Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) je putem svog sajta  obavestila sve zainteresovane korisnike da je od 31. januara 2017. godine u okviru dela Finansijski izveštaji omogućen pristup posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2016. godinu.

Podsećamo da Zakon o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon) obavezuje sva pravna lica koja vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2016. godinu, dostavljaju Agenciji isključivo u elektronskom obliku, primenom  posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Od ove godine je Agencija u okviru posebnog informacionog sistema za sve obveznike podnošenja izveštaja za 2016. godinu, uvela dve značajne novine koje se odnose na:

1) elektronsko potpisivanje – izrađena je posebna Aplikacija za elektronsko potpisivanje koja omogućava korisnicima potpisivanje dokumenata koji su prilog uz finansijske izveštaje u PDF formatu i samog zahteva za podnošenje izveštaja u XML formatu. Aplikacija olakšava korisniku upotrebu kartica sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom svih sertifikacionih tela u Republici Srbiji. Elektronski dokumenti koji su potpisani korišćenjem ove aplikacije, biće verifikovani kao tehnički ispravni, a zatim će kao takvi biti prihvaćeni u posebnom informacionom sistemu Agencije;

2) elektronsko plaćanje – po prvi put plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, pored dosadašnjeg načina plaćanja (putem naloga za plaćanje u pošti, banci, e-banking i sl.), korisnici mogu izvršiti Visaili MasterCard platnom karticom, putem posebne aplikacije Agencije za elektronsko plaćanje. U slučaju odabira ovog načina plaćanja, pre potpisivanja i dostavljanja izveštaja od strane zakonskog zastupnika naknada za objavljivanje izveštaja se automatski povezuje sa predmetom i nije potrebno dostavljati dokaz o uplati naknade u delu Dokumentacija.

Takođe, Agencija je obezbedila putem svog sajta:

tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom; i

tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje.

Za rešavanje spornih pitanja u vezi sa primenom posebnog informacionog sistema Agencije, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

Agencija je od ove godine obezbedila i odgovarajuća video-uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade, kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja, koja će korisnicima biti na raspolaganju u posebnom informacionom sistemu Agencije.

Za dodatne informacije vezane za sve vrste izveštaja, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Pored navedenog, Agencija je korisnicima obezbedila i uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica. Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa, kao i podaci o obrascima na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

Agencija podseća sve obveznike na njihovu obavezu da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, putem posebnog informacionog sistema Agencije. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.  

 

U nastavku se daju detaljna uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2016. godinu, koji su korisnicima dostupni na sajtu APR putem linka – Vrste finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije.

 

2. Vrste finansijskih i drugih izveštaja za 2016. godinu

Na osnovu Zakona pravna lica dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje isključivo primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajuće vrste zahteva u tom sistemu, i to: 

izveštaj za statističke potrebe
izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj;
redovni godišnji finansijski izveštaj
izjava o neaktivnosti;
konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.
Sadržina navedenih izveštaja utvrđena je Zakonom, zavisno od grupe pravnih lica kojoj obveznik pripada, vrste izveštaja, veličine obveznika, kao i primenjene računovodstvene regulative i obaveze vršenja revizije.
Predmetni izveštaji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika i dostavljeni u elektronskom obliku. Samim potpisivanjem izveštaja ispravnim kvalifikovanim elektronskim potpisom, taj izveštaj se smatra primljenim u Agenciji i dobija delovodni broj (FIN broj), o čemu obveznik odmah dobija informaciju u posebnom informacionom sistemu Agencije.

U protivnom, ako je elektronski potpis neispravan, obveznik neće biti u mogućnosti da izveštaj dostavi Agenciji putem posebnog informacionog sistema.

 

3. Izveštaj za statističke potrebe – DO 28. 2. 2017. GODINE

Izveštaj za statističke potrebe (SI) sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, dostavljaju sva pravna lica i preduzetnici koji imaju obavezu dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, uključujući i obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, i to najkasnije do 28. februara 2017. godine

Izveštaj za statističke potrebe dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (SI), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe.

Ako obveznik ne dostavi izveštaj putem posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi ga u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetni izveštaj nije dostavljen saglasno Zakonu u elektronskom obliku, te da isti neće biti obrađen i upisan u bazu podataka za statističke potrebe.


Izveštaj za statističke potrebe čine obrasci: 

– Bilans stanja; 

– Bilans uspeha;

– Statistički izveštaj.

