Na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda održanim od 01.01.2019. godine do 31.05.2019. godine većinom glasova svih sudija zauzeta su sledeća pravna shvatanja:

– Predsednik opštine kao organ vlasti može da odgovara za prekršaj učinjen u vršenju funkcije po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

– Maloletno lice nije odgovorno za prekršaj iz člana 29 stav 1 tačka 1 Zakona o ličnoj karti kojim je propisano kažnjavanje lica koje suprotno utvrđenoj dužnosti nema ličnu kartu (član 3 – državljanin stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu), a s obzirom da je članom 10 stav 4 Zakona, roditelj ili drugi zakonski zastupnik ili staratelj dužan da za maloletnika podnese zahtev za izdavanje lične karte.

 Napomena: 12.05.2017. godine na Prvoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda usvojeno je pravno mišljenje prema kojem prekršaj iz člana 29 stav 1 tačka 2 Zakona o ličnoj karti, a u vezi člana 10 stav 4 i člana 11 navedenog zakona ne čini maloletno lice nego zakonski zastupnik maloletnika.

– Na rešenje o prekidu prekršajnog postupka žalba podnosioca zahteva i žalba okrivljenog nisu dozvoljene.

– Činjenični opis radnje izvršenja prekršaja iz člana 332 stav 1 tačka 43 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kod postupanja protivno članu 99 stav 3, pre izmena i dopuna Zakona objavljenim u „Službenom glasniku RS“ broj 24/18 od 24.03.2018. godine („može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka“) je i dalje prekršaj, iako izmene Zakona ne nalažu obavezno zaustavaljanje ispred pešačkog prelaza, već samo bezbedno propuštanje pešaka, u zavisnosti od činjeničnog stanja utvrđenog u postupku. Ukoliko ono ukazuje da pešak nije mogao biti bezbedno propušten okrivljenog treba oglasiti odgovornim bez obzira što po izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima više nije dužan da se zaustavi. Ukoliko dokazi ukazuju na bezbedno propuštanje pešaka okrivljeni će se osloboditi odgovornosti.

– Za prekršaj iz člana 295 stav 1 tačka 7a Carinskog zakona odgovorno je lice koje je označeno kao nosilac posla – principal (bilo da je to uvoznik ili angažovani špediter i to nezavisno od ugovorenog oblika zastupanja uvoznika i nezavisno od toga da li je pored špeditera angažovan i prevoznik), s obzirom da je to lice odgovorno za okončanje postupka tranzita predajom robe odredišnoj carninarnici u nepromenjenom stanju, u propisanom roku i uz pridržavanje mera koje je carinski organ odredio radi obezbeđenja istovetnosti robe.

– Po zahtevu branioca okrivljenog koji ima uredno punomoćje neće biti dosuđeni troškovi (nagrada) za sastav podneska (pisane odbrane i dr.) ukoliko podnesak ne sadrži potpis i pečat branioca, jer podnosilac zahteva nije dokazao da je podnesak napisan uz stručnu pomoć branioca, imajući u vidu da je članom 29 stav 5 Zakona o advokaturi propisano da je advokat dužan da na svaku ispravu, dopis ili podnesak koji je sastavio stavi svoj potpis i pečat.

– Rokovi od 6 meseci i 2 godine propisani odredbama člana 61 Zakona o Ustavnom sudu su kumulativni rokovi.

– Rok od 2 godine propisan članom 61 stav 2 Zakona o Ustavnom sudu, računa se od dana uručenja pojedinačnog akta (presude) do dana podnošenja predloga ili inicijative za pokretanje postupka ocenjivanja ustavnosti.

– Prekršaj iz člana 330 stav 1 tačka 8 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (upravljanje vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom) konsumira prekršaj iz člana 332 stav 1 tačka 74 ovog Zakona (upravljanje vozilom sa probnom vozačkom dozvolom u periodu od 23.00 časova do 06.00 časova).

– Predsednik opštine kao organ vlasti može da odgovara za prekršaj učinjen u vršenju funkcije po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

– Po odvojenim zahtevima za naknadu troškova nagrade za sastav pisanih odbrana koje su sastavljene od dva ili više branilaca po urednim punomoćjima datim od strane jednog okrivljenog, okrivljenom pripadaju troškovi za sastav jednog podneska – jedne pisane odbrane uz stručnu pomoć branioca (Tarifni broj 9 Advokatske tarife), jer je u pitanju jedna odbrana u predmetu, bez obzira koliko je branilaca angažovao.

– Maloletno lice može da odgovara za carinske prekršaje. Uslovi za odgovornost propisani se u članu 71 i dr. Zakona o prekršajima i član 2 i dr. Zakona o maloletnim izvršiocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, a koji propisuju odgovornost maloletnika starosti od navršenih 14 do navršenih 18 godina za prekršaje iz čega proizilazi da nema smetnji da pod utvrđenim uslovima odgovara i maloletni izvršilac prekršaja iz oblasti Carinskog zakona.

– Za postojanje prekršaja iz člana 36 u vezi člana 17 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, dovoljno je izvršenje samo jedne radnje iz člana 17 stav 2 ovog Zakona.

Izvor: sajt Prekršajnog apelacionog suda
Naslov: Redakcija