Приликом оснивања привредног субјекта са
претежном шифром делатности 69.20 (рачуноводствени, књиговодствени и
ревизорски послови, пореско саветовање), неопходно је приложити потврду о
неосуђиваности члана друштва и органа управљања, као претходни услов за
регистрацију.

Законом о допунама Закона о
рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018) прописано је да оснивач,
односно власник, као и члан органа управљања привредног друштва које има
регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга, не
може бити правно лице које је осуђено правоснажном пресудом за кривично
дело прописано законом којим се уређује одговорност правних лица за
кривична дела.

Исто тако, предузетник који има
регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга не
може бити лице које је правоснажно осуђено за кривична дела против права
по основу рада, привреде, имовине, правосуђа, прања новца, финансирања
тероризма, јавног реда и мира, правног саобраћаја и службене дужности.

Сличне измене дефинисао је и Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018).

Већ регистрована привредна друштва и
предузетници са шифром делатности 69.20 нису у обавези да АПР-у,
накнадно, доставе поменуту потврду.

Извор: сајт АПР-а