Navedeni obrasci propisani su podzakonskim aktima koja uređuju sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja, za odgovarajuću grupu pravnih lica.
Zakonom nije propisano dostavljanje dokumentacije uz izveštaj za statističke potrebe.
Izveštaj za statističke potrebe mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u skladu sa članom 35. stav 6. Zakona. Izveštaj koji nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.
Za prijem i obradu izveštaja za statističke potrebe Agencija ne naplaćuje naknadu

Dostavljanjem izveštaja za statističke potrebe nije ispunjena zakonska obaveza dostavljanjaredovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji se dostavlja najkasnije do 30. juna 2016. godine.
Zakonom je propisana mogućnostistovremenog dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji se dostavljaju najkasnije do 29. februara 2016. godine.

 

U skladu sa članom 8. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Pravilnik), po isteku Zakonom propisanog roka obveznici ne mogu Agenciji dostaviti izveštaj za statističke potrebe, odnosno deo posebnog informacionog sistema koji obezbeđuje dostavljanje izveštaja za statističke potrebe neće biti dostupan obveznicima istekom tog roka. 
U slučaju da obveznik dostavi neispravan izveštaj za statističke potrebe,

obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisnički profil lica koje je otvorilo nalog u posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika, navedenu u zahtevu (SI). Po datom obaveštenju obveznik mora da postupi u roku od osam dana od dana javnog objavljivanja tog obaveštenja na internet stranici Agencije, u protivnom, podaci iz ovog izveštaja neće biti uneti u bazu podataka za statističke potrebe za 2016. godinu.

Ako su izveštaji za statističke potrebe dostavljeni u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, bez odlaganja se sprovodi unos tih podataka u bazu podataka za statističke potrebe, a informacija o tome se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, i dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisnički profil lica koje je otvorilo nalog u posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika, navedenu u zahtevu (SI).

Obveznici ne mogu dostavljati zamenu izveštaja za statističke potrebe.

Pojedinačni podaci iz izveštaja za statističke potrebe nisu javno dostupni – ne mogu se javno objavljivati niti ustupati trećim licima.

4. Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavljaju i redovni godišnji finansijski izveštaji

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj (SI_GFI) sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, mogu da dostave sva pravna lica koja imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, i to najkasnije do 28. februara 2017. godine

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj, dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (SI_GFI), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za istovremeno dostavljanje izveštaja.

 

Ako obveznik ne dostavi izveštaj putem posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi ga u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetni izveštaj nije dostavljen saglasno Zakonu u elektronskom obliku, te da isti neće biti obrađen, odnosno da finansijski izveštaj neće biti javno objavljen na internet stranici Agencije.

 

Izveštaj čini odgovarajući set obrazaca propisan Zakonom i podzakonskim aktima za odgovarajuću grupu pravnih lica, i dokumentacija propisana članom 34. Zakona.

Obrasci izveštaja, uključujući i napomene uz finansijske izveštaje, dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i ostala priložena dokumenta, predstavljaju celinu koja mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa čl. 33. st. 6. i čl. 35. st. 6. Zakona). Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj, koji nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

Preporuka:
Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa
, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje i proveru kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

 

Za javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije koja predstavlja deo ovog izveštaja, potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje” (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za istovremeno dostavljanje izveštaja).

Dostavljanjem ove vrste zahteva smatra se da je obveznik ispunio obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za istu izveštajnu godinu.

 

Po isteku Zakonom propisanog roka za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe (28. februar 2017. godine) obveznici ne mogu Agenciji istovremeno dostaviti izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj, već samo redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu do 30. juna (Zakonom propisan rok), a najkasnije do kraja 2017. godine (dostavljanje posle roka uz plaćanje dodatne naknade).

U slučaju da obveznik dostavi neispravan izveštaj za statističke potrebe uz koji je istovremeno dostavljen i redovni godišnji finansijski izveštaj, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisnički profil lica koje je otvorilo nalog u posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika, navedenu u zahtevu (SI_GFI).

Ako se nedostaci utvrđeni obaveštenjem, tiču izveštaja za statističke potrebe, iste obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. U protivnom, podaci iz izveštaja neće biti upisani u bazu podataka za statističke potrebe. Međutim, ako se nedostaci tiču redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja odnosno dokumentacije, iste obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. U suprotnom, redovni godišnji finansijski izveštaj neće biti upisan u Registar.

Ukoliko se redovni godišnji finansijski izveštaj (kao deo predmeta: izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj) javno objavi kao neispravan ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2017. godine dostavi potpuno novi redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu.

Deo ovog izveštaja sa podacima za statističke potrebe nije javno dostupan, dok se deo koji predstavlja redovni godišnji finansijski izveštaj javno objavljuje na internet stranici Agencije.

