1. Posebni informacioni sistem Agencije dostupan je korisnicima

Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) obavestila je putem svog sajta sve zainteresovane korisnike da je u okviru dela Finansijski izveštaji omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja, sa propisanom dokumentacijom za 2018. godinu.

Podsećamo na to da Zakon o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon) obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2018. godinu, dostavljaju Agenciji isključivo u elektronskom obliku, primenom  Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za primenu Posebnog informacionog sistema Agencija je na svom sajtu obezbedila  i ove godine Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje, kao i odgovarajuća video-uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade, kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja, koja će korisnicima biti na raspolaganju u Posebnom informacionom sistemu Agencije.

Podsećamo obveznike na obavezu da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, putem Posebnog informacionog sistema Agencije. Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.  

Za dodatne informacije vezane za sve vrste izveštaja korisnici mogu da se obrate na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa primenom Posebnog informacionog sistema Agencije korisnici mogu da se obrate na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

2. Izveštaj za statističke potrebe – DO 28. 2. 2019. GODINE

Izveštaj za statističke potrebe (SI) sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine dostavljaju sva pravna lica koja imaju obavezu dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, uključujući i obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, i to najkasnije do 28. februara 2019. godine.

Izveštaj za statističke potrebe dostavlja se primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (SI), u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavljanje Izveštaja za statističke potrebe, koje može da se nađe na sajtu Agencije. Izveštaj koji nije potpisan na navedeni način (npr. potpisan od strane računovođe ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) vraća se obvezniku elektronskim putem radi potpisivanja od strane zakonskog zastupnika.

Pre dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe putem Posebnog informacionog sistema, obveznici su dužni da izvrše proveru ažurnosti podataka u evidenciji obveznika. U protivnom, ako su ti podaci neažurni, obveznik neće moći da izvrši obavezu dostavljanja navedenog izveštaja putem tog sistema, u skladu sa propisima.

Izveštaj za statističke potrebe čine obrasci:
– Bilans stanja,
– Bilans uspeha,
– Statistički izveštaj.

Zakonom nije propisano dostavljanje dokumentacije uz Izveštaj za statističke potrebe.

Za prijem i obradu Izveštaja za statističke potrebe Agencija ne naplaćuje naknadu. 

Dostavljanjem Izveštaja za statističke potrebe nije ispunjena zakonska obaveza dostavljanja Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji se dostavlja najkasnije do 30. juna 2019. godine.

Zakonom je propisana mogućnost istovremenog dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe i Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji se dostavljaju najkasnije do 28. februara 2019. godine. 

U skladu sa članom 8. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: Pravilnik), po isteku Zakonom propisanog roka obveznici ne mogu da dostave Agenciji Izveštaj za statističke potrebe, odnosno deo Posebnog informacionog sistema koji obezbeđuje dostavljanje Izveštaja za statističke potrebe neće biti dostupan obveznicima istekom tog roka.

U slučaju da obveznik dostavi neispravan Izveštaj za statističke potrebe, obaveštenje o utvrđenim nedostacima objavljuje se istog dana na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome dostavlja se obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu (SI). Po datom obaveštenju obveznik mora da postupi u roku od osam dana od dana javnog objavljivanja tog obaveštenja na internet stranici Agencije, u protivnom, podaci iz ovog izveštaja neće biti uneti u bazu podataka za statističke potrebe za 2018. godinu.

Ako su izveštaji za statističke potrebe dostavljeni u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, bez odlaganja se sprovodi unos tih podataka u bazu podataka za statističke potrebe, a informacija o tome objavljuje se istog dana na internet stranici Agencije u okviru Registra i dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu (SI).

Obveznici ne mogu da dostavljaju zamenu Izveštaja za statističke potrebe.

3. Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavljaju i redovni godišnji finansijski izveštaji – DO 28. 2. 2019. GODINE

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj (SI_GFI) sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine mogu da dostave sva pravna lica koja imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, i to najkasnije do 28. februara 2019. godine. 

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (SI_GFI), u elektronskom obliku. Izveštaj čini odgovarajući set obrazaca propisan Zakonom i podzakonskim aktima za odgovarajuću grupu pravnih lica i dokumentacija propisana članom 34. Zakona. Obrasci Izveštaja, uključujući i Napomene uz finansijske izveštaje, dokumentacija iz člana 34. Zakona, kao i ostala priložena dokumenta, predstavljaju celinu koja mora da bude potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa čl. 33. st. 6. i čl. 35. st. 6. Zakona).

Za javno objavljivanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije koja predstavlja deo ovog izveštaja potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u Posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanjeˮ (kao što je opisano u Korisničkom uputstvu za istovremeno dostavljanje izveštaja).

Po isteku Zakonom propisanog roka za dostavljanje Izveštaja za statističke potrebe (28. februar 2019. godine) obveznici Agenciji ne mogu istovremeno da dostave Izveštaj za statističke potrebe i Redovni godišnji finansijski izveštaj, već samo Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu do 30. juna (Zakonom propisani rok), a najkasnije do kraja 2019. godine (dostavljanje posle roka uz plaćanje dodatne naknade).

