Obaveštenje Agencije za privredne registre:

Novim Zakonom  o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, broj 62/2013), propisano je da su obveznici dostavljanja podataka za statističke i druge potrebe, kao i finansijskih izveštaja, dužni da iste unesu u posebni informacioni sistem Agencije za privredne registre i dostave Agenciji u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Ova obaveza važi za velika, srednja i mala pravna lica, počev već od finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12. 2014. godine, dok mikro pravna lica imaju mogućnost da još te izveštaje dostave u papirnom obliku.

Agenciji se obratio  veliki broj obveznika sa pitanjima vezanim za primenu tih odredbi, posebno kada je zakonski zastupnik strano fizičko lice, odnosno za mogućnost da umesto zakonskog zastupnika iste potpišu punomoćnici svojim elektronskim potpisom, a na osnovu punomoćja izdatog od strane zakonskog zastupnika.

Povodom ovih pitanja, Agencija se obratila Ministarstvu finansija za mišljenje kako da postupa u navedenim slučajevima, odnosno da li treba da insistira na stanovištu da finansijske izveštaje i podatke za statističke potrebe mogu da potpišu samo zakonski zastupnici registrovani u nadležnom statusnom registru.

Ministarstvo za finansije, svojim pisanim odgovorom Broj: 011-00-1336/2014-16, od 17. decembra 2014. godine, dalo je mišljenje da isključivo zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik, mora da prilikom dostavljanja finansijskih izveštaja i podataka za statističke i druge potrebe, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, iste potpiše svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Što se tiče obveznika, koji kao registrovane zastupnike imaju strana fizička lica, Ministarstvo sugeriše postupanje na jedan od dva sledeća načina:

1. Da zakonski zastupnik strani državljanin ispuni uslove za dobijanje privremenog JMBG, a time i za dobijanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, ili

2. Da izvrši registraciju novog zakonskog zastupnika, koji ispunjava uslove za dobijanje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Agencija će u svemu postupati u skladu sa stavovima Ministarstva.