Prema inoviranom članu 146. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – u daljem tekstu: Zakon), osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću može da se poveća, između ostalog, i pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital. Ta potraživanja prema društvu mogu biti kratkoročna ili dugoročna, pošto Zakon ne propisuje, ali i ne ograničava vrstu obaveze koja može da se konvertuje u kapital.
Znači, društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo) umesto da svoje obaveze prema poveriocima (po osnovu isporučene robe, pružene usluge, zajma itd.) izmiri plaćanjem, iste izmiruje konverzijom navedenih potraživanja u osnovni kapital, dakle smanjivanjem obaveza a povećanjem sopstvenog osnovnog kapitala.
Smatramo da ovakav način „izmirivanja” obaveza ima značajne mogućnosti u našim sadašnjim ekonomskim uslovima privređivanja i da je to često pogodan način za rešavanje dužničko-poverilačkih odnosa između naših društava, kao i između društava i banaka, naravno uz pronalaženje zajedničkih interesa poverilaca i dužnika, u kojima se dužnici oslobađaju obaveza, a za uzvrat umanjuju svoja upravljačka i imovinska prava u korist poverilaca.

Šta znači konvertovanje obaveza u osnovni kapital?

Konverzija (pretvaranje) potraživanja u osnovni kapital predstavlja zamenu poveriočevog potraživanja prema privrednom društvu u njegov ulog u tom društvu, i to novčani ulog sa konkretnim procentom učešća u osnovnom kapitalu pomenutog društva. Konverzijom se potraživanje gasi, smanjuju se obaveze Društva, ali se ugašena potraživanja pretvaraju u osnovni kapital, pa se na ovaj način povećava osnovni kapital Društva. Sa stanovišta poverioca, konverzija potraživanja u osnovni kapital predstavlja zamenu poveriočevog potraživanja prema privrednom društvu u njegovo procentualno učešće u osnovnom kapitalu tog društva. Smanjenjem obaveza i povećanjem osnovnog kapitala poboljšava se finansijska struktura Društva, povećavaju se sopstvena sredstva u odnosu na tuđa, povećavaju se dugoročni izvori sredstava u odnosu na kratkoročne…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.