800×600

< <

Извештај за статистичке потребе (СИ) са стањем на
дан 31. децембра 2017. године достављају Агенцији за привредне регистре (у даљем
тексту: Агенција) сва правна лица и предузетници који имају обавезу достављања редовних
годишњих финансијских извештаја, укључујући и обвезнике који имају пословну годину
различиту од календарске, и то најкасније до
28. фебруара 2018. године

Извештај за статистичке потребе доставља се применом
Посебног
информационог система Агенције
, одабиром одговарајућег захтева (СИ), у електронском облику, потписан квалификованим
електронским потписом законског заступника
, на начин описан у Корисничком
упутству за достављање Извештаја за статистичке потребе, који се може наћи на сајту
Агенције.

Ако обвезник не достави Извештај
путем Посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику,
Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен,
сагласно Закону, у електронском облику, те да исти неће бити обрађен и уписан
у базу података за статистичке потребе.
  


Извештај за статистичке потребе чине обрасци: 

– Биланс стања, 

– Биланс успеха,

– Статистички извештај.

Наведени обрасци прописани су подзаконским актима
који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја и статистичког извештаја
за одговарајућу групу правних лица.
Законом није прописано достављање документације
уз Извештај за статистичке потребе.

Извештај за статистичке
потребе мора бити потписан квалификованим електронским потписом законског заступника
,
у складу са чланом 35. став 6. Закона. Извештај који није потписан на наведени начин
(нпр. потписан од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је
издао законски заступник и сл.) враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања
од стране законског заступника.
За пријем и обраду Извештаја
за статистичке потребе Агенција не наплаћује накнаду

 

Достављањем Извештаја за статистичке
потребе није испуњена законска обавеза достављања Редовног годишњег финансијског
извештаја, који се доставља најкасније до 30. јуна 2018. године.

Законом је прописана могућност истовременог
достављања Извештаја за статистичке потребе и Редовног годишњег финансијског извештаја,
који се достављају најкасније до 28. фебруара 2018. године.
 

У складу са чланом 8. Правилника о условима и начину
јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
(у даљем тексту: Правилник), по истеку Законом прописаног рока обвезници не могу
да доставе Агенцији Извештај за статистичке потребе, односно део Посебног информационог
система који обезбеђује достављање Извештаја за статистичке потребе неће бити доступан
обвезницима истеком тог рока. 
У случају да обвезник достави неисправан Извештај за статистичке потребе,

обавештење о утврђеним недостацима истог дана се
објављује на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра, а информација о томе доставља се обвезнику
на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог
у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског
заступника наведену у захтеву (СИ)
. По датом обавештењу обвезник
мора да поступи у року од осам дана од дана јавног објављивања тог обавештења на
интернет страници Агенције, у противном подаци из овог извештаја неће бити унети
у базу података за статистичке потребе за 2017. годину.

Ако су извештаји за статистичке потребе достављени
у складу са Законом и Правилником, без одлагања се спроводи унос тих података у
базу података за статистичке потребе, а информација о томе истог дана се
објављује на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра, и доставља обвезнику
на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог
у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског
заступника наведену у захтеву (СИ).

Обвезници не могу да достављају замену Извештаја за
статистичке потребе.

Појединачни подаци из Извештаја за статистичке потребе нису јавно доступни
– не могу се јавно објављивати нити уступати трећим лицима.
Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено
достављају и Редовни годишњи финансијски извештаји – ДО 28. 2. 2018. ГОДИНЕ

 

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено
доставља и Редовни годишњи финансијски извештај (СИ_ГФИ) са стањем на дан 31. децембра
2017. године могу да доставе сва правна лица која имају пословну годину једнаку календарској,
и то најкасније до
28. фебруара 2018. године

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено
доставља и Редовни годишњи финансијски извештај доставља се применом Посебног
информационог система Агенције
, одабиром одговарајућег захтева (СИ_ГФИ),
у електронском облику, потписан
квалификованим електронским потписом законског заступника,
 на начин описан у Корисничком
упутству за истовремено достављање извештаја
, које се може наћи на сајту
Агенције.

Ако обвезник не достави Извештај
путем Посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику,
Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен,
сагласно Закону, у електронском облику, те да исти неће бити обрађен, односно
да финансијски извештај неће бити јавно објављен на интернет страници Агенције. 
 

Извештај чини одговарајући сет
образаца
прописан Законом и подзаконским актима за одговарајућу групу правних
лица и документација
прописана чланом 34. Закона.

