Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) је путем свог сајта  обавестила све заинтересоване кориснике да је од 31. јануара 2017. године у оквиру дела Финансијски извештаји омогућен приступ посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2016. годину.

Подсећамо да Закон о рачуноводству (у даљем тексту: Закон) обавезује сва правна лица која воде двојно књиговодство да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2016. годину, достављају Агенцији искључиво у електронском облику, применом  посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Од ове године је Агенција у оквиру посебног информационог система за све обвезнике подношења извештаја за 2016. годину, увела две значајне новине које се односе на:

1) електронско потписивање – израђена је посебна Апликација за електронско потписивање која омогућава корисницима потписивање докумената који су прилог уз финансијске извештаје у PDF формату и самог захтева за подношење извештаја у XML формату. Апликација олакшава кориснику употребу картица са квалификованим електронским сертификатом свих сертификационих тела у Републици Србији. Електронски документи који су потписани коришћењем ове апликације, биће верификовани као технички исправни, а затим ће као такви бити прихваћени у посебном информационом систему Агенције;

2) електронско плаћање – по први пут плаћање накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја, поред досадашњег начина плаћања (путем налога за плаћање у пошти, банци, е-банкинг и сл.), корисници могу извршити Visa или MasterCard платном картицом, путем посебне апликације Агенције за електронско плаћање. У случају одабира овог начина плаћања, пре потписивања и достављања извештаја од стране законског заступника накнада за објављивање извештаја се аутоматски повезује са предметом и није потребно достављати доказ о уплати накнаде у делу Документација.

Такође, Агенција је обезбедила путем свог сајта:

техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом; и

техничко упутство за електронско плаћање.

За решавање спорних питања у вези са применом посебног информационог система Агенције, корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs.

Агенција је од ове године обезбедила и одговарајућа видео-упутства која се односе на креирање захтева, попуњавање образаца, потписивање и ажурирање документације, плаћање накнаде, као и потписивање и достављање извештаја, која ће корисницима бити на располагању у посебном информационом систему Агенције.

За додатне информације везане за све врсте извештаја, корисници се могу обратити на електронску адресу finizvestaji@apr.gov.rs.

Поред наведеног, Агенција је корисницима обезбедила и увид у евиденцију обвезника путем линка Претрага евиденције обвезника. Претрага се може вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица. Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива, као и подаци о обрасцима на којима обвезник саставља извештаје.

Агенција подсећа све обвезнике на њихову обавезу да провере ажурност података у евиденцији обвезника пре достављања извештаја за статистичке потребе, односно финансијских извештаја и прописане документације, путем посебног информационог система Агенције. Уколико утврде да подаци у евиденцији нису ажурни, нужно је да упуте рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.  

 

У наставку се дају детаљна упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2016. годину, који су корисницима доступни на сајту АПР путем линка – Врсте финансијских и других извештаја и документације.

 

2. Врсте финансијских и других извештаја за 2016. годину

На основу Закона правна лица достављају Агенцији извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје искључиво применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајуће врсте захтева у том систему, и то: 

извештај за статистичке потребе
извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај;
редовни годишњи финансијски извештај
изјава о неактивности;
консолидовани годишњи финансијски извештај.
Садржина наведених извештаја утврђена је Законом, зависно од групе правних лица којој обвезник припада, врсте извештаја, величине обвезника, као и примењене рачуноводствене регулативе и обавезе вршења ревизије.
Предметни извештаји морају бити потписани квалификованим електронским потписом законског заступника и достављени у електронском облику. Самим потписивањем извештаја исправним квалификованим електронским потписом, тај извештај се сматра примљеним у Агенцији и добија деловодни број (ФИН број), о чему обвезник одмах добија информацију у посебном информационом систему Агенције.

У противном, ако је електронски потпис неисправан, обвезник неће бити у могућности да извештај достави Агенцији путем посебног информационог система.

 

3. Извештај за статистичке потребе – ДО 28. 2. 2017. ГОДИНЕ

Извештај за статистичке потребе (SI) са стањем на дан 31. децембра 2016. године, достављају сва правна лица и предузетници који имају обавезу достављања редовних годишњих финансијских извештаја, укључујући и обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске, и то најкасније до 28. фебруара 2017. године

Извештај за статистичке потребе доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (SI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање извештаја за статистичке потребе.

Ако обвезник не достави извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону у електронском облику, те да исти неће бити обрађен и уписан у базу података за статистичке потребе.