U slučaju da obveznik dostavi neispravan Izveštaj za statističke potrebe uz koji je istovremeno dostavljen i Redovni godišnji finansijski izveštaj, obaveštenje o utvrđenim nedostacima objavljuje se istog dana na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome dostavlja se obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu (SI_GFI).

Ukoliko se Redovni godišnji finansijski izveštaj (kao deo predmeta: Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj) javno objavi kao neispravan ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja 2019. godine dostavi potpuno nov Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Obveznici koji su istovremeno dostavili Izveštaj za statističke potrebe i Redovni godišnji finansijski izveštaj mogu da zahtevaju zamenu samo dela koji predstavlja Redovni godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom, po njihovom javnom objavljivanju na internet stranici Agencije.

– Set obrazaca

Propisani set obrazaca koji čine deo Izveštaja za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj zavisi od veličine i grupe pravnih lica, kao i primenjene računovodstvene regulative, a određen je na sledeći način:

1) Velika, srednja i mala pravna lica (osim drugih pravnih lica), kao i sva javna društva, nezavisno od veličine, obavezno dostavljaju Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima:

– Bilans stanja,
– Bilans uspeha,
– Statistički izveštaj,
– Izveštaj o ostalom rezultatu,
– Izveštaj o tokovima gotovine,
– Izveštaj o promenama na kapitalu,
– Napomene uz finansijske izveštaje (u formi teksta).

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na svim pozicijama.

2) Velika, srednja i mala druga pravna lica, koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, dostavljaju Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima:

– Bilans stanja,

– Bilans uspeha,

– Statistički izveštaj,

– Napomene uz finansijske izveštaje (u formi teksta).

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na svim pozicijama.

3) Mikro pravna lica (privredna društva, zadruge, ogranci i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i druga pravna lica), koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, dostavljaju Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji finansijski izveštaj na obrascima:

– Bilans stanja,
– Bilans uspeha,
– Statistički izveštaj.

Podaci u navedenim obrascima iskazuju se na pozicijama označenim slovima i rimskim brojevima (bez podataka na pozicijama označenim arapskim brojevima).

4. Izjava o neaktivnosti

Pravno lice koje u izveštajnoj 2018. godini nije imalo poslovnih događaja niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imalo podatke o imovini i obavezama, dužno je da do 28. februara 2019. godine dostavi Izjavu o neaktivnosti. 

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika dostavlja se u elektronskom obliku Agenciji, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva, na način koji je opisan u Korisničkom uputstvu za dostavljanje Izjave o neaktivnosti, koje se nalazi na sajtu Agencije.

Ako obveznik ne dostavi Izjavu o neaktivnosti putem Posebnog informacionog sistema Agencije, odnosno dostavi je u papirnom obliku, Agencija će posebnim dopisom obavestiti obveznika da predmetna izjava nije dostavljena saglasno Zakonu o računovodstvu u elektronskom obliku, kao i da ista neće biti obrađena niti javno objavljena na internet stranici Agencije.  

Uz Izjavu o neaktivnosti ne dostavlja se dokumentacija iz člana 34. Zakona.

Izjava o neaktivnosti mora da bude potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika (u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona).

Dostavljanjem ove izjave smatra se da je pravno lice ispunilo obavezu dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe i Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu. Zakonski zastupnik ne može da poriče sadržinu izjave koju je dao, odnosno posle dostavljanja i javnog objavljivanja Izjave pravno lice ne može da dostavi Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Za javno objavljivanje Izjave o neaktivnosti potrebno je platiti naknadu (od 300,00 dinara) u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u Posebnom informacionom sistemu Agencije i biće prikazane na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanjeˮ (kao što je opisano u Korisničkom uputstvu za dostavljanje Izjave o neaktivnosti).

Po isteku Zakonom propisanog roka (28. februar 2019. godine) obveznici Agenciji mogu da dostave Izjavu o neaktivnosti za 2018. godinu, i to najkasnije do kraja 2019. godine (uz plaćanje naknade za javno objavljivanje, uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja).

U slučaju da obveznik dostavi neispravnu Izjavu o neaktivnosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima objavljuje se istog dana na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome dostavlja se obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u Zahtevu Izjave o neaktivnosti. Po obaveštenju o utvrđenim nedostacima obveznik mora da postupi u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. Ako obveznik ne otkloni nedostatke, Izjava o neaktivnosti neće biti upisana u Registar.

Obveznici ne mogu dostavljati zamenu Izjave o neaktivnosti.

 

PRIMER IZJAVE O NEAKTIVNOSTI:

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, a u svojstvu zakonskog zastupnika, bezuslovno i neporecivo izjavljujem da obveznik ________________________ , matični broj _________________ , u poslovnoj godini nije imao poslovnih događaja, a u poslovnim knjigama nije imao podatke o imovini i obavezama.

Dostavljanjem ove izjave smatram ispunjenom obavezu dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe i Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za navedenu poslovnu godinu.

Zakonski zastupnik

 

Komentar pripremila Redakcija