Обрасци Извештаја, укључујући и Напомене уз финансијске
извештаје, документација из члана 34. Закона, као и остала приложена документа представљају
целину која мора да буде потписана
квалификованим електронским потписом законског заступника
(у складу
са чл. 33. ст. 6. и чл. 35. ст. 6. Закона).

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено
доставља и Редовни годишњи финансијски извештај који није потписан на наведени начин
(нпр. потписан од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је
издао законски заступник и сл.) враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања
од стране законског заступника.

Препорука:
Да би се избегли проблеми
у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима
омогућила да, коришћењем одговарајуће апликације, изврше потписивање и проверу
квалификованог електронског потписа на документима који се прилажу уз Извештај,
пре њиховог учитавања у Посебни информациони систем Агенције.

За јавно објављивање Редовног годишњег финансијског
извештаја и документације која представља део овог извештаја потребно је платити
накнаду у складу са Одлуком о накнадама
за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. Инструкције за плаћање
накнаде, као и праћење статуса накнаде обвезнику ће бити обезбеђене у Посебном информационом
систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање” (као
што је описано у Корисничком упутству за истовремено достављање извештаја).

Достављањем ове врсте захтева
сматра се да је обвезник испунио обавезу достављања Извештаја за статистичке потребе
и Редовног годишњег финансијског извештаја за исту извештајну годину.

По истеку Законом прописаног рока за достављање Извештаја
за статистичке потребе (28. фебруар 2018. године) обвезници не могу да Агенцији
истовремено доставе Извештај за статистичке потребе и Редовни годишњи финансијски
извештај, већ само Редовни годишњи финансијски извештај за 2017. годину до 30. јуна
(Законом прописан рок), а најкасније до краја 2018. године (достављање после рока,
уз плаћање додатне накнаде).

У случају да обвезник достави неисправан Извештај
за статистичке потребе, уз који је истовремено достављен и Редовни годишњи финансијски
извештај, обавештење о утврђеним
недостацима
истог дана се објављује на интернет страници Агенције,
у оквиру Регистра, а информација
о томе доставља се обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу
лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на
електронску адресу законског заступника наведену у захтеву (СИ_ГФИ)
.

Ако се недостаци утврђени обавештењем тичу Извештаја
за статистичке потребе, обвезник исте треба да отклони најкасније у року од осам
дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције, у противном подаци
из Извештаја неће бити уписани у базу података за статистичке потребе. Међутим,
ако се недостаци тичу Редовног годишњег финансијског извештаја, односно документације,
обвезник исте треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања
обавештења на интернет страници Агенције, у супротном Редовни годишњи финансијски
извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се Редовни годишњи финансијски извештај (као
део предмета: Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и
Редовни годишњи финансијски извештај) јавно објави као неисправан или се правно
лице нађе на Списку обвезника
који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја
и прописане документације
, обвезник има могућност да најкасније
до краја 2018. године достави потпуно нови Редовни годишњи финансијски извештај
за 2017. годину.

Део овог извештаја са подацима
за статистичке потребе није јавно доступан, док се део који представља Редовни
годишњи финансијски извештај јавно објављује на интернет страници Агенције.
 

 

Обвезници који су истовремено доставили Извештај за
статистичке потребе и Редовни годишњи финансијски извештај, могу да захтевају замену
само дела који представља Редовни годишњи финансијски извештај са документацијом,
по њиховом јавном објављивању на интернет страници Агенције.

– Сет образаца

Прописани сет образаца који чине део Извештаја за
статистичке потребе уз који се истовремено доставља и Редовни годишњи финансијски
извештај зависи од величине и групе правних лица, као и примењене рачуноводствене
регулативе, а одређен је на следећи начин:

1) Велика, средња и мала правна
лица
(осим других правних лица), као
и сва јавна друштва независно од величине
обавезно достављају Извештај
за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и Редовни годишњи финансијски
извештај на обрасцима: 

– Биланс стања, 

– Биланс успеха, 

– Статистички извештај,

– Извештај о осталом резултату, 

– Извештај о токовима готовине, 

– Извештај о променама на капиталу, 

– Напомене уз финансијске извештаје (у форми текста).

Наведени сет образаца, који су прописани подзаконским
актом за привредна друштва, достављају и микро правна лица и предузетници, као и
друга правна лица која одлуче
да примењују МСФИ за МСП
. Подаци у наведеним обрасцима исказују
се на свим позицијама.

2) Велика, средња и мала друга
правна лица
, која примењују Правилник о начину признавања, вредновања,
презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро
и других правних лица, достављају Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено
доставља и Редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима: 

– Биланс стања, 

– Биланс успеха, 

– Статистички извештај, 

– Напомене уз финансијске извештаје (у форми текста). 