Извештај за статистичке потребе чине обрасци: 

– Биланс стања; 

– Биланс успеха;

– Статистички извештај.

Наведени обрасци прописани су подзаконским актима која уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја и статистичког извештаја, за одговарајућу групу правних лица.
Законом није прописано достављање документације уз извештај за статистичке потребе.
Извештај за статистичке потребе мора бити потписан квалификованим електронским потписом законског заступника у складу са чланом 35. став 6. Закона. Извештај који није потписан на наведени начин (нпр. потписан од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.
За пријем и обраду извештаја за статистичке потребе Агенција не наплаћује накнаду

Достављањем извештаја за статистичке потребе није испуњена законска обавеза достављањаредовног годишњег финансијског извештаја, који се доставља најкасније до 30. јуна 2016. године.
Законом је прописана могућностистовременог достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја, који се достављају најкасније до 29. фебруара 2016. године.

 

У складу са чланом 8. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја (у даљем тексту: Правилник), по истеку Законом прописаног рока обвезници не могу Агенцији доставити извештај за статистичке потребе, односно део посебног информационог система који обезбеђује достављање извештаја за статистичке потребе неће бити доступан обвезницима истеком тог рока. 
У случају да обвезник достави неисправан извештај за статистичке потребе,

обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у кориснички профил лица које је отворило налог у посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника, наведену у захтеву (SI). По датом обавештењу обвезник мора да поступи у року од осам дана од дана јавног објављивања тог обавештења на интернет страници Агенције, у противном, подаци из овог извештаја неће бити унети у базу података за статистичке потребе за 2016. годину.

Ако су извештаји за статистичке потребе достављени у складу са Законом и Правилником, без одлагања се спроводи унос тих података у базу података за статистичке потребе, а информација о томе се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, и доставља обвезнику на електронску адресу уписану у кориснички профил лица које је отворило налог у посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника, наведену у захтеву (SI).

Обвезници не могу достављати замену извештаја за статистичке потребе.

Појединачни подаци из извештаја за статистичке потребе нису јавно доступни – не могу се јавно објављивати нити уступати трећим лицима.

4. Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено достављају и редовни годишњи финансијски извештаји

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај (SI_GFI) са стањем на дан 31. децембрa 2016. године, могу да доставе сва правна лица која имају пословну годину једнаку календарској, и то најкасније до 28. фебруара 2017. године

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај, доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (SI_GFI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за истовремено достављање извештаја.

 

Ако обвезник не достави извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону у електронском облику, те да исти неће бити обрађен, односно да финансијски извештај неће бити јавно објављен на интернет страници Агенције.

 

Извештај чини одговарајући сет образаца прописан Законом и подзаконским актима за одговарајућу групу правних лица, и документација прописана чланом 34. Закона.

Обрасци извештаја, укључујући и напомене уз финансијске извештаје, документација из члана 34. Закона, као и остала приложена документа, представљају целину која мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чл. 33. ст. 6. и чл. 35. ст. 6. Закона). Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај, који није потписан на наведени начин (нпр. потписан од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

Препорука:
Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа
, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање и проверу квалификованог електронског потписа на документима који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

 

За јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације која представља део овог извештаја, потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање” (као што је описано у корисничком упутству за истовремено достављање извештаја).

Достављањем ове врсте захтева сматра се да је обвезник испунио обавезу достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за исту извештајну годину.

 

По истеку Законом прописаног рока за достављање извештаја за статистичке потребе (28. фебруар 2017. године) обвезници не могу Агенцији истовремено доставити извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај, већ само редовни годишњи финансијски извештај за 2016. годину до 30. јуна (Законом прописан рок), а најкасније до краја 2017. године (достављање после рока уз плаћање додатне накнаде).

У случају да обвезник достави неисправан извештај за статистичке потребе уз који је истовремено достављен и редовни годишњи финансијски извештај, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у кориснички профил лица које је отворило налог у посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника, наведену у захтеву (SI_GFI).

Ако се недостаци утврђени обавештењем, тичу извештаја за статистичке потребе, исте обвезник треба да отклони најкасније у року од осам дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У противном, подаци из извештаја неће бити уписани у базу података за статистичке потребе. Међутим, ако се недостаци тичу редовног годишњег финансијског извештаја односно документације, исте обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, редовни годишњи финансијски извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се редовни годишњи финансијски извештај (као део предмета: извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај) јавно објави као неисправан или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2017. године достави потпуно нови редовни годишњи финансијски извештај за 2016. годину.

