Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 27.12.2018. godine, više uredbi kojima se preciznije uređuje oblast rada elektronske uprave.

Uredbom o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave organizuju se odgovarajući poslovi i radni zadaci, kako bi se uspostavila elektronska uprava i obaveza da se imenuje administrator za poslove koji se obavljaju elektronskim putem.

Neophodno je da kadrovi imaju adekvatnu stručnost, iskustvo i kvalifikacije za administrativne i upravljačke poslove, koje odgovaraju standardima u elektronskoj upravi.

Svi poslovi obuhvaćeni ovom uredbom obavljaće se u okviru postojećeg broja zaposlenih. Primenom ove uredbe biće uspostavljena jedinstvena elektronska pisarnica, kojom će se omogućiti evidencija o podnetim elektronskim podnescima i osigurati informaciona bezbednost podataka.

Vlada je usvojila i Uredbu o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunakacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na mrežu.

Mreža elektronske uprave uspostavlja se, imajući u vidu intenzitet i brzinu unapređenja tehnologije, a čijom će se primenom dostići neophodni organizacioni i tehnički standardi.

Vlada je usvojila i Uredbu o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanje i ukidanje pristupa Servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava.

Ovom uredbom propisan je sadržaj Portala eUprava kao skup usluga koje obezbeđuju prijem, prenos i obradu elektronskih podnesaka, odnosno elektronsku pisarnicu, informacije o statusu predmeta i predviđenim rokovima za odlučivanje, kao i dostavljanje obaveštenja i odluka organa u Jedinstveni elektronski sandučić.

Portal eUprava sadrži Katalog postupaka i Katalog veb servisa, kao i softversko rešenje za elektronsko plaćanje preko Portala eUprava-ePlaćanje.

Uredbom o načinu rada Portala otvorenih podataka propisano je da je organ dužan da na tom portalu objavljuje otverene podatke iz delokruga svoje nadležnosti na način koji omogućava njihovo lako pretraživanje i ponovnu upotrebu. Pristup podacima biće omogućen bez naknade.

Usvajanjem Uredbe o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa povećava se pouzdanost i ažurnost podataka na veb prezentaciji, koja će biti dostupna i na mobilnim uređajima i pristupačna svakome, posebno osobama sa invaliditetom.

Građanima i privredi omogućava se elektronska dostupnost najrazličitijih servisa po principu pune transparentnosti i pruža prilika da utiču na javni život iskazivanjem stava u vezi sa funkcionisanjem državne uprave.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija