Обавештење Агенције за привредне регистре:

Новим Законом  о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 62/2013), прописано је да су обвезници достављања података за статистичке и друге потребе, као и финансијских извештаја, дужни да исте унесу у посебни информациони систем Агенције за привредне регистре и доставе Агенцији у електронском облику, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Ова обавеза важи за велика, средња и мала правна лица, почев већ од финансијских извештаја састављених на дан 31.12. 2014. године, док микро правна лица имају могућност да још те извештаје доставе у папирном облику.

Агенцији се обратио  велики број обвезника са питањима везаним за примену тих одредби, посебно када је законски заступник страно физичко лице, односно за могућност да уместо законског заступника исте потпишу пуномоћници својим електронским потписом, а на основу пуномоћја издатог од стране законског заступника.

Поводом ових питања, Агенција се обратила Министарству финансија за мишљење како да поступа у наведеним случајевима, односно да ли треба да инсистира на становишту да финансијске извештаје и податке за статистичке потребе могу да потпишу само законски заступници регистровани у надлежном статусном регистру.

Министарство за финансије, својим писаним одговором Број: 011-00-1336/2014-16, од 17. децембра 2014. године, дало је мишљење да искључиво законски заступник правног лица, односно предузетник, мора да приликом достављања финансијских извештаја и података за статистичке и друге потребе, применом посебног информационог система Агенције, исте потпише својим квалификованим електронским потписом.

Што се тиче обвезника, који као регистроване заступнике имају страна физичка лица, Министарство сугерише поступање на један од два следећа начина:

1. Да законски заступник страни држављанин испуни услове за добијање привременог ЈМБГ, а тиме и за добијање квалификованог електронског потписа, или

2. Да изврши регистрацију новог законског заступника, који испуњава услове за добијање квалификованог електронског потписа.

Агенција ће у свему поступати у складу са ставовима Министарства.