U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2017. godini. Osnov za izradu Saopštenja su zbirno obrađeni podaci za statističke i druge potrebe za 2017. godinu, kao i zbirno obrađeni redovni godišnji finansijski izveštaji za 2016. godinu, koje su privredna društva, ustanove i preduzetnici dostavili Agenciji, a objavljeni su u Godišnjem biltenu finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2017. godini i prezentacija Poslovanje privrede u Republici Srbiji u 2017. godini objavljeni su na portalu APR, u odeljku Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije/Makroekonomska saopštenja, a u nastavku prenosimo najbitnije podatke.

 

Privreda Republike Srbije je tokom 2017. godine nastavila tendenciju blagog oživljavanja, mada je ostvareni rast bio nešto slabiji od projektovanog. Bruto domaći proizvod je na godišnjem nivou porastao za 1,9%, dok je industrijska proizvodnja povećana za 3,5%. Pozitivnim kretanjima doprinela su uvećana investiciona ulaganja i porast spoljnotrgovinske razmene, u kojoj uvoz beleži nešto brži rast od izvoza (13,8% naspram 12,0%). Podsticaj poboljšanom poslovnom ambijentu dala je i relativno niska stopa inflacije (3,05), kao i jačanje domaće valute (vrednost dinara prema evru uvećana za 4,0%, a prema dolaru 15,4%).

Trend rasta srpske ekonomije dao je snažan impuls jačanju ukupnih finansija privrednih društava, čija se uvećana poslovna aktivnost obavljala uz rast zaposlenosti. Ukupni prihodi ostvareni na nivou privrede porasli su za 8,3% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 10.561.086 miliona dinara, dok su ukupni rashodi u visini od 10.040.612 miliona dinara povećani za 5,8%. Poslovanje 101.012 privrednih društava odvijalo se sa ukupno 1.073.557 radnika, što predstavlja godišnji rast broja zaposlenih za 34.456 radnika.

Na blagi oporavak privrede tokom 2017. godine ukazuju i iskazani rezultati. Dugogodišnja serija pozitivnih rezultata iz poslovnih aktivnosti je očuvana, premda je taj dobitak u iznosu od 530.811 miliona rastao sporijim tempom (4,8%) u odnosu na prethodnu godinu (26,1%). S druge strane, usled velike izloženosti spoljnim faktorima i kretanjima na deviznom tržištu, privredna društva posle niza godina u kojima su iskazivala negativne rezultate iz finansiranja, po tom osnovu beleže dobitak u visini od 37.357 miliona dinara (gubitak u 2016. godini 126.853 miliona dinara). Takođe, bolji rezultat je iskazan i po osnovu usklađivanja vrednosti imovine i potraživanja, otpisanih potraživanja i ostalih aktivnosti, budući da je gubitak u iznosu od 41.110 miliona dinara smanjen za 62,5% u poređenju sa prethodnom godinom.

Povoljna makroekonomska kretanja odrazila su se na značajan rast ukupne profitabilnosti privrednih društava, tako da je privreda treću godinu zaredom iskazala pozitivan neto rezultat, a on iznosi 437.180 miliona dinara i 2,3 puta je veći od dobitka iz prethodne godine. Prilično uvećanje pozitivnog rezultata posledica je rasta neto dobitka na godišnjem nivou za 32,0%, kao i smanjenja neto gubitka za 27,8%.

Skoro tri petine privrednih društava (59.131) poslovalo je pozitivno, što je 1.324 društva više u poređenju sa prethodnom godinom, a ukupan neto dobitak koji su ostvarila iznosi 666.561 milion dinara. Na strani negativnih rezultata bilo je 1.048 privrednih društava manje u odnosu na prethodnu godinu, odnosno ukupno 26.592 društva, a ona su iskazala neto gubitak u visini od 229.381 milion dinara. Neto rezultat nije iskazalo 15.289 društava (u 2016. godini 14.444 društva).

Rast profitabilnosti obeležio je i poslovanje javnih preduzeća u 2017. godini, koja su, zbirno gledano, poslednje tri godine završila sa dobitkom. Pozitivan neto rezultat, iskazan na nivou 576 javnih preduzeća, iznosi 29.029 miliona dinara i dva puta je veći od prošlogodišnjeg. Sa neto dobitkom poslovalo je 421 preduzeće, a sa neto gubitkom 135 preduzeća, dok 20 javnih preduzeća nije iskazalo neto rezultat.
Segment privrednih društava u stečaju i likvidaciji, koja su mahom generatori gubitaka, nešto je poboljšao rezultate, budući da je njihov negativan neto rezultat za 11,7% manji od prošlogodišnjeg. Na kraju 2017. godine 6.562 društva koja su bila u postupku stečaja i likvidacije iskazala su ukupan gubitak u iznosu od 49.825 miliona dinara.

