Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve zainteresovane da uzmu učešća u javnim konsultacijama .

Ministarstvo je otpočelo postupak pripreme propisa radi unapređenja zakonskih odredbi koje regulišu oblast zabrane diskriminacije.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018) i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Sl. glasnik RS“, br. 8/2019), kao i Pravilnikom o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Sl. glasnik RS“, br. 51/2019) obaveza je nadležnog predlagača da u fazi planiranja i definisanja propisa sprovede konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikupljanje komentara i sugestija, čime se doprinosi unapređenju zakonskih rešenja i pravnog okvira uopšte.

Predmet konsultacija su Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije koje je izradila Radna grupa.

Konsultacije će biti održane dostavljanjem komentara i sugestija putem elektronske pošte.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije se mogu dostaviti na na obrascu na mail adresu: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs

Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 20. februar 2021. godine.

Izvor: sajt Euprava
Naslov: Redakcija