 

Obveznici koji su istovremeno dostavili izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj, mogu zahtevati zamenu samo dela koji predstavlja redovni godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom, po njihovom javnom objavljivanju na internet stranici Agencije.

 

5. Redovni godišnji finansijski izveštaj

U skladu sa Zakonom redovni godišnji finansijski izveštaj (GFI) sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine, dostavljaju sva pravna lica koja vode dvojno knjigovodstvo, najkasnije do 30. juna 2016. godine

Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, mogu da uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije ili Komisije za hartije od vrednosti, sastavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske, i da isti dostavljaju u roku od šest meseci od dana sastavljanja.

Redovni godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (GFI), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Ako obveznik ne dostavi finansijski izveštaj putem posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi ga u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetni izveštaj nije dostavljen saglasno Zakonu u elektronskom obliku, te da isti neće biti obrađen niti javno objavljen na internet stranici Agencije.

 

Redovni godišnji finansijski izveštaj čini odgovarajući set obrazaca propisan Zakonom i podzakonskim aktima za odgovarajuću grupu pravnih lica, i dokumentacija propisana članom 34. Zakona.

Obrasci finansijskog izveštaja, uključujući i napomene uz finansijske izveštaje, dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i ostala priložena dokumenta, predstavljaju celinu koja mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona). Redovni godišnji finansijski izveštaji koji nisu potpisani na navedeni način (npr. potpisani od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), vraćaju se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

 

Preporuka:
Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa
, Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje i proveru kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

 

Za javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje” (kao što je opisano u korisničkom uputstvu za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja).

Dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja nije izvršena zakonska obaveza dostavljanjaizveštaja za statističke potrebe(čiji je rok za dostavljanje 28. februar 2017. godine).
Zakonom je propisana mogućnostistovremenog dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji se dostavljaju najkasnije do 28. februara 2017. godine.

 

Po isteku Zakonom propisanog roka (30. jun 2017. godine) obveznici mogu Agenciji dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu najkasnije do kraja 2017. godine (uz plaćanje naknade za javno objavljivanje, uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja). Po isteku 2017. godine nije moguće dostavljati izveštaje za 2016. i ranije godine.

Potpun i računski tačan redovni godišnji finansijski izveštaj upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje kao ispravan na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

 

U slučaju da obveznik dostavi neispravan redovni godišnji finansijski izveštaj, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisnički profil lica koje je otvorilo nalog u posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika, navedenu u zahtevu (GFI).

Nedostatke iz obaveštenja obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. U suprotnom, redovni godišnji finansijski izveštaj neće biti upisan u Registar.

Ukoliko se redovni godišnji finansijski izveštaj javno objavi kao neispravan ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2017. godine dostavi potpuno novi redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu.
Obveznici mogu zahtevati zamenu redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja odnosno dokumentacije, po izvršenom javnom objavljivanju ispravnog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

 

6. Set obrazaca

Propisani set obrazaca koji čine redovni godišnji finansijski izveštaj, zavisi od veličine i grupe pravnih lica, kao i primenjene računovodstvene regulative, a određen je na sledeći način:

A) Velika, srednja i mala pravna lica (osim drugih pravnih lica), kao i sva javna društva nezavisno od veličine, obavezno dostavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima: 

– Bilans stanja; 

– Bilans uspeha

– Izveštaj o ostalom rezultatu; 

– Izveštaj o tokovima gotovine; 

– Izveštaj o promenama na kapitalu; 

– Napomene uz finansijske izveštaje (u formi teksta).

Navedeni set obrazaca koji su propisani podzakonskim aktom za privredna društva, dostavljaju i mikro pravna lica, kao i druga pravna lica koja odluče da primenjuju MSFI za MSP. Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na svim pozicijama.

B) Velika, srednja i mala druga pravna lica koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, dostavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima: 

– Bilans stanja; 

– Bilans uspeha;  

– Napomene uz finansijske izveštaje (u formi teksta). 

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na svim pozicijama.

V) Mikro pravna lica (privredna društva, zadruge, ogranci i druga pravna lica) koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, dostavljaju redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima: 

– Bilans stanja; 

– Bilans uspeha.

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na pozicijama označenim slovima i rimskim brojevima (bez podataka na pozicijama označenim arapskim brojevima).

U skladu sa podzakonskim aktima finansijski podaci na propisanim obrascima iskazuju se u hiljadama dinara.

