Prema Zakonu o
državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj
43/2001, 101/2007 i 92/2011 – u daljem tekstu: Zakon), pravoslavni verski praznik Uskrs, praznuje se počev odVelikog petka, zaključno sa drugim danom Uskrsa, koji se prema njihovom kalendaru ove godine praznuje od6 do 9. aprila 2018. godine.

Prema tome, zaposleni imaju pravo na odsustvo sa rada na navedene dane Uskrsa,
odnosno na uvećanje plate ako rade u neki od ovih dana praznika. Prema
čl. 108. i 114. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i
113/2017), zaposleni imaju pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja
sa rada u dane verskih praznika koji su neradni dani, odnosno pravo na
uvećanu platu ako rade u dane tih praznika. Takođe, dani verskih
praznika ne računaju se u dane godišnjeg odmora (član 70. stav 2. Zakona o
radu), odnosno, ukoliko dan praznika „padne” u dane u koje zaposleni
koristi godišnji odmor, ima pravo da mu se za taj dan produži godišnji
odmor. 

 

Pravo na naknadu zarade za vreme praznika

Zaposlenom pripada naknada zarade za
dane praznika koji su „pali” u njegove radne dane, a ne pripada za dane
koji su, prema njegovom nedeljnom rasporedu radnog vremena, neradni dani.
Pravo na naknadu plate za predstojeće uskršnje praznike ostvariće
zaposleni ko­ji ra­de u pe­to­dnev­noj
(po­ne­de­ljak–pe­tak) i še­sto­dnev­noj (po­ne­de­ljak–su­bo­ta) rad­noj
ne­de­lji, u pe­tak 6. aprila i ponedeljak 9. aprila. Takođe, za­po­sle­ni
ra­de u petodnevnoj (po­ne­de­ljak–pe­tak)
rad­noj ne­de­lji, u su­bo­tu 7. aprila i nedelju 8. aprila ne ra­de jer
ima­ju ne­delj­ni od­mor, pa im se za te da­ne ne ob­ra­ču­na­va
ni­ka­kva na­kna­da zarade, bez ob­zi­ra na pra­znik. Međutim,
zaposle­ni ko­ji ra­de u še­sto­dnev­noj
(po­ne­de­ljak–su­bo­ta) rad­noj ne­de­lji, u su­bo­tu 7. aprila, ko­ji je
nji­hov re­dov­ni rad­ni dan, od­su­stvu­ju sa po­sla zbog ver­skog
pra­zni­ka sa pra­vom na na­kna­du plate za taj dan, a u ne­de­lju 8.
aprila ima­ju ne­delj­ni od­mor, pa im se za taj dan ne ob­ra­ču­na­va
ni­ka­kva na­kna­da zarade.

Pre­ma
čla­nu 114. stav 1. Za­ko­na o ra­du, za od­su­stvo u da­ne pra­zni­ka
zaposle­ni ima pra­vo na na­kna­du zarade u vi­si­ni pro­seč­ne zarade u
prethod­nih 12 me­se­ci, u skla­du sa op­štim ak­tom i ugo­vo­rom o
ra­du. U
obračun osno­va za na­kna­du za­ra­de za da­ne pra­zni­ka uzi­ma­ju se
sa­mo ča­so­vi ra­da i ostva­re­na primanja sa karakterom zarade za te
časove. Prema tome, prilikom obračuna prosečne zarade po satu u
prethodnih 12 meseci, pored zbira primanja koja imaju karakter zarade, a
isplaćena su u prethodnih 12 meseci, neophodno je utvrditi ukupno
ostvarene efektivne sate rada (redovne, prekovremene, noćne, sate rada
na dan praznika).

U posebnom slučaju, ako je zaposleni u
prethodnih 12 meseci proveo na raznim vrstama odsustva sa rada
(bolovanje, porodiljsko) ili nije uopšte radio (što je slučaj kod
novozaposlenog radnika koji odsustvuje sa rada u prvom mesecu rada),
obračun naknade zarade obavlja se na osnovicu koju čini ugovorena osnovna
zarada koju bi zaposleni primio da je radio, uvećana za minuli rad, ako
to pravo zaposleni ima.