U okviru projekta „Kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti“ okončan je rad programera na izradi softverske aplikacije koja obezbeđuje tehničke pretpostavke da sudovi, tužilaštva i policija pri određivanju branilaca po službenoj dužnosti pozivaju isti telefon kol operatera u organizaciji advokatske komore. Na ovaj način će se otkloniti uzrok korupcije – neposredna veza između organa postupka i advokata koji se postavlja što će uspostaviti transparentan i pravičan sistem postavljanja, u kojem će svi podaci biti javni i proverljivi.

Sistem je zasnovan na striktnom poštovanju redosleda advokata na listi i obavezi svih državnih organa da prilikom određivanja advokata kontaktiraju kol centar advokatske komore. U proteklom periodu, u organizaciji OEBS-a i advokatske komore održano je osam okruglih stolova na kojima su predstavnici sudova, tužilaštava, policije i advokature postigli saglasnost da ovo pitanje treba sistemski rešiti na predloženi način. U narednom periodu biće obezbeđena podrška od strane Ministarstva pravde, Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva da svi branioci po službenoj dužnosti i privremeni zastupnici u Republici Srbiji ubuduće budu postavljani posredstvom kol centra advokatske komore. Očekujemo da ovaj – novi sistem počne da funkcoioniše od oktobra 2018.godine.

Prednosti kol centra su mnogobrojne. Svaki telefonski poziv se automatski beleži (datum, vreme poziva i brojevi telefona) a operater prilikom javljanja unosi još i dodatne podatke u sistem (koji organ poziva i koji je broj predmeta). Operater poziva advokata preko aplikacije koja je programirana da automatski poštuje redosled (bez mogućnosti operatera da vidi redosled i manipuliše postavljenjem) a svaki telefonski poziv se beleži u sistemu (sa kojim advokatom je pokušano ostvarenje kontakta i sa kojim je ostvaren kontakt).

Svaki razgovor se automatski tonski snima i trajno čuva u sistemu radi kontrole. Programska aplikacija pruža mogućnost jednostavnog pregleda sistematizovanih podataka o svim postavljenim braniocima i braniocima koji nisu postavljeni jer se nisu odazvali na poziv (uključujući i detalje svakog realizovanog ili propuštenog poziva), kao i pretragu u sistemu za svakog advokata ili za konkretan predmet. Konačno, na ovaj način omogućiće se izrada periodičnih izveštaja o svim postavljenjima u određenom periodu, koji će biti javni.

Određivanje branilaca po službenoj dužnosti se preko kol centra prenosi na advokaturu kao samostalnu, nezavisnu i samoregulirajuću profesiju. Očekujemo da će se predloženim rešenjem trajno otkloniti uzrok korupcije u funkcionisanju pravosuđa, kao i da će sama činjenica da je advokatska komora sposobna da uredi ovaj sistem umesto države demonstrirati snagu i društvenu odgovornost advokature kao profesije.

AKB poziva sve advokate koji se nalaze na spisku branilaca po službenoj dužnosti ili privremenih zastupnika da u narednih 15 dana ažuriraju brojeve svojih mobilnih telefona, proverom telefona unetog u spisak koji je istaknut na www.akb.org.rs i dostavljanjem tačnog telefona službi AKB, kako bi u programsku aplikaciju bili uneti tačni brojevi telefona. Pozivamo sve druge zainteresovane advokate Beograda da se u istom roku prijave na spiskove.

 

Izvor: sajt Advokatske komore Beograda