1. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2018. godine, u odnosu na mart 2018. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u aprilu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane za 1,2%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga, klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (2,1%), Hrana i bezalkoholna pića (0,7%), Transport (0,6%), Komunikacije (0,3%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,2%).
Pad cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan i Rekreacija i kultura (za po -0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
2. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto), obračunata za mart 2018. godine, iznosila je 49.400 dinara. U odnosu na prethodni mesec prosečna neto zarada nominalno je veća za 3,3%, a realno za 3,2%. U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečna neto zarada veća je za 3,4% nominalno, a za 2,0% realno. Prosečna neto zarada za mart 2018. godine iznosila je 418 evra, dok je za mart 2017. iznosila 386 evra.
3. Prosečna potrošačka korpa za mesec mart 2018. godine iznosila je 70.292,73 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 123,23 dinara ili za 0,2%. U odnosu na mart 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,6 %.
Minimalna potrošačka korpa za mart 2018. godine iznosila je 36.419 dinara i veća je za 143,72 dinara ili 0,2% u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na mart 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,3%.
4. Kupovna moć, merena odnosom Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u martu 2018. godine, veća je u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog povećanja prosečne mesečne neto zarade.
Vrednost Prosečne potrošačke i Minimalne potrošačke korpe neznatno je povećana u odnosu na prethodni mesec.
5. Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u martu 2018. godine, u odnosu na mart 2017. godine, veći je u tekućim cenama za 2,2%, a u stalnim cenama za 0,9%. Poredeći prva tri meseca 2018. godine sa istim periodom 2017. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 4,6%, a u stalnim cenama za 3,2%.
* Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.
6. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za  period  januar–april 2018. godine iznosi:
– 14.690,8 miliona dolara – porast od 27,8% u odnosu na isti period prethodne godine;
– 11.950,4 miliona evra – porast od 10,9% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvezeno je robe u vrednosti od 6.302,1 mil. dolara, što čini rast od 24,0% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 8.388,7 mil. dolara, što je za 30,8% više nego u istom periodu prethodne godine.
Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 5.126,4 miliona, i to je povećanje od 7,5% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 6.824,0 miliona, što predstavlja povećanje od 13,5% u odnosu na isti period prošle godine.
Deficit iznosi 2.086,5 mil. dolara, što čini povećanje od 57,0% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 1.697,6 miliona, što je povećanje od 36,2% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.
Pokrivenost uvoza izvozom je 75,1% i manja je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 79,3%.
7. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u aprilu 2018. godine veća je za 3,1% nego u aprilu 2017. godine. Industrijska proizvodnja u periodu januar–april 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 5,2%. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 3,9% u periodu januar–april 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine.
Posmatrano po sektorima, u aprilu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017, zabeležena su sledeća kretanja:
sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 13,0%;
sektor Rudarstvo – rast od 1,7%
sektor Prerađivačka industrija – rast od 1,0%
U periodu januar–april 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:
sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 11,4%
sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,9%
sektor Rudarstvo – rast od 2,5%.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 0,6%, a za prerađivačku industriju pad od 0,8%.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2018. godine, u odnosu na mart 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,7% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,2%.
8. Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,6%. Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2018. godine od 1,5% u odnosu na prethodni kvartal. Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva – 26,4%, sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama – 5,3%, sektoru informisanja i komunikacija – 5,1% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane – 4,6%.
* Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.