Zaključak: U sporu za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na
suđenje u razumnom roku, u zavisnosti od visine postavljenog tužbenog zahteva,
mogu biti primenjena kako pravila postupka u sporovima male vrednosti, tako i
pravila opšteg parničnog postupka.

Pogledajte: Zaključak sa obrazloženjem.

Izvor: www.vk.sud.rs