Део овог извештаја са подацима за статистичке потребе није јавно доступан, док се део који представља редовни годишњи финансијски извештај јавно објављује на интернет страници Агенције.

 

Обвезници који су истовремено доставили извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај, могу захтевати замену само дела који представља редовни годишњи финансијски извештај са документацијом, по њиховом јавном објављивању на интернет страници Агенције.

 

5. Редовни годишњи финансијски извештај

У складу са Законом редовни годишњи финансијски извештај (GFI) са стањем на дан 31. децембра 2015. године, достављају сва правна лица која воде двојно књиговодство, најкасније до 30. јуна 2016. године

Правна лица која имају пословну годину различиту од календарске, могу да уз сагласност министра надлежног за послове финансија, односно Народне банке Србије или Комисије за хартије од вредности, састављају редовни годишњи финансијски извештај са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске, и да исти достављају у року од шест месеци од дана састављања.

Редовни годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (GFI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника.

Ако обвезник не достави финансијски извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону у електронском облику, те да исти неће бити обрађен нити јавно објављен на интернет страници Агенције.

 

Редовни годишњи финансијски извештај чини одговарајући сет образаца прописан Законом и подзаконским актима за одговарајућу групу правних лица, и документација прописана чланом 34. Закона.

Обрасци финансијског извештаја, укључујући и напомене уз финансијске извештаје, документација из члана 34. Закона, као и остала приложена документа, представљају целину која мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6. Закона). Редовни годишњи финансијски извештаји који нису потписани на наведени начин (нпр. потписани од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), враћају се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

 

Препорука:
Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа
, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање и проверу квалификованог електронског потписа на документима који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

 

За јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање” (као што је описано у корисничком упутству за достављање редовног годишњег финансијског извештаја).

Достављањем редовног годишњег финансијског извештаја није извршена законска обавеза достављањаизвештаја за статистичке потребе(чији је рок за достављање 28. фебруар 2017. године).
Законом је прописана могућностистовременог достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја, који се достављају најкасније до 28. фебруара 2017. године.

 

По истеку Законом прописаног рока (30. јун 2017. године) обвезници могу Агенцији доставити редовни годишњи финансијски извештај за 2016. годину најкасније до краја 2017. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање, увећане по основу неблаговременог достављања). По истеку 2017. године није могуће достављати извештаје за 2016. и раније године.

Потпун и рачунски тачан редовни годишњи финансијски извештај уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује као исправан на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

 

У случају да обвезник достави неисправан редовни годишњи финансијски извештај, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у кориснички профил лица које је отворило налог у посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника, наведену у захтеву (GFI).

Недостатке из обавештења обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, редовни годишњи финансијски извештај неће бити уписан у Регистар.

Уколико се редовни годишњи финансијски извештај јавно објави као неисправан или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2017. године достави потпуно нови редовни годишњи финансијски извештај за 2016. годину.
Обвезници могу захтевати замену редовног годишњег финансијског извештаја односно документације, по извршеном јавном објављивању исправног редовног годишњег финансијског извештаја.

 

6. Сет образаца

Прописани сет образаца који чине редовни годишњи финансијски извештај, зависи од величине и групе правних лица, као и примењене рачуноводствене регулативе, а одређен је на следећи начин:

А) Велика, средња и мала правна лица (осим других правних лица), као и сва јавна друштва независно од величине, обавезно достављају редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима: 

– Биланс стања; 

– Биланс успеха

– Извештај о осталом резултату; 

– Извештај о токовима готовине; 

– Извештај о променама на капиталу; 

– Напомене уз финансијске извештаје (у форми текста).

Наведени сет образаца који су прописани подзаконским актом за привредна друштва, достављају и микро правна лица, као и друга правна лица која одлуче да примењују МСФИ за МСП. Подаци у наведеним обрасцима исказују се на свим позицијама.

Б) Велика, средња и мала друга правна лица која примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица, достављају редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима: 

– Биланс стања; 

– Биланс успеха;  

– Напомене уз финансијске извештаје (у форми текста). 

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на свим позицијама.

В) Микро правна лица (привредна друштва, задруге, огранци и друга правна лица) која примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица, достављају редовни годишњи финансијски извештај на обрасцима: 

– Биланс стања; 

– Биланс успеха.

Подаци у наведеним обрасцима исказују се на позицијама означеним словима и римским бројевима (без података на позицијама означеним арапским бројевима).

