Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11), utvrđeno je da se u Republici Srbiji praznuju Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa (od petka 14. aprila do ponedeljka 17. aprila 2023. godine).

U dane verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Međutim, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, čija je priroda delatnosti takva da bi zbog prekida obavljanja takve delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu, dužni su da u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Zaposleni u zavisnosti od konkretnog rasporeda rada, u dane Vaskršnjih praznika ima pravo na zaradu, odnosno naknadu zarade.

Ukoliko zaposleni radi u dane Vaskršnjih praznika (od petka 14. aprila do ponedeljka 17. aprila 2023. godine), ima pravo na zaradu za dane kada radi, odnosno pravo na uvećanu zaradu za svaki dan rada na ovaj praznik, i to u visini utvrđenoj opštim aktom (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) i ugovorom o radu, a najmanje 110% od osnovice. Zaposleni koji rade u dane Vaskršnjih praznika, pored uvećanje zarade za rad na dan praznika imaju pravo i na druga uvećanja zarade u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu i to ukoliko su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tih prava (npr. uvećanje zarade za rad noću, uvećanje zarade za prekovremeni rad i sl.).

Ukoliko zaposleni odsustvuje sa rada, odnosno ne radi u dane (Vaskršnjeg praznika) koji su po rasporedu rada su njegovi radni dani, ima pravo na naknadu zarade za te dane. Za dane Vaskršnjeg praznika, koji su po rasporedu rada zaposlenog, dani njegovog nedeljnog odmora, zaposleni nema pravo na naknadu zarade.

Obaveza svih poslodavaca koji obavljaju delatnost, odnosno usluge od vitalnog značaja za građane i državu (zdravstvo, socijalna zaštita, vojska, policija, javna preduzeća i dr), da obezbede neprekidno obavljanje istih i u dane predstojećih Vaskršnjih praznika, odnosno da u zavisnosti od potrebe procesa i organizacije rada, izvrše takav raspored radnog vremena zaposlenih da se obezbedi neprekidno obavljanje ovih delatnosti, odnosno usluga i u dane predstojećeg praznika.