Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe „Expo Belgrade”2027. u Beogradu, koji je Vlada Srbije uputila u skupštinsku proceduru, predviđa osnivanje posebnog privrednog društva „EXPO BELGRADE 2027” za sprovođenje projekta koje će koordinirati sve aktivnosti, kao i pojedinačnih društava posebne namene za izgradnju stambenih objekata.

Realizacija projekta Expo Belgrade 2027, kako je navedeno, predstavlja opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Srbije. „Upravljač EXPO BELGRADE 2027 je privredno društvo koje angažuje investitor i koje vrši savetodavne i konsultantske usluge u svim aspektima planiranja i izgradnje, uključujući pravni aspekt, upravlja projektovanjem i izvođenjem radova, vrši kontrolu dinamike napretka radova, po potrebi organizuje sastanke sa izvođačima i stručnim nadzorom, o čemu izveštava investitora, kao i predlaže sprovođenje eventualnih korektivnih aktivnosti”, navodi se u predlogu zakona. Sredstva za sprovođenje ovog zakona će biti obezbeđena u budžetu i to 22,6 milijardi dinara u naredne tri godine, a ukupan ekonomski efekat je procenjen na približno 1,1 milijardu evra. Ističe se i da je direktan pozitivan uticaj ovog zakona na nacionalnu ekonomiju kroz rashode koje generišu inostrani i domaći posetioci, odnosno kroz troškove prevoza, smeštaja, hrane i pića, kupovine i drugih povezanih usluga i mereno kroz bruto rashode na direktne usluge i proizvode, procenjen na približno 600 miliona evra.

Predlog zakona propisuje i da sva akta potrebna za izgradnju objekata u okviru projekta Expo Belgrade 2027. donosi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i da su svi podnesci u postupcima oslobođeni plaćanja taksi i naknada, po bilo kom osnovu. Predviđeno je i da investitor ne plaća posebne naknade za priključenje stambene zgrade na komunalnu i ostalu infrastrukturu, kao ni doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta. Kako se navodi u predlogu, svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama predloženog zakona smatraju se hitnim i svi državni organi, kao i organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva i drugi, ali i institucije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odlaganja izdaju akte iz svoje nadležnosti. Ističe se i da će svi projekti planirani u cilju realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027. imati pozitivne efekte, koji će se ogledati kroz razvoj nove oblasti u okviru plana posebne namene, razvoja putne i pružne infrastrukture i poboljšanja pristupačnosti lokacije i iz svih delova Srbije. Osim pozitivnih efekata kroz razvoj nove oblasti, doći će i do povećanja potražnje za smeštajnim kapacitetima kako neposredno za vreme trajanja ove izložbe tako i posredno nakon njenog isteka od strane državljana Srbije, ali i iz ostalih država Evrope i sveta, što će za rezultat imati veći prihod u budžetu Srbije i intenziviranje komplementarnih komercijalnih aktivnosti.

Zakon predviđa i da se ovaj projekat realizuje po fazama i utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti čiji je korisnik Srbija, u cilju izgradnje objekata u skladu sa Prostornim planom, kao i sa dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja. Osnivaju se i privredna društva za sprovođenje projekta EXPO, privredno društvo koje će koordinirati sve aktivnosti u realizaciji projekta, kao i pojedinačna društva posebne namene koja će biti zadužena za izgradnju stambenih objekata. Objekti koji su izgrađeni za potrebe javne namene, odnosno smeštaj učesnika međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, po završetku manifestacije mogu se, po komercijalnim uslovima, otuđiti trećim licima, na način, u postupku i pod uslovima koje propisuje Vlada.

Održavanje i upravljanje unutar stambenog bloka za vreme održavanja ove međunarodne izložbe vrši investitor ili lice koje on ovlasti, a po završetku manifestacije EXPO BELGRADE 2027, taj posao sprovodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata i stanovanje. U obrazloženju zakona se navodi da se na osnovu dosadašnjeg iskustva u realizaciji projekata, došlo do zaključka da u procesu realizacije projekata puno vremena oduzima rešavanje imovinsko-pravnih odnosa pre izdavanja potrebnih dozvola i da zbog toga radovi često kasne sa realizacijom. Pokazatelj učinka zakona biće izgrađenost objekata i prateće infrastrukture u skladu sa preuzetim obavezama Srbije na osnovu (Bid Došier i Recognition Došier), u smislu da će se upotrebna dozvola za izgradnju paviljona izdavati u stepenu završenosti objekta do nivoa „sive faze”.

Kao razlog za donošenje ovog zakona navedeno je to što je Srbija u Parizu 21. juna pobedila u sva četiri kruga glasanja za domaćina za organizovanje međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. sa predloženom temom „Igraj za čovečanstvo – sport i muzika za sve”, prenosi Tanjug.

Izvor: sajt Politika
Naslov: Redakcija