Потрошачке цене производа и услуга у јуну 2017. године, у односу на мај  2017. године (месечни раст), у просеку су повећане за 0,2%. 
            Годишњи раст потрошачких цена је 3,6% (јун 2017. у односу на јун 2016. године), док је у поређењу са децембром 2016. године раст 2,9%.
            Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2017. године је у односу на претходни месец забележен раст цена у групама Рекреација и култура (3,6%), Комуникације (0,6%), Храна и  безалкохолна пића (0,5%) и у групама Здравство и Образовање (за по 0,1%).
            Пад цена забележен је и у групама Транспорт (-0,9%), Одећа и обућа (-0,4%), Ресторани и хотели (-0,3%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана  (-0,2 %), као и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,1%). 

Просечна месечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у мају 2017.  године у Републици Србији, износила је 47.136 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у априлу 2017. године, номинално је мања за 4,5%, а и реално је мања за 4,5%. 
У односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у мају 2016. године, номинално је већа за 7,2%, а и реално је већа за 3,6%. Просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у периоду јануар–мај 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у периоду јануар–мај 2016. године, номинално је већа за 4,0% и реално је већа за 0,7%.

      Просечна потрошачка корпа за месец мај 2017. године износила је 69.390,01 динар и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,48% или 335,04 динара.
      Минимална потрошачка корпа за мај 2017. године износила је 36.031,09 динара и мања је за 0,54% или 197,35 динара у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.
     Куповна моћ мерена односом Просечне, односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у мају 2017. године, мања је у односу на претходни месец због смањења просечне месечне нето зараде. Вредности Просечне, односно Минималне потрошачке корпе незнатно су смањене у односу на претходни месец.
За покриће Просечне потрошачке корпе у мају 2017. године било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.
 За покриће Просечне потрошачке корпе у мају 2016. године било је потребно 1,53 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,80 просечне зараде.

             Промет робе у трговини на мало* у Републици Србији у мају 2017. године у односу на мај 2016. године, већи је у текућим ценама за 11,1%, а у сталним ценама је мањи за 6,1%.
             У мају 2017. године је у поређењу са претходним месецом промет робе већи у текућим ценама за 1,9%, а у сталним ценама за 2,5%.
Промет робе у трговини на мало у периоду јануар–мај 2017. године у односу на исти период 2016. године, већи је у текућим ценама за 8,4%, а у сталним ценама за 3,2%.
*Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.             

           Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар–мај 2017. године износи:
– 15.018,9 милионa долара – пораст од 9,6% у односу на исти период претходне године;
– 13.987,2 милиона евра – пораст од 14,0% у односу на исти период претходне године.
  Извезено је робе у вредности од 6.547,8 милиона долара, што чини раст од 9,0% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 8.471,1 милиона долара, што је за 10,0% више него у истом периоду претходне године. 
Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од  6.098,4 милиона, и то је повећање од 13,4% у поређењу са истим периодом претходне године.  Увоз робе имао је вредност од 7.888,8 милиона, што представља повећање од 14,4% у односу на исти период прошле године. 
           Дефицит износи 1.923,3 милиона долара, што чини повећање од 13,5% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1.790,4 милиона, што је повећање од 18,0% у поређењу са истим периодом претходне године.
           Покривеност увоза извозом је 77,3% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 78,0%.

           Индустријска производња у Републици Србији у мају 2017. године већа је за 6,2% него у мају 2016. године, а у односу на просек 2016. године већа је за 5,9%. Индустријска производња у периоду јануар-мај 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године, мања је за 1,2%.
            Посматрано по секторима, у мају 2017. године, у односу на исти месец претходне године, забележена су следећа кретања: сектор Рударство (раст од 10,0%) Прерађивачка индустрија (раст од 9,2%) и Снабдевање електричном енергијом, гасом паром и климатизација (пад од 6,3%).
           Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2017. године, у односу на април 2017. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 4,1% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 3,3%.
           Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2017. године, у односу на просек 2016. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 5,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 8,8%. 

            Квартални бруто домаћи производ обрачунат је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.
           Реални раст БДП у првом кварталу 2017. године у односу на исти период претходне године, износио је 1,2%.

 * Према подацима Републичког завода за статистику.