800×600

<<

Izveštaj za statističke potrebe (SI) sa stanjem na
dan 31. decembra 2017. godine dostavljaju Agenciji za privredne registre (u daljem
tekstu: Agencija) sva pravna lica i preduzetnici koji imaju obavezu dostavljanja redovnih
godišnjih finansijskih izveštaja, uključujući i obveznike koji imaju poslovnu godinu
različitu od kalendarske, i to najkasnije do
28. februara 2018. godine

Izveštaj za statističke potrebe dostavlja se primenom
Posebnog
informacionog sistema Agencije
, odabirom odgovarajućeg zahteva (SI), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim
elektronskim potpisom zakonskog zastupnika
, na način opisan u Korisničkom
uputstvu za dostavljanje Izveštaja za statističke potrebe, koji se može naći na sajtu
Agencije.

Ako obveznik ne dostavi Izveštaj
putem Posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi ga u papirnom obliku,
Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetni izveštaj nije dostavljen,
saglasno Zakonu, u elektronskom obliku, te da isti neće biti obrađen i upisan
u bazu podataka za statističke potrebe.
  


Izveštaj za statističke potrebe čine obrasci: 

– Bilans stanja, 

– Bilans uspeha,

– Statistički izveštaj.

Navedeni obrasci propisani su podzakonskim aktima
koji uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja
za odgovarajuću grupu pravnih lica.
Zakonom nije propisano dostavljanje dokumentacije
uz Izveštaj za statističke potrebe.

Izveštaj za statističke
potrebe mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika
,
u skladu sa članom 35. stav 6. Zakona. Izveštaj koji nije potpisan na navedeni način
(npr. potpisan od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je
izdao zakonski zastupnik i sl.) vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja
od strane zakonskog zastupnika.
Za prijem i obradu Izveštaja
za statističke potrebe Agencija ne naplaćuje naknadu

 

Dostavljanjem Izveštaja za statističke
potrebe nije ispunjena zakonska obaveza dostavljanja Redovnog godišnjeg finansijskog
izveštaja, koji se dostavlja najkasnije do 30. juna 2018. godine.

Zakonom je propisana mogućnost istovremenog
dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe i Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja,
koji se dostavljaju najkasnije do 28. februara 2018. godine.
 

U skladu sa članom 8. Pravilnika o uslovima i načinu
javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
(u daljem tekstu: Pravilnik), po isteku Zakonom propisanog roka obveznici ne mogu
da dostave Agenciji Izveštaj za statističke potrebe, odnosno deo Posebnog informacionog
sistema koji obezbeđuje dostavljanje Izveštaja za statističke potrebe neće biti dostupan
obveznicima istekom tog roka. 
U slučaju da obveznik dostavi neispravan Izveštaj za statističke potrebe,

obaveštenje o utvrđenim nedostacima istog dana se
objavljuje na internet stranici Agencije, u okviru Registra, a informacija o tome dostavlja se obvezniku
na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog
u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog
zastupnika navedenu u zahtevu (SI)
. Po datom obaveštenju obveznik
mora da postupi u roku od osam dana od dana javnog objavljivanja tog obaveštenja na
internet stranici Agencije, u protivnom podaci iz ovog izveštaja neće biti uneti
u bazu podataka za statističke potrebe za 2017. godinu.

Ako su izveštaji za statističke potrebe dostavljeni
u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, bez odlaganja se sprovodi unos tih podataka u
bazu podataka za statističke potrebe, a informacija o tome istog dana se
objavljuje na internet stranici Agencije, u okviru Registra, i dostavlja obvezniku
na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog
u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog
zastupnika navedenu u zahtevu (SI).

Obveznici ne mogu da dostavljaju zamenu Izveštaja za
statističke potrebe.

Pojedinačni podaci iz Izveštaja za statističke potrebe nisu javno dostupni
– ne mogu se javno objavljivati niti ustupati trećim licima.
Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno
dostavljaju i Redovni godišnji finansijski izveštaji – DO 28. 2. 2018. GODINE

 

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno
dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj (SI_GFI) sa stanjem na dan 31. decembra
2017. godine mogu da dostave sva pravna lica koja imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj,
i to najkasnije do
28. februara 2018. godine

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno
dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom Posebnog
informacionog sistema Agencije
, odabirom odgovarajućeg zahteva (SI_GFI),
u elektronskom obliku, potpisan
kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika,
 na način opisan u Korisničkom
uputstvu za istovremeno dostavljanje izveštaja
, koje se može naći na sajtu
Agencije.

Ako obveznik ne dostavi Izveštaj
putem Posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi ga u papirnom obliku,
Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetni izveštaj nije dostavljen,
saglasno Zakonu, u elektronskom obliku, te da isti neće biti obrađen, odnosno
da finansijski izveštaj neće biti javno objavljen na internet stranici Agencije. 
 

Izveštaj čini odgovarajući set
obrazaca
propisan Zakonom i podzakonskim aktima za odgovarajuću grupu pravnih
lica i dokumentacija
propisana članom 34. Zakona.

