Агенција за привредне регистре обавестила је све обвезнике подношења финансијских извештаја за 2014. годину, како да примене одредбе новог Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013, даље: Закон), а у вези с потписивањем извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја, односно за могућност да те извештаје уместо законског заступника потпишу остали заступници или прокуристи који су у том својству регистровани у надлежним статусним регистрима.

Агенција обавештава све обвезнике да у складу са Законом, Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС“, бр. 127/2014, даље: Правилник) и мишљењем Министарства финансија број 011-00-1336/2014-16 од 17. децембра 2014: 

1) Извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје потписују искључиво законски заступници, односно предузетник, који су као такви уписани у надлежном статусном регистру;

2) Извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје које потпишу остали заступници или прокуристи неће се прихватити као исправни (потпуни) у смислу члана 36. Закона о рачуноводству, а у вези са чланом 9. тачка 4. и чланом 23. став 1. тачка 7. Правилника.

Наведено произлази из садржине одредбе члана 32. став 3. Закона, којом је прописано да финансијске извештаје потписује законски заступник обвезника, односно предузетник, али и одредаба члана 33. став 6. и  члана 35. став 6. Закона којим је прописано да финансијске извештаје, тј. извештаје за статистичке потребе сачињене у посебном информационом систему потписује својим квалификованим електронским потписом законски заступник. Такође, и у поменутом мишљењу Министарства недвосмислено се наводи да искључиво законски заступници, односно предузетник, морају да потпишу финансијске извештаје тј. извештаје за статистичке потребе.

Даље, чланом 36. Закона прописано је да податке из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја Агенција јавно објављује на својој интернет страници, у оквиру Регистра финансијских извештаја и уписује у тај регистар, а чланом 9. тачка 4, тј. чланом 23. став 1. тачка 7. Правилника, између осталог, прописано је да су извештаји за статистичке потребе исправни, односно финансијски извештаји потпуни ако су потписани од стране законског заступника.

Обвезници подношења финансијских извештаја за 2014. годину треба да поступају у складу са напред изнетим правилима, како би им финансијски извештаји били обрађени и јавно објављени као потпуни и рачунски тачни.

Обавештење Агенције за привредне регистре