец, пре свега због повећања просечне месечне нето
зараде. Вредности Просечне, односно Минималне потрошачке корпе незнатно су
повећане у односу на претходни месец.

За покриће Просечне потрошачке корпе у јуну
2017. године било је потребно 1,41 просечних зарада, а за покриће Минималне
корпе било је довољно 0,73 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у јуну
2016. године било је потребно 1,44 просечних зарада, а за покриће Минималне
корпе било је довољно 0,75 просечне зараде.

 Промет робе у трговини на мало* у Републици Србији, у  јуну 
2017. године у односу на јун 2016. године, већи је у текућим ценама за
9,9%, а у сталним ценама је мањи за 5,3%.

У јуну 2017. године, у поређењу са претходним месецом, промет робе је
већи у текућим ценама за 0,7%, а у сталним ценама за 0,9%.

Промет
робе у трговини на мало у периоду јануар–јун 2017. године у односу на исти
период 2016. године, већи је у текућим ценама за 8,7%, а у сталним ценама за
3,6%.

*
Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у
текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени:
вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.          

 Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период
јануар–јун 2017. године износи:

– 18.465,1 милионa долара – пораст од 9,6%
у односу на исти период претходне године;

– 17.067,9 милиона евра – пораст од 13,2% у
односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од
8.072,7 милиона долара, што чини раст од 10,0% у односу на исти период
претходне године, а увезено је робе у вредности од 10.392,4 милиона долара, што
је за 9,3% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је
вредност од 7.461,5 милиона, и то је повећање од 13,6% у поређењу са истим
периодом претходне године. Увоз робе је имао вредност од 9.606,4 милиона, што
представља повећање од 12,9% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2.319,8 милиона долара, што чини повећање од 6,9% у
односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи
2.145,0 милиона, што је повећање од 10,4% у поређењу са истим периодом
претходне године.

Покривеност увоза извозом је 77,7% и мања је од покривености у истом
периоду претходне године, када је износила 77,2%. Индустријска производња у Републици Србији у јуну 2017. године већа је
за 5,7% него у јуну 2016. године, а у односу на просек 2016. године већа је за
5,6%. Индустријска производња у периоду јануар–јун 2017. године, у поређењу са
истим периодом 2016. године, већа је за 2,1%.

Посматрано по секторима, у јуну 2017. године у односу на исти месец
претходне године забележена су следећа кретања: сектор Рударство – раст од
16,7%; Прерађивачка индустрија – раст од 6,0% и Снабдевање електричном
енергијом, гасом паром и климатизација – исти ниво.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2017. године у односу
на мај 2017. године, показује да је за индустрију – укупно остварен пад
индустријске производње од 2,8% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад
од 2,4%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2017. године у односу
на просек 2016. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од
3,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 5,8%.

Квартални бруто домаћи производ обрачунат је према производном и
расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Реални раст БДП-а у другом кварталу 2017. године у односу на исти период
претходне године, износио је 1,3% (флеш процена).

 *
Према подацима Републичког завода за статистику.

< <