У складу са подзаконским актима финансијски подаци на прописаним обрасцима исказују се у хиљадама динара.

 

 

7. Документација уз редовни годишњи финансијски извештај

Уз редовни годишњи финансијски извештај правна лица достављају, ради јавног објављивања, и:

– одлуку о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја – коју је донела скупштина или други надлежни орган обвезника – потписану и оверену у складу с прописима; уместо одлуке правна лица могу доставити изјаву законског заступника да није донета одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја – потписану и оверену у складу с прописима;

– одлуку о расподели добити или одлуку о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају – коју је донела скупштина или други надлежни орган обвезника – потписану и оверену у складу с прописима; уместо одлуке правна лица могу доставити изјаву законског заступника да није донета одлука о расподели добити, односно покрићу губитка, по редовном годишњем финансијском извештају потписану и оверену у складу с прописима;

годишњи извештај о пословању у складу са чланом 29. Закона, који достављају велика правна лица и сва јавна друштва, односно друштва која се припремају да постану јавна у складу са законом којим се уређује тржиште капитала;

– ревизорски извештај – састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије, а достављају га обвезници ревизије, уз који обавезно прилажу редовни годишњи финансијски извештај који је био предмет ревизије; ревизорски извештај мора бити потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера.

Обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, могу да доставе и остала документа релевантна за поступак обраде и јавног објављивања извештаја (извод из надлежног регистра који представља основ за насталу статусну или другу промену и сл.).

 

Правна лица чији су законски заступници ограничени супотписом, дужна су да доставе сагласност супотписника.

Доказ о уплати накнаде обвезници су дужни да доставе уколико уплата није идентификована до момента потписивања и достављања извештаја.

 

Предузетници који примењују двојно књиговодство, немају обавезу достављања документације за јавно објављивање уз редовни годишњи финансијски извештај, осим Напомена уз финансијске извештаје уколико су се определили да примењују вишу рачуноводствену регулативу, односно Међународне рачуноводствене стандарде за мала и средња предузећа, и ревизорског извештаја уколико су у претходној 2015. години остварили приход већи од 4,4 милиона евра у динарској противвредности (535.155 хиљада динара).

 

8. Изјава о неактивности

Правно лице које у извештајној 2016. години није имало пословних догађаја, нити је у пословним књигама за ту годину имало податке о имовини и обавезама, дужно је да до 28. фебруара 2017. године достави изјаву о неактивности. 

Изјавa о неактивности која је потписана квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника, доставља се у електронском облику Агенцији, применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева. 

Ако обвезник не достави изјаву о неактивности путемпосебног информационог система Агенције, односно достави је у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметна изјава није достављена сагласно Закону у електронском облику, те да иста неће бити обрађена нити јавно објављена на интернет страници Агенције.


Уз изјаву о неактивности не доставља се документација из члана 34. Закона.
Изјава о неактивности мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6. Закона). Изјава која није потписана на наведени начин (нпр. потписана од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

 

Што се тиче самог документа „Изјава о неактивности”, од ове године обвезник може за потписивање истог да користи апликацију за потписивање документације пре њеног учитавања у посебни информациони систем Агенције.

 

Достављањем ове изјаве сматра се да је правно лице испунило обавезу достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину. Законски заступник не може порицати садржину изјаве коју је дао, односно после достављања и јавног објављивања изјаве правно лице не може доставити редовни годишњи финансијски извештај за 2016. годину.
За јавно објављивање изјаве о неактивности потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање”.

 

Правно лице за које је законски заступник доставио изјаву о неактивности за 2016. годину, разврстано је као микро правнo лице и та величина се примењује за наредну годину, у складу са Законом.

 

По истеку Законом прописаног рока (28. фебруар 2017. године) обвезници могу Агенцији доставити изјаву о неактивности за 2016. годину најкасније до краја 2017. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање, увећане по основу неблаговременог достављања). 
Исправна изјава о неактивности уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

У случају да обвезник достави неисправну изјаву о неактивности, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у кориснички профил лица које је отворило налог у посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника, наведену у захтеву изјаве о неактивности. По обавештењу о утврђеним недостацима обвезник мора да поступи у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. Ако обвезник не отклони недостатке, изјава о неактивности неће бити уписана у Регистар.

 

Уколико се изјава о неактивности јавно објави као неисправна или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2017. године достави потпуно нову изјаву о неактивности.

 

Oбвезници не могу достављати замену изјаве о неактивности.