Ministarstvo pravde poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom građanskog zakonika, kao i da daju svoje komentare.

Učesnici u javnoj raspravi će svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave dostavljati Ministarstvu pravde, putem elektronske pošte na e-mail: gradjanski.zakonik@mpravde.gov.rs  ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom „Za Nacrt Građanskog zakonika“, 11000 Beograd, ulica Nemanjina 22-26.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi

Zaključkom Odbora Vlade za pravni sistem i državne organe od 25. juna 2015. godine, određeno je sprovođenje javne rasprave o Nacrtu građanskog zakonika. Zaključkom je utvrđen i Program javne rasprave.

Nacrt