Петак, 27. 6. 2014. – Министар просвете је прописао Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2014/2015. годину и Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2014/2015. годину, који су објављени у „Сл. гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 3/2014 (Примењују се ван АП Војводина).

Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2014/2015. годину (у даљем тексту: Правилник) утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада, односно број наставних и радних дана у току школске 2014/2015. године и време и трајање школског распуста ученика у основној школи. Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.

Према одредбама Правилника, настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта:

 • прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у уторак, 30. децембра 2014. године;
 • друго полугодиште почиње у уторак, 20. јануара 2015. године, а завршава се у петак, 29. маја 2015. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 12. јуна 2015. године, за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда се остварује у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда се остварује у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, тј. да сваки дан у седмици буде заступљен 36 односно 34 пута.

Основна музичка и основна балетска школа могу да изводе наставни план и програм у петодневним или шестодневним наставним седмицама, према годишњем плану рада школе.

У току школске године ученици основних школа имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст, и то:

 1. јесењи распуст почиње у понедељак, 10. новембра 2014. године и завршава се у уторак, 11. новембра 2014. године;
 2. зимски распуст почиње у среду, 31. децембра 2014. године, а завршава се у понедељак, 19. јануара 2015. године;
 3. пролећни распуст почиње у четвртак, 9. априла 2015. године, а завршава се у среду, 15. априла 2015. године;
 4. летњи распуст почиње у понедељак, 15. јуна 2015. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2015. године.

У основним школама празнују се државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2014. године, Свети Сава 27. јануара 2015. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2015. године, Дан победе 9. маја 2015. године, Видовдан 28. јуна 2015. године.

Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Четвртак, 8. новембар 2014. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у основним школама имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

 1. православци – на први дан крсне славе;
 2. припадници Исламске заједнице – 4. октобра 2014. године, на први дан Курбан Бајрама;
 3. припадници Јеврејске заједнице – 4. октобра 2014. године, на први дан Јом Кипура;
 4. припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2014. године, на први дан Божића;
 5. припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2015. године, на први дан Божића;
 6. припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса (католици  – од 3. до 6. априла 2015. године; православни од 10. априла до 13. априла 2015. године).

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовале екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада. Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају осмог разреда, као и време подела и диплома, школа утврђује годишњим планом рада.

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта обавиће се у суботу, 28. јуна 2015. године.

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2014/2015. годину је одштампан уз Правилник и дат је на крају овог текста.

Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2014/2015. годину (у даљем тексту: Правилник) министар просвете је утврдио календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији, уметничкој школи и стручној школи за школску 2014/2015. годину.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.

Правилником је утврђено да се настава и други облици образовно-васпитног рада у средњим школама остварују у два полугодишта.

 • прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у уторак, 30. децембра 2014. године;
 • друго полугодиште почиње у уторак, 20. јануара 2015. године, а завршава се у петак, 19. јуна 2015. године, с тим што се за ученике 4. разреда гимназије завршава у петак, 22. маја 2015. године, а за ученике 3. разреда трогодишњег и 4. разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 29. маја 2015. године.

Обавезне облике образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) средње школе остварују на годишњем нивоу, и то:

У гимназији:

 • у 1, 2. и 3. разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
 • у 4. разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

У оквиру 37 односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. Неопходно је да сваки дан у седмици, буде заступљен 37 пута односно 33 пута.

У стручној школи:

 • у 1. и 2. разреду трогодишњег и 1, 2. и 3. разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
 • у 3. разреду трогодишњег и 4. разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Неопходно је да сваки дан у седмици буде заступљен 37 пута односно 34 пута.

Наставни план и програм за уметничке школе у 1, 2, 3. и 4. разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст, и то:

 1. јесењи распуст почиње у понедељак, 10. новембра 2014. године и завршава се у уторак, 11. новембра 2014. године;
 2. зимски распуст почиње у среду, 31. децембра 2014. године, а завршава се у понедељак, 19. јануара 2015. године;
 3. пролећни распуст почиње у четвртак, 9. априла 2015. године, а завршава се у среду, 15. априла 2015. године;
 4. летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 2015. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2015. године.

У средњим школама се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011).

У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2014. године, Свети Сава 27. јануара 2015. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2015. године, Дан победе 9. маја 2015. године, Видовдан 28. јуна 2015. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Четвртак, 8. новембар 2014. године обележава се као Дан просветних радника.

Ученици и запослени у средњим школама имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

 1. православци – на први дан крсне славе;
 2. припадници Исламске заједнице – 4. октобра 2014. године, на први дан Курбан Бајрама;
 3. припадници Јеврејске заједнице – 4. октобра 2014. године, на први дан Јом Кипура;
 4. припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2014. године, на први дан Божића;
 5. припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2015. године, на први дан Божића;
 6. припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса (католици – од 3. априла до 6. априла 2015. године; православни од 10. априла до 13. априла 2015. године).

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта школа утврђује годишњим планом рада. Време поделе сведочанстава, полагања завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2014/2015. годину је одштампан уз Правилник и дат је у наставку текста.