Ministarstvo pravde poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa Prednacrtom zakona o sprečavanju nasilja u porodici. 

Zainteresovani
mogu svoje komentare i sugestije dostavljati od 18. marta do 10. aprila
tekuće godine, putem elektronske pošte na e-mail vlado.bojicic@mpravde.gov.rs 
ili poštom na adresu Ministarstva pravde sa naznakom „Za Prednacrt
zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, Nemanjina 22-26, 11000
Beograd. 

Tekst Prednacrta zakona o sprečavanju nasilja u porodici možete
pogledati ovde.

Izvor: sajt Ministarstva pravde