Vlada Republike Srbije usvojila je 6.9.2018. godine, predlog Zakona o izmenama i
dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
, kojim će između
ostalog, kao što je obećano, biti ukinut Zakon o smanjenju penzija
najkasnije 30. septembra 2018. godine.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je usvajanjem predloga
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO stvoren preduslov za uvećanje
penzija.

„Kao što smo i obećali, prve uvećane penzije su oktobarske, a biće
isplaćene u novembru. Veoma smo zadovoljni što smo za ovo uvećanje imali
dovoljno novca u budžetu, tako da nije bilo potrebno da radimo rebalans.
Naši najstariji sugrađani su zaslužni za uspešne reforme koje smo
sproveli, i zahvljujući njima sada imamo stabilne javne finansije. Na tome
ćemo im uvek biti zahvalni.“

„Obećali smo da ćemo ukinuti Zakon o smanjenju penzija kada se finansijski
stabilizuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. On je
sada stabilan jer ga država dotira sumom koja je ispod nivoa koji traži
Međunarodni monetarni fond. Penzioneri su veoma važni za Vladu Republike
Srbije i trudićemo se da im omogućimo najbolje uslove. Ovo je prvi zakon
od 2001. godine, a bilo je tačno 5 izmena i dopuna do sada, koji ima
sve pozitivne izmene koje su u korist penzionera i budućih penzionera“,
rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran
Đorđević.

Među brojnim izmenama Zakona o PIO ključna je ukidanje smanjenja penzija,
zahvaljujući kojoj će oktobarsku penziju (isplata u novembru) penzioneri
dobiti bez umanjenja. Dospele, a neisplaćene penzije zaključno sa penzijama
za septembar 2018. godine isplatiće se u skladu sa odredbama Zakona o
privremenom uređivanju načina isplata penzija.

Novim Zakonom biće utvrđen pravni osnov kojim se daje mogućnost Vladi za
isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u zavisnosti od
ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike Srbije.

Pored toga, biće promenjen način obračuna visine prevremene starosne
penzije za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim
trajanjem (tzv. beneficirani staž), koji odlaze u prevremenu starosnu
penziju uz smanjenje visine penzije, tako da se „penali“ za ove
osiguranike računaju u odnosu na njihovu sniženu starosnu granicu za
svakog konkretnog osiguranika sa beneficiranim stažom. Ovo će se povoljno
odraziti na visinu penzije ovih penzionera.

U cilju zaštite suštine prava na snižavanje starosne granice najviše do 50
godina života za osiguranike koji rade na poslovima sa maksimalnim
stepenom uvećanja staža osiguranja (12-18) i sprečavanja mogućih
zloupotreba, propisuje se da je za ove osiguranike uslov za ostvarivanje
navedenog prava na snižavanje starosne granice do 50 godina života, da
imaju navršene 2/3 staža osiguranja na poslovima sa maksimalnim stepenom
uvećanja staža osiguranja, u odnosu na ukupan staž osiguranja navršen na
radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Ovim Zakonom, takođe će biti ukinuto 16 obrazaca, među kojima je i M4
obrazac, prestaje da važi ovlašćenje Fonda da vrši prinudnu naplatu na
ime neuplaćenih doprinosa obustavom 1/3 penzije osiguranicima koji su
sami obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,
ali se i uspostavljaju penzionerske kartice.

Takođe, među novinama je i utvrđivanje načina određivanja godišnjeg ličnog
koeficijenta za osiguranike koji u matičnoj evidenciji nemaju utvrđene
podatke o zaradi (vojni osiguranici i raseljena lica). Osim toga, smanjiće
se i broj privremenih rešenja promenom načina obračuna poslednje godine
staža osiguranja.

 

Izvor: sajt Ministarstva finansija
Naslov: Redakcija