Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – u daljem tekstu: Zakon), katolici i pripadnicidrugih hrišćanskih verskih zajednica praznuju uskršnje praznike počev odVelikog petka, zaključno sa drugim danom Uskrsa, koji se prema njihovom kalendaru ove godine praznuje od 30. marta do 2. aprila 2018. godine.

Prema tome, samo zaposleni katoličke veroispovesti imaju pravo na odsustvo sa rada na navedene dane Uskrsa, odnosno na uvećanje plate ako rade u neki od ovih dana praznika. Prema čl. 108. i 114. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017), zaposleni imaju pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja sa rada u dane verskih praznika koji su neradni dani, odnosno pravo na uvećanu platu ako rade u dane tih praznika. Takođe, dani verskih praznika ne računaju se u dane godišnjeg odmora (član 70. stav 2. Zakona o radu), odnosno, ukoliko dan praznika „padne” u dane u koje zaposleni koristi godišnji odmor, ima pravo da mu se za taj dan produži godišnji odmor. 

 

Pravo na naknadu zarade za vreme praznika

Zaposlenom pripada naknada zarade za dane praznika koji su „pali” u njegove radne dane, a ne pripada za dane koji su, prema njegovom nedeljnom rasporedu radnog vremena, neradni dani. Pravo na naknadu plate za predstojeće uskršnje praznike ostvariće zaposleni katoličke veroispovesti ko­ji ra­de u pe­to­dnev­noj (po­ne­de­ljak–pe­tak) i še­sto­dnev­noj (po­ne­de­ljak–su­bo­ta) rad­noj ne­de­lji, u pe­tak 30. marta i ponedeljak 2. aprila. Takođe, za­po­sle­ni katoličke veroispovesti ko­ji ra­de u petodnevnoj (po­ne­de­ljak–pe­tak) rad­noj ne­de­lji, u su­bo­tu 31. marta i nedelju 1. aprila ne ra­de jer ima­ju ne­delj­ni od­mor, pa im se za te da­ne ne ob­ra­ču­na­va ni­ka­kva na­kna­da zarade, bez ob­zi­ra na pra­znik. Međutim, zaposle­ni katoličke veroispovesti ko­ji ra­de u še­sto­dnev­noj (po­ne­de­ljak–su­bo­ta) rad­noj ne­de­lji, u su­bo­tu 31. marta, ko­ji je nji­hov re­dov­ni rad­ni dan, od­su­stvu­ju sa po­sla zbog ver­skog pra­zni­ka sa pra­vom na na­kna­du plate za taj dan, a u ne­de­lju 1. aprila ima­ju ne­delj­ni od­mor, pa im se za taj dan ne ob­ra­ču­na­va ni­ka­kva na­kna­da zarade.

Pre­ma čla­nu 114. stav 1. Za­ko­na o ra­du, za od­su­stvo u da­ne pra­zni­ka zaposle­ni ima pra­vo na na­kna­du zarade u vi­si­ni pro­seč­ne zarade u prethod­nih 12 me­se­ci, u skla­du sa op­štim ak­tom i ugo­vo­rom o ra­du. U obračun osno­va za na­kna­du za­ra­de za da­ne pra­zni­ka uzi­ma­ju se sa­mo ča­so­vi ra­da i ostva­re­na primanja sa karakterom zarade za te časove. Prema tome, prilikom obračuna prosečne zarade po satu u prethodnih 12 meseci, pored zbira primanja koja imaju karakter zarade, a isplaćena su u prethodnih 12 meseci, neophodno je utvrditi ukupno ostvarene efektivne sate rada (redovne, prekovremene, noćne, sate rada na dan praznika).

U posebnom slučaju, ako je zaposleni u prethodnih 12 meseci proveo na raznim vrstama odsustva sa rada (bolovanje, porodiljsko) ili nije uopšte radio (što je slučaj kod novozaposlenog radnika koji odsustvuje sa rada u prvom mesecu rada), obračun naknade zarade obavlja se na osnovicu koju čini ugovorena osnovna zarada koju bi zaposleni primio da je radio, uvećana za minuli rad, ako to pravo zaposleni ima.