Потрошачке цене производа и услуга у септембру 2017. године, у односу на август 2017. године, у просеку су више за 0,1%.

Годишњи раст потрошачких цена је 3,2% (септембар 2017. у односу на септембар 2016. године), док је у поређењу са децембром 2016. године раст 2,8%.

Посматрано по главним групама производа и услуга, класификованих према намени потрошње, раст цена је у септембру 2017. године у односу на претходни месец забележен у групама Храна и безалкохолна пића (1,0%), Ресторани и хотели (0,9%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,5%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Одећа и обућа (за по 0,4%) и Комуникације (0,1%).

Пад цена је забележен у групама Рекреација и култура (-5,7%) и Транспорт   (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Просечна месечна зарада, без пореза и доприноса, исплаћена у августу 2017. године у Републици Србији, износила је 47.220 динара. У односу на просечну зараду, без пореза и доприноса, исплаћену у јулу 2017. године, номинално је мања за 1,8%, а и реално је мања за 2,0%. У односу на просечну зараду, без пореза и доприноса, исплаћену у августу 2016. године, номинално је већа за 4,3%, а реално је већа за 1,8%.

Просечна зарада, без пореза и доприноса, исплаћена у периоду јануар–август 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду, без пореза и доприноса, исплаћену у периоду јануар–август 2016. године, номинално је већа за 4,3% и реално је већа за 1,0%.

Просечна потрошачка корпа за месец август 2017. године износила је 69.722,81 динар и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,30% или 211,69 динара. У односу на август 2016. године Просечна потрошачка корпа већа је за 2,43%.

Минимална потрошачка корпа за август 2017. године износила је 36.137,98 динара и већа је за 0,19% или 68,66 динара у односу на  Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на август 2016. године Просечна потрошачка корпа већа је за 2,16%.

Куповна моћ мерена односом Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у август 2017. године, мања је у односу на претходни месец, пре свега због смањења просечне месечне нето зараде. Вредности Просечне односно Минималне потрошачке корпе незнатно су повећане у односу на претходни месец.

За покриће Просечне потрошачке корпе у августу 2017. године било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у августу 2016. године била је потребна 1,50 просечна зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.       

Промет робе у трговини на мало* у Републици Србији у августу 2017. године, у односу на август 2016. године, већи је у текућим ценама за 7,4%, а у сталним ценама за 4,4%.

У августу 2017. године, у поређењу са претходним месецом, промет робе је већи и у текућим и у сталним ценама за 1,4%.

Промет робе у трговини на мало у периоду јануар–август 2017. године, у односу на исти период 2016. године, већи је у текућим ценама за 8,9%, а у сталним ценама за 4,2%.

* Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.          

Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар–август 2017. године износи:

– 24.699,9 милионa долара – пораст од 11,8% у односу на исти период претходне године;

– 22.418,8 милиона евра – пораст од 13,2% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 10.896,5 милиона долара, што чини раст од 11,9% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 13.803,4 милиона долара, што је за 11,6% више него у истом периоду претходне године. 

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од  9.891,1 милион, и то је повећање од 13,4% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе је имао вредност од 12.527,7 милиона, што представља повећање од 13,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2.906,9 милиона долара, што чини повећање од 10,5% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2.636,6 милиона, што је повећање од 11,8% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 78,9% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 78,7%.

Индустријска производња у Републици Србији у августу 2017. године већа је за 7,3% него у августу 2016. године, а у односу на просек 2016. године већа је за 4,8%. Индустријска производња у периоду јануар–август 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године, већа је за 3,0%.

Посматрано по секторима, у августу 2017. године су у односу на исти месец претходне године забележена следећа кретања: сектор Прерађивачка индустрија (раст од 9,7%), сектор Рударство (раст од 4,7%) и Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (пад од 1,1%).

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2017. године, у односу на јул 2017. године, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 2,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,1%.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2017. године, у односу на просек 2016. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 6,4%, а за прерађивачку индустрију раст од 8,1%.

Квартални бруто домаћи производ обрачунат је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Реални раст БДП-а у другом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,3% (флеш процена).

Републички завод за статистику је објавио да је бруто домаћи производ у 2016. години номинално већи за 5,4%, а реално већи за 2,8% у односу на претходну годину.

 * Према подацима Републичког завода за статистику.