Агенција за привредне регистре (даље: Агенција) објавила је Саопштење о пословању економских целина у привреди у Републици Србији у 2017. години. Саопштење је израђено на основу података из консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2017. и 2016. годину, које су матична привредна друштва доставила Агенцији у складу с рачуноводственим прописима.

У привреди Републике Србије у 2017. години пословало je 649 економских целина, a консолидовани годишњи финансијски извештаји обрађени су за 641 целину, у којима су матична привредна друштва имала контролу над 1.939 зависних и придружених правних лица. Иако су пословале 3 економске целине више у односу на претходну годину, а број зависних и придружених правних лица повећан је за 26, економске целине су запошљавале 2.491 радника мање, што је укупно 298.925 радника.

Водећа економска целина према броју консолидованих ентитета јесте DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, која је, поред матичног друштва, обухватала 55 зависних правних лица, од којих је 17 пословало у иностранству. Велики број правних лица пословао је и у оквиру економске целине ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД, у којој је било 41 зависно привредно друштво, с тим да је једно од њих пословало у иностранству. У оквиру MK GROUP DOO BEOGRAD пословала су 32 зависна и придружена правна лица, при чему су три пословну активност обављала у иностранству. Према броју зависних и придружених ентитета издвајају се и економске целине I&F McCANN GRUPA DOO BEOGRAD (30), KOEFIK DOO BEOGRAD (27), МПЗ-АГРАР ДОО БЕОГРАД (27) и MK HOLDING DOO BEOGRAD (26).

Благи опоравак домаће економије током 2017. године одразио се и на пословање економских целина. Оне су скромно увећале (1,5%) обим укупне пословне активности и реализовале укупне приходе од 3.501.648 милиона динара, међутим, при томе бележе укупне расходе мање за 1,6%, у износу од 3.256.593 милиона динара. Из пословних активности оствариле су добитак од 238.940 милиона динара, који је за 3,3% смањен на годишњем нивоу, а с обзиром на повољна кретања на девизном тржишту, после прошлогодишњег губитка (58.593 милиона динара) у 2017. години исказале су добитак из финансирања од 30.062 динара, док су готово преполовиле негативан резултат из осталих активности (23.612 милиона динара). Последично, економске целине су на укупном нивоу оствариле позитиван нето резултат у висини од 210.225 милиона динара, који је за 88,4% већи од прошлогодишњег. Са нето добитком пословало је 537 целина, а са негативним резултатом 104 целине.

Финансијски капацитети економских целина благо су повећани на крају 2017. године, тако да су располагале пословном имовином од 5.009.628 милиона динара и капиталом од 2.494.660 милиона динара, који су за 1,6% односно 3,3% већи у поређењу са претходном годином. На извесно поправљање финансијске структуре указује и то што су њихове укупне обавезе, исказане у износу од 2.788.694 милиона динара, опале за 3,7%, док су укупни губици смањени за 2,6% и износе 1.073.452 милиона динара.

Најпрофитабилнија и економска целина са највећим обимом пословне активности у 2017. години јесте НИС АД НОВИ САД. Захваљујући расту обима промета и цена нафте и нафтних деривата остварила је пословне приходе веће за 22,2% од прошлогодишњих, у износу од 234.711 милиона динара и при томе је реализовала нето добитак од 26.963 милиона динара, који је порастао за 79,6%. Висок раст профитабилности остварен је услед бољих резултата из пословних активности и резултата у делу финансирања. Истовремено, међу свим економским целинама она је друга према вредности пословне имовине (387.554 милиона динара) и капитала (225.252 милиона динара), који су на годишњем нивоу повећани за 3,5% односно 11,7%. У саставу групе НИС АД НОВИ САД било је 13 зависних правних лица, од којих је 7 пословало у иностранству, а запошљавала је 270 радника више у поређењу са претходном годином тј. 11.284 радника.

Вишеструки раст нето добитка исказала је група ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, чије матично јавно предузеће има учешће у капиталу неколико стратешких привредних друштава у Републици Србији. Током 2017. године консолидација је проширена за једно придружено друштво (ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО), тако да је матично предузеће контролисало 17 зависних и придружених правних лица. Нето добитак групе исказан је у износу од 18.899 милиона динара (1.702 милиона динара у 2016. години), чему су пре свега допринели резултати из финансијских и осталих активности. Иако су пословни приходи у висини од 75.475 милиона динара повећани за 14,4%, пословни добитак је умањен (3,9%). Група је располагала пословном имовином од 163.439 милиона динара, која је на годишњем нивоу повећана за 10,6%. Oно по чему се већ годинама истиче јесте и висок губитак из ранијег периода (117.576 милиона динара), мада је он мањи за 6,9%, а надмашио је вредност капитала за 28.951 милион динара. Група је пословала са 4.905 радника, с тим да је раст броја запослених за 1.772 радника у односу на претходну годину углавном због новог придруженог лица.

ЈП ЕПС БЕОГРАД, као највећа економска целина у домаћој привреди, бележи изузетно високе пословне приходе од 223.478 милиона динара, с тим да су они на годишњем нивоу опали за 1,2%. Истовремено доминира према вредности пословне имовине од 1.179.356 милиона динара и капитала од 853.482 милиона динара, али и према износу губитка из претходног периода у висини од 123.891 милион динара, који је повећан за 9,9%, а такође, и поред тога што је број запослених смањила за 645, као и што годинама уназад предњачи према броју запослених од 29.154 радника. Група је пословала профитабилно, а њен нето добитак