Pozitivne tendencije prisutne su na nivou svih sektora, a kao glavni nosioci profitabilnosti izdvajaju se sektor C – Prerađivačka industrija, u kome je pozitivan neto rezultat dva puta povećan u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 156.974 miliona dinara, kao i sektor G – Trgovina na veliko i malo…, koji beleži 2,3 puta veći dobitak u visini od 82.184 miliona dinara. Prema iskazanim pozitivnim rezultatima ističu se i sektori J – Informisanje i komunikacije (45.536 miliona dinara), D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (34.365 miliona dinara) i V – Rudarstvo (31.080 miliona dinara). Istovremeno, posle višegodišnjeg neprofitabilnog poslovanja u zonu pozitivnih rezultata prešli su sektori L – Poslovanje nekretninama (10.676 miliona dinara), F – Građevinarstvo (8.851 milion dinara) i I – Usluge smeštaja i ishrane (2.502 miliona dinara).

Uspešnije poslovanje beleže i privredna društva, posmatrano prema veličini, s tim da je segment mikro privrednih društava još uvek ostao u sferi gubitka. Najveći rast profitabilnosti evidentan je kod velikih privrednih društava, čiji je pozitivan neto rezultat u iznosu od 253.243 miliona dinara veći 2,7 puta od prošlogodišnjeg. Mala privredna društva su iskazala dobitak od 119.814 miliona dinara, povećan za 54,4% na godišnjem nivou, dok je pozitivan neto rezultat srednjih društava porastao za trećinu i iznosi 84.078 miliona dinara. Na nivou mikro privrednih društava, koja su i najbrojnija (89.881 društvo), iskazan je negativan neto rezultat od 19.954 miliona dinara, s tim da je on znatno manji od prošlogodišnjeg (47.485 miliona dinara).

Postepeno oživljavanje srpske ekonomije u 2017. godini odrazilo se na blago jačanje finansijskih resursa i popravljanje finansijskog položaja privrede, ali su problemi usled neadekvatnog načina finansiranja, iako nešto ublaženi, i dalje bili pretnja njenoj vitalnosti.

Privredna društva su raspolagala poslovnom imovinom u ukupnoj vrednosti od 14.200.229 miliona dinara, što je za 4,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Poslovanje su finansirala kapitalom u visini od 6.932.548 miliona dinara, a kao i godinama unazad, većim delom su se oslanjala na pozajmljene izvore finansiranja, tako da su njihove ukupne obaveze iznosile 8.811.946 miliona dinara. Međutim, struktura izvora finansiranja blago je popravljena s obzirom na to da je na godišnjem nivou kapital uvećan za 5,2%, dok je ukupan dug rastao po stopi od 1,6%.

Na kraju 2017. godine privreda je kumulirala gubitak u iznosu od 3.688.036 miliona dinara, od čega se na gubitak iznad visine kapitala odnosi 1.544.265 miliona dinara. Sporijem godišnjem rastu ukupnog gubitka (1,9%) u odnosu na protekli period doprinelo je opadanje gubitka iznad visine kapitala (5,9%). Gubitak je iskazalo 42.956 privrednih društava, od kojih je kod 25.513 društava gubitak bio veći od vrednosti kapitala.   
Tokom 2017. godine došlo je do izvesnog jačanja finansijskih kapaciteta i poboljšanja finansijske strukture, međutim, zaduženost i nelikvidnost i dalje su bili problemi sa kojima se domaća privreda suočavala. Iako su sopstveni izvori finansiranja uvećani za 9,0% u poređenju sa prethodnom godinom, oni su sa iznosom od 5.368.037 miliona dinara činili 37,9% ukupnih izvora finansiranja (u prethodnoj godini 36,2%), pri čemu je stepen ukupne zaduženosti blago smanjen (sa 1,76 na 1,64). U prilog tome da privreda nije uspela da uspostavi optimalan način finansiranja govori i manjak dugoročnog kapitala, budući da je deo stalne imovine u iznosu od 464.064 miliona dinara finansirala iz kratkoročnih izvora. Negativan neto obrtni kapital smanjen je za 32,6% u odnosu na prethodnu godinu, a da je problem nelikvidnosti još uvek ostao pokazuju i prilično niske vrednosti opšteg i tekućeg racia likvidnosti (0,92 odnosno 0,63).