 

 

7. Dokumentacija uz redovni godišnji finansijski izveštaj

Uz redovni godišnji finansijski izveštaj pravna lica dostavljaju, radi javnog objavljivanja, i:

– odluku o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja – koju je donela skupština ili drugi nadležni organ obveznika – potpisanu i overenu u skladu s propisima; umesto odluke pravna lica mogu dostaviti izjavu zakonskog zastupnika da nije doneta odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja – potpisanu i overenu u skladu s propisima;

– odluku o raspodeli dobiti ili odluku o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju – koju je donela skupština ili drugi nadležni organ obveznika – potpisanu i overenu u skladu s propisima; umesto odluke pravna lica mogu dostaviti izjavu zakonskog zastupnika da nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka, po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju potpisanu i overenu u skladu s propisima;

godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa članom 29. Zakona, koji dostavljaju velika pravna lica i sva javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;

– revizorski izveštaj – sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, a dostavljaju ga obveznici revizije, uz koji obavezno prilažu redovni godišnji finansijski izveštaj koji je bio predmet revizije; revizorski izveštaj mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom ključnog revizorskog partnera.

Obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, mogu da dostave i ostala dokumenta relevantna za postupak obrade i javnog objavljivanja izveštaja (izvod iz nadležnog registra koji predstavlja osnov za nastalu statusnu ili drugu promenu i sl.).

 

Pravna lica čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom, dužna su da dostave saglasnost supotpisnika.

Dokaz o uplati naknade obveznici su dužni da dostave ukoliko uplata nije identifikovana do momenta potpisivanja i dostavljanja izveštaja.

 

Preduzetnici koji primenjuju dvojno knjigovodstvo, nemaju obavezu dostavljanja dokumentacije za javno objavljivanje uz redovni godišnji finansijski izveštaj, osim Napomena uz finansijske izveštaje ukoliko su se opredelili da primenjuju višu računovodstvenu regulativu, odnosno Međunarodne računovodstvene standarde za mala i srednja preduzeća, i revizorskog izveštaja ukoliko su u prethodnoj 2015. godini ostvarili prihod veći od 4,4 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti (535.155 hiljada dinara).

 

8. Izjava o neaktivnosti

Pravno lice koje u izveštajnoj 2016. godini nije imalo poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imalo podatke o imovini i obavezama, dužno je da do 28. februara 2017. godine dostavi izjavu o neaktivnosti. 

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku Agenciji, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva. 

Ako obveznik ne dostavi izjavu o neaktivnosti putemposebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi je u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetna izjava nije dostavljena saglasno Zakonu u elektronskom obliku, te da ista neće biti obrađena niti javno objavljena na internet stranici Agencije.


Uz izjavu o neaktivnosti ne dostavlja se dokumentacija iz člana 34. Zakona.
Izjava o neaktivnosti mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona). Izjava koja nije potpisana na navedeni način (npr. potpisana od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.), vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

 

Što se tiče samog dokumenta „Izjava o neaktivnosti”, od ove godine obveznik može za potpisivanje istog da koristi aplikaciju za potpisivanje dokumentacije pre njenog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

 

Dostavljanjem ove izjave smatra se da je pravno lice ispunilo obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu. Zakonski zastupnik ne može poricati sadržinu izjave koju je dao, odnosno posle dostavljanja i javnog objavljivanja izjave pravno lice ne može dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu.
Za javno objavljivanje izjave o neaktivnosti potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje”.

 

Pravno lice za koje je zakonski zastupnik dostavio izjavu o neaktivnosti za 2016. godinu, razvrstano je kao mikro pravno lice i ta veličina se primenjuje za narednu godinu, u skladu sa Zakonom.

 

Po isteku Zakonom propisanog roka (28. februar 2017. godine) obveznici mogu Agenciji dostaviti izjavu o neaktivnosti za 2016. godinu najkasnije do kraja 2017. godine (uz plaćanje naknade za javno objavljivanje, uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja). 
Ispravna izjava o neaktivnosti upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

U slučaju da obveznik dostavi neispravnu izjavu o neaktivnosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisnički profil lica koje je otvorilo nalog u posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika, navedenu u zahtevu izjave o neaktivnosti. Po obaveštenju o utvrđenim nedostacima obveznik mora da postupi u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. Ako obveznik ne otkloni nedostatke, izjava o neaktivnosti neće biti upisana u Registar.

 

Ukoliko se izjava o neaktivnosti javno objavi kao neispravna ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2017. godine dostavi potpuno novu izjavu o neaktivnosti.

 

Obveznici ne mogu dostavljati zamenu izjave o neaktivnosti.