Obrasci Izveštaja, uključujući i Napomene uz finansijske
izveštaje, dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i ostala priložena dokumenta predstavljaju
celinu koja mora da bude potpisana
kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika
(u skladu
sa čl. 33. st. 6. i čl. 35. st. 6. Zakona).

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno
dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj koji nije potpisan na navedeni način
(npr. potpisan od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je
izdao zakonski zastupnik i sl.) vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja
od strane zakonskog zastupnika.

Preporuka:
Da bi se izbegli problemi
u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima
omogućila da, korišćenjem odgovarajuće aplikacije, izvrše potpisivanje i proveru
kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz Izveštaj,
pre njihovog učitavanja u Posebni informacioni sistem Agencije.

Za javno objavljivanje Redovnog godišnjeg finansijskog
izveštaja i dokumentacije koja predstavlja deo ovog izveštaja potrebno je platiti
naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama
za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Instrukcije za plaćanje
naknade, kao i praćenje statusa naknade obvezniku će biti obezbeđene u Posebnom informacionom
sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje” (kao
što je opisano u Korisničkom uputstvu za istovremeno dostavljanje izveštaja).

Dostavljanjem ove vrste zahteva
smatra se da je obveznik ispunio obavezu dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe
i Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za istu izveštajnu godinu.

Po isteku Zakonom propisanog roka za dostavljanje Izveštaja
za statističke potrebe (28. februar 2018. godine) obveznici ne mogu da Agenciji
istovremeno dostave Izveštaj za statističke potrebe i Redovni godišnji finansijski
izveštaj, već samo Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu do 30. juna
(Zakonom propisan rok), a najkasnije do kraja 2018. godine (dostavljanje posle roka,
uz plaćanje dodatne naknade).

U slučaju da obveznik dostavi neispravan Izveštaj
za statističke potrebe, uz koji je istovremeno dostavljen i Redovni godišnji finansijski
izveštaj, obaveštenje o utvrđenim
nedostacima
istog dana se objavljuje na internet stranici Agencije,
u okviru Registra, a informacija
o tome dostavlja se obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu
lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na
elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu (SI_GFI)
.

Ako se nedostaci utvrđeni obaveštenjem tiču Izveštaja
za statističke potrebe, obveznik iste treba da otkloni najkasnije u roku od osam
dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije, u protivnom podaci
iz Izveštaja neće biti upisani u bazu podataka za statističke potrebe. Međutim,
ako se nedostaci tiču Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije,
obveznik iste treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja
obaveštenja na internet stranici Agencije, u suprotnom Redovni godišnji finansijski
izveštaj neće biti upisan u Registar.

Ukoliko se Redovni godišnji finansijski izveštaj (kao
deo predmeta: Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i
Redovni godišnji finansijski izveštaj) javno objavi kao neispravan ili se pravno
lice nađe na Spisku obveznika
koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja
i propisane dokumentacije
, obveznik ima mogućnost da najkasnije
do kraja 2018. godine dostavi potpuno novi Redovni godišnji finansijski izveštaj
za 2017. godinu.

Deo ovog izveštaja sa podacima
za statističke potrebe nije javno dostupan, dok se deo koji predstavlja Redovni
godišnji finansijski izveštaj javno objavljuje na internet stranici Agencije.
 

 

Obveznici koji su istovremeno dostavili Izveštaj za
statističke potrebe i Redovni godišnji finansijski izveštaj, mogu da zahtevaju zamenu
samo dela koji predstavlja Redovni godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom,
po njihovom javnom objavljivanju na internet stranici Agencije.

– Set obrazaca

Propisani set obrazaca koji čine deo Izveštaja za
statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski
izveštaj zavisi od veličine i grupe pravnih lica, kao i primenjene računovodstvene
regulative, a određen je na sledeći način:

1) Velika, srednja i mala pravna
lica
(osim drugih pravnih lica), kao
i sva javna društva nezavisno od veličine
obavezno dostavljaju Izveštaj
za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski
izveštaj na obrascima: 

– Bilans stanja, 

– Bilans uspeha, 

– Statistički izveštaj,

– Izveštaj o ostalom rezultatu, 

– Izveštaj o tokovima gotovine, 

– Izveštaj o promenama na kapitalu, 

– Napomene uz finansijske izveštaje (u formi teksta).

Navedeni set obrazaca, koji su propisani podzakonskim
aktom za privredna društva, dostavljaju i mikro pravna lica i preduzetnici, kao i
druga pravna lica koja odluče
da primenjuju MSFI za MSP
. Podaci u navedenim obrascima iskazuju
se na svim pozicijama.

2) Velika, srednja i mala druga
pravna lica
, koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja,
prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro
i drugih pravnih lica, dostavljaju Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno
dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima: 

– Bilans stanja, 

– Bilans uspeha, 

– Statistički izveštaj, 

– Napomene uz finansijske izveštaje (u formi teksta). 

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na svim pozicijama.

