1. Цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2018. године, у односу на март 2018. године, у просеку су више за 0,4%. Потрошачке цене у априлу 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,1%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане за 1,2%.
Посматрано по главним групама производа и услуга, класификованих према намени потрошње, у априлу 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Одећа и обућа (2,1%), Храна и безалкохолна пића (0,7%), Транспорт (0,6%), Комуникације (0,3%) и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,2%).
Пад цена забележен је у групама Алкохолна пића и дуван и Рекреација и култура (за по -0,1%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
2. Просечна зарада без пореза и доприноса (нето), обрачуната за март 2018. године, износила је 49.400 динара. У односу на претходни месец просечна нето зарада номинално је већа за 3,3%, а реално за 3,2%. У односу на исти месец претходне године просечна нето зарада већа је за 3,4% номинално, а за 2,0% реално. Просечна нето зарада за март 2018. године износила је 418 евра, док је за март 2017. износила 386 евра.
3. Просечна потрошачка корпа за месец март 2018. године износила је 70.292,73 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 123,23 динара или за 0,2%. У односу на март 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,6 %.
Минимална потрошачка корпа за март 2018. године износила је 36.419 динара и већа је за 143,72 динара или 0,2% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на март 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,3%.
4. Куповна моћ, мерена односом Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у марту 2018. године, већа је у односу на претходни месец, пре свега због повећања просечне месечне нето зараде.
Вредност Просечне потрошачке и Минималне потрошачке корпе незнатно је повећана у односу на претходни месец.
5. Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у марту 2018. године, у односу на март 2017. године, већи је у текућим ценама за 2,2%, а у сталним ценама за 0,9%. Поредећи прва три месеца 2018. године са истим периодом 2017. године, промет робе у трговини на мало већи је у текућим ценама за 4,6%, а у сталним ценама за 3,2%.
* Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.
6. Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за  период  јануар–април 2018. године износи:
– 14.690,8 милионa долара – пораст од 27,8% у односу на исти период претходне године;
– 11.950,4 милиона евра – пораст од 10,9% у односу на исти период претходне године.
Извезено је робе у вредности од 6.302,1 мил. долара, што чини раст од 24,0% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 8.388,7 мил. долара, што је за 30,8% више него у истом периоду претходне године.
Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 5.126,4 милиона, и то је повећање од 7,5% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 6.824,0 милиона, што представља повећање од 13,5% у односу на исти период прошле године.
Дефицит износи 2.086,5 мил. долара, што чини повећање од 57,0% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1.697,6 милиона, што је повећање од 36,2% у поређењу са истим периодом претходне године.
Покривеност увоза извозом је 75,1% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 79,3%.
7. Индустријска производња у Републици Србији у априлу 2018. године већа је за 3,1% него у априлу 2017. године. Индустријска производња у периоду јануар–април 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 5,2%. Прерађивачка индустрија је остварила раст од 3,9% у периоду јануар–април 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године.
Посматрано по секторима, у априлу 2018. године, у односу на исти месец 2017, забележена су следећа кретања:
сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 13,0%;
сектор Рударство – раст од 1,7%
сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,0%
У периоду јануар–април 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:
сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 11,4%
сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,9%
сектор Рударство – раст од 2,5%.
Десезонирани индекс индустријске производње за април 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 0,6%, а за прерађивачку индустрију пад од 0,8%.
Десезонирани индекс индустријске производње за април 2018. године, у односу на март 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,7% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,2%.
8. Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,6%. Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2018. године од 1,5% у односу на претходни квартал. Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства – 26,4%, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама – 5,3%, сектору информисања и комуникација – 5,1% и сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране – 4,6%.
* Према подацима Републичког завода за статистику.