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на свим позицијама.

3) Микро правна лица (привредна
друштва, задруге, огранци и предузетници који воде двојно књиговодство и друга правна
лица)
, која примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације
и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других
правних лица, достављају Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено
доставља и Редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима: 

– Биланс стања, 

– Биланс успеха,

– Статистички извештај.

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на позицијама
означеним словима и римским бројевима (без података на позицијама означеним арапским
бројевима).

У складу са подзаконским актима
финансијски подаци на прописаним обрасцима исказују се у хиљадама динара.

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено
доставља и Редовни годишњи финансијски извештај могу да доставе обвезници који имају
пословну годину једнаку календарској, што значи да правна лица која имају годину различиту од
календарске не могу да користе ову могућност
.

 

Изјава о неактивности

Правно лице које у извештајној 2017. години није имало пословних догађаја нити је у пословним
књигама за ту годину имало податке о имовини и обавезама
, дужно
је да до 28. фебруара 2018. године достави Изјаву о неактивности. 

Изјава о неактивности која је потписана квалификованим
електронским потписом искључиво законског заступника доставља се у електронском облику
Агенцији, применом Посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег
захтева, на начин који је описан у Корисничком упутству за достављање Изјаве о неактивности,
које се налази на сајту Агенције.

Ако обвезник не достави Изјаву
о неактивности путем Посебног информационог система Агенције, односно достави
је у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметна
изјава није достављена, сагласно Закону о рачуноводству, у електронском облику,
те да иста неће бити обрађена нити јавно објављена на интернет страници Агенције. 
 

 

Уз Изјаву о неактивности не доставља се документација
из члана 34. Закона.
Изјава о неактивности мора
да буде потписана квалификованим електронским потписом законског заступника

(у складу са чланом 33. став 6. Закона). Изјава која није потписана на наведени
начин (нпр. потписана од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које
је издао законски заступник и сл.) враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања
од стране законског заступника.

Што се тиче самог документа
„Изјава о неактивности”, од ове године за потписивање истог обвезник може да користи
апликацију за потписивање документације пре њеног учитавања у Посебни информациони
систем Агенције. 

Достављањем ове изјаве сматра се да је правно лице
испунило обавезу достављања Извештаја за статистичке потребе и Редовног годишњег
финансијског извештаја за 2017. годину. Законски заступник не може да пориче садржину
Изјаве коју је дао, односно после
достављања и јавног објављивања Изјаве
правно лице не може да достави Редовни годишњи финансијски
извештај
за 2017. годину.

За јавно објављивање Изјаве о неактивности потребно
је платити накнаду (од 300,000 динара) у
складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса
накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у Посебном информационом систему Агенције
и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање” (као што је описано
у Корисничком упутству за достављање Изјаве о неактивности).

Правно лице за које је законски
заступник доставио Изјаву о неактивности за 2017. годину разврстано је као микро
правно лице и та величина се примењује за наредну годину, у складу са Законом.

 

По истеку Законом прописаног рока (28. фебруар
2018. године) обвезници могу да доставе Агенцији Изјаву о неактивности за 2017.
годину најкасније до краја 2018. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање,
увећане по основу неблаговременог достављања).

Исправна Изјава о неактивности
уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује на интернет страници
Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

 

У случају да обвезник достави неисправну Изјаву о
неактивности, обавештење о
утврђеним недостацима
истог дана се објављује на интернет страници
Агенције, у оквиру Регистра, а информација о томе доставља се обвезнику на
електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном
информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника
наведену у захтеву Изјаве о неактивности
. По обавештењу о утврђеним
недостацима обвезник мора да поступи у року од 30 дана од дана објављивања обавештења
на интернет страници Агенције. Ако обвезник не отклони недостатке, Изјава о неактивности
неће бити уписана у Регистар.

 

Уколико се Изјава о неактивности јавно објави као
неисправна или се правно лице нађе на Списку
обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског
извештаја и прописане документације
, обвезник има могућност да
најкасније до краја 2018. године достави потпуно нову Изјаву о неактивности.

 

Обвезници не могу да достављају замену Изјаве о неактивности.

 

ПРИМЕР
bold;“>ИЗЈАВЕ О НЕАКТИВНОСТИ:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а
у својству законског заступника, безусловно и непорециво изјављујем да обвезник
____ , матични број ___ , у пословној години није имао пословних догађаја, а у пословним
књигама није имао податке о имовини и обавезама.

Достављањем ове изјаве сматрам испуњеном обавезу достављања
Извештаја за статистичке потребе и Редовног годишњег финансијског извештаја за наведену
пословну годину.

Законски заступник