Закључак: У спору за накнаду имовинске штете изазване повредом права на
суђење у разумном року, у зависности од висине постављеног тужбеног захтева,
могу бити примењена како правила поступка у споровима мале вредности, тако и
правила општег парничног поступка.

Погледајте: Закључак са образложењем.

Извор: www.vk.sud.rs