Nakon ukidanja vanrednog stanja 7. maja 2020. godine, proglašenog zbog epidemije Kovida-19, povećan je broj žalbi izjavljenih Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog nedobijanja informacija u vezi sa epidemijom Kovida-19 (tražene informacije se uglavnom odnose na broj obolelih i preminulih, kao i; na opremljenost zaštitnom opremom i sredstvima za lečenje). Do 7. maja je izjavljeno 10 žalbi, a od tada 43 žalbe. Najveći broj žalbi je izjavljen protiv organa javne vlasti na lokalnom nivou.

Paralelno sa ovim trendom u javnosti su se pojavile sumnje u tačnost zvanično objavljenih informacija o broju zaraženih i preminulih lica, ali nažalost i veliki broj dezinformacija koje se šire društvenim mrežama od strane neodgovornih pojedinaca. Sve to skupa dovodi do porasta straha, panike i nespokojstva među stanovništvom u ionako teškoj situaciji i krizi izazvanoj pandemijom Kovida-19.

Poverenik naglašava da je jedan od najefikasnijih lekova u ovakvoj situaciji pružanje tačnih, potpunih i pravovremenih informacija koje su od značaja za zaštitu zdravlja stanovništva. To je pre svega dužnost i obaveza organa javne vlasti, ali i svih medija, kako elektronskih, tako i štampanih, da o svemu u vezi sa aktuelnom situacijom izveštavaju istinito i pravovremeno.

S tim u vezi, Poverenik ponovo podseća, a što je činio i u vreme vanrednog stanja, da su informacije kojima raspolažu organi vlasti, a koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, hitnog karaktera. U odnosu na njih opravdani interes javnosti da zna uvek postoji i organ vlasti ne može da dokazuje suprotno. Po zahtevima za pristup takvim informacijama organ javne vlasti je dužan da postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva (član 16. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja). U tom smislu Poverenik će preduzeti sve mere, u skladu sa zakonom, iz svoje nadležnosti da se pravo javnosti da zna zaštiti na najbolji mogući način.

Međutim, nezavisno od toga poverenik Milan Marinović apeluje na sve organe javne vlasti, ne samo da hitno i bez odlaganja postupaju po zahtevima kojima se traže informacije u vezi sa Kovidom-19 i zaštitom zdravlja stanovništva, već da takve informacije proaktivno objavljuju, bez čekanja da neko podnese zahtev. Pravovremeno, potpuno i tačno informisanje javnosti izvesno može doprineti smirivanju tenzija u društvu i povećanju poverenja građana u rad organa javne vlasti. Tačne, potpune i istinite informacije takođe mogu pomoći građanima da realno sagledaju opasnost od širenja Kovida-19 i da svoje ponašanje usklade sa tim i preduzmu razumne mere sopstvene zaštite, a što dalje posledično može voditi bržem završetku epidemije i smanjivanju broja obolelih.

Na kraju, i kao zaštitnik prava na zaštitu podataka o ličnosti Poverenik naglašava da prilikom objavljivanja informacija o obolelim i umrlim licima treba voditi računa da se time ne povređuje privatnost tih lica i ne otkriva njihov identitet, već da se objavi samo minimum onih podataka koji je neophodan u cilju zaštite javnog zdravlja i smanjenja broja obolelih.

Izvor: sajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Naslov: Redakcija