Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji, pored ostalog, predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža i najbrutalnija krivična dela.

Predlog zakona je u skupštinskoj proceduri, radi usvajanja.

Doživotni zatvor se uvodi u naš krivično-pravni sistem kao nova vrsta sankcije koja treba u potpunosti da zameni postojeću najtežu kaznu zatvora od 30 do 40 godina.

To znači da će, ukoliko ova rešenja budu usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pored predloga Fondacije „Tijana Jurić“ kaznu doživotnog zatvora sudovi moći da izreknu za najteže oblike krivičnih dela:

teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba nad detetom – kada su izvršena prema detetu, maloletnom licu, bremenitoj ženi i nemoćnom licu, kao i za sva druga krivična dela za koje je prema važećem zakonskom rešenju propisan zatvor od 30 do 40 godina.

Ta dela su: ubistvo predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, upotreba nedozvoljenih sredstava borbe, protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja, agresivni rat, terorizam, upotreba smrtonosne naprave, uništenje i oštećenje nuklearnog objekta i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom.

Prema rešenjima, doživotni zatvor sud neće moći da izrekne ako učinilac nije napunio 21 godinu života.

Uslovni otpust sa izdržavanja kazne doživotnog zatvora moći će da dobije osuđeni koji je izdržao 27 godina u zatvoru.

Međutim, Predlog zakona je izričito propisao da osuđeni na doživotni zatvor za krivična dela iz predloga Fondacije „Tijana Jurić“ neće moći da dobiju uslovni otpust – nikada.

Novina u zakonskim rešenjima predviđa i da će osuđenom na kaznu doživotnog zatvora uslovni otpust trajati 10 godina od dana kada je uslovno otpušten, što znači da ukoliko prekrši obaveze koje mu je nametnuo sud ili izvrši novo krivično delo u roku od 10 godina, biti vraćen u zatvor – doživotno.

Takođe, prema rešenjima za izmene Krivičnog zakonika izvršenje kazne doživotnog zatvora neće moći da zastari, kao ni krivično gonjenje izvršilaca dela za koja je propisan doživotni zatvor.

Ovo je, pored ratnih zločina i krivičnih dela za koja zastarelost ne može da nastupi u skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima, izuzetak od pravila prema kojima se računa zastarevanje krivičnog gonjenja odnosno izvršenja kazne, koja nisu menjana.

Zakonska rešenja predviđaju da će višestruki povratnici ubuduće oštrije kažnjavati.

Tako će sud morati da povratniku da izrekne kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, ukoliko je:

– već dva ili više puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvorsku kaznu od najmanje jednu godinu,

– ako od dana otpuštanja sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina

To znači da će, pod navedenim uslovima, na primer, za krivično delo za koje je propisana kazna od do pet godina zatvora, višestruki povratnik morati da bude osuđen na kaznu višu od dve i po godine zatvora.

Zbog visokog procenta uslovnih osuda za lakša krivična dela, predviđeno je da sud može uslovnu osudu da izrekne učiniocu kada mu utvrdi kaznu manju od dve godine zatvora, kao i za krivična dela za koja se može izreći kazna do osam godina zatvora, umesto 10 godina koliko je predviđeno aktuelnim zakonikom.

Predviđeno je i povećanje kazni za mučitelje i ubice životinja sa jedne na dve godine zatvora, a za one koji priređuju borbe pasa ili drugih životinja minimum kazne je povećan sa tri na šest meseci zatvora.

U tom slučaju maksimalna kazna je ostala tri godine uz novčanu kaznu.

Kada su u pitanju krivična dela u vezi sa proizvodnjom i trgovinom droge ubačen je novi član koji kaznom od pet do 15 godina zatvora sankcioniše onog koji:

radi prodaje, nudi na prodaju ili bez naknade radi daljeg stavljanja u promet daje opojne droge maloletnom licu, duševno bolesnom licu, licu koje je privremeno duševno poremećeno, licu koje je teže duševno zaostalo ili licu koje se leči od zavisnosti od droge.

Isti član predviđa istu kaznu i za onoga ko stavlja u promet opojnu drogu pomešanu sa supstancom koja može dovesti do teškog narušavanja zdravlja ili ko ovo delo izvrši u školi ili u njenoj neposrednoj blizini ili u zatvoru, javnom lokalu, javnoj priredbi.

Iste kazne su predviđene ako ovo delo učini službeno lice, lekar, sveštenik, nastavnik ili vaspitač iskorišćavanjem svog položaja ili ako za izvršenje tog dela iskoristi maloletno lice.

Takođe propisano je i novo krivično delo koje govori o navođenju maloletnika i duševno obolelih osoba na konzumiranje droga i kažnjavaće se kaznom od dve do 10 godina zatvora.

U Krivični zakonik će biti ubačeno još jedno krivično delo koje se tiče napada na advokate ili članove njihovih porodica u vezi sa advokatskim poslovima.

Za ovaj osnovni oblik krivičnog dela propisana je kazna zatvora do tri godine, a ako učinilac tom prilikom nanese laku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice čeka će ga kazna od jedne do pet godina zatvora.

Novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine sankcionisano je uništavanje imovine advokata i njegove porodice, a ako je na taj način prouzrokovana i šteta viša od 450.000 dinara, učiniocu će pretiti kazna od šest meseci do pet godina zatora.

Pravila koja se tiču dogovaranja krivičnog dela malo su izmenjena, pa predviđaju da se onaj ko dogovara izvršenje krivičnog dela za koje se može izreći kazna do pet godina zatvora, može biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Kada je u pitanju dogovaranje izvršenja krivičnog dela za koje se može izreći doživotni zatvor, učiniocu preti kazna od tri meseca do tri godine zatvora.

Predlog zakona predvideo je i nove odredbe kada su u pitanju akti nasilja izvršeni na aerodromu, u avionu ili u pomorskom saobraćaju.

Priprema ubistva definisana je kao novi stav za krivično delo teško ubistvo i glasi: „ko nabavlja ili osposobljava sredstva za izvršenje krivičnog dela iz stava 1. ovog člana ili otklanja prepreke za njegovo izvršenje ili sa drugim dogovara, planira ili organizuje njegovo izvršenje ili preduzme drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za njegovo neposredno izvršenje, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.“

Izvor: sajt RTV
Naslov: Redakcija