3) Mikro pravna lica (privredna
društva, zadruge, ogranci i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i druga pravna
lica)
, koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije
i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih
pravnih lica, dostavljaju Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno
dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima: 

– Bilans stanja, 

– Bilans uspeha,

– Statistički izveštaj.

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na pozicijama
označenim slovima i rimskim brojevima (bez podataka na pozicijama označenim arapskim
brojevima).

U skladu sa podzakonskim aktima
finansijski podaci na propisanim obrascima iskazuju se u hiljadama dinara.

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno
dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj mogu da dostave obveznici koji imaju
poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, što znači da pravna lica koja imaju godinu različitu od
kalendarske ne mogu da koriste ovu mogućnost
.

 

Izjava o neaktivnosti

Pravno lice koje u izveštajnoj 2017. godini nije imalo poslovnih događaja niti je u poslovnim
knjigama za tu godinu imalo podatke o imovini i obavezama
, dužno
je da do 28. februara 2018. godine dostavi Izjavu o neaktivnosti. 

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim
elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika dostavlja se u elektronskom obliku
Agenciji, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg
zahteva, na način koji je opisan u Korisničkom uputstvu za dostavljanje Izjave o neaktivnosti,
koje se nalazi na sajtu Agencije.

Ako obveznik ne dostavi Izjavu
o neaktivnosti putem Posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi
je u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetna
izjava nije dostavljena, saglasno Zakonu o računovodstvu, u elektronskom obliku,
te da ista neće biti obrađena niti javno objavljena na internet stranici Agencije. 
 

 

Uz Izjavu o neaktivnosti ne dostavlja se dokumentacija
iz člana 34. Zakona.
Izjava o neaktivnosti mora
da bude potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika

(u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona). Izjava koja nije potpisana na navedeni
način (npr. potpisana od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje
je izdao zakonski zastupnik i sl.) vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja
od strane zakonskog zastupnika.

Što se tiče samog dokumenta
„Izjava o neaktivnosti”, od ove godine za potpisivanje istog obveznik može da koristi
aplikaciju za potpisivanje dokumentacije pre njenog učitavanja u Posebni informacioni
sistem Agencije. 

Dostavljanjem ove izjave smatra se da je pravno lice
ispunilo obavezu dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe i Redovnog godišnjeg
finansijskog izveštaja za 2017. godinu. Zakonski zastupnik ne može da poriče sadržinu
Izjave koju je dao, odnosno posle
dostavljanja i javnog objavljivanja Izjave
pravno lice ne može da dostavi Redovni godišnji finansijski
izveštaj
za 2017. godinu.

Za javno objavljivanje Izjave o neaktivnosti potrebno
je platiti naknadu (od 300,000 dinara) u
skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža
Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa
naknade, obvezniku će biti obezbeđene u Posebnom informacionom sistemu Agencije
i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje” (kao što je opisano
u Korisničkom uputstvu za dostavljanje Izjave o neaktivnosti).

Pravno lice za koje je zakonski
zastupnik dostavio Izjavu o neaktivnosti za 2017. godinu razvrstano je kao mikro
pravno lice i ta veličina se primenjuje za narednu godinu, u skladu sa Zakonom.

 

Po isteku Zakonom propisanog roka (28. februar
2018. godine) obveznici mogu da dostave Agenciji Izjavu o neaktivnosti za 2017.
godinu najkasnije do kraja 2018. godine (uz plaćanje naknade za javno objavljivanje,
uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja).

Ispravna Izjava o neaktivnosti
upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje na internet stranici
Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

 

U slučaju da obveznik dostavi neispravnu Izjavu o
neaktivnosti, obaveštenje o
utvrđenim nedostacima
istog dana se objavljuje na internet stranici
Agencije, u okviru Registra, a informacija o tome dostavlja se obvezniku na
elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom
informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika
navedenu u zahtevu Izjave o neaktivnosti
. Po obaveštenju o utvrđenim
nedostacima obveznik mora da postupi u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja
na internet stranici Agencije. Ako obveznik ne otkloni nedostatke, Izjava o neaktivnosti
neće biti upisana u Registar.

 

Ukoliko se Izjava o neaktivnosti javno objavi kao
neispravna ili se pravno lice nađe na Spisku
obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog
izveštaja i propisane dokumentacije
, obveznik ima mogućnost da
najkasnije do kraja 2018. godine dostavi potpuno novu Izjavu o neaktivnosti.

 

Obveznici ne mogu da dostavljaju zamenu Izjave o neaktivnosti.

 

PRIMER
bold;“>IZJAVE O NEAKTIVNOSTI:

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, a
u svojstvu zakonskog zastupnika, bezuslovno i neporecivo izjavljujem da obveznik
____ , matični broj ___ , u poslovnoj godini nije imao poslovnih događaja, a u poslovnim
knjigama nije imao podatke o imovini i obavezama.

Dostavljanjem ove izjave smatram ispunjenom obavezu dostavljanja
Izveštaja za statističke potrebe i Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za navedenu
poslovnu godinu.

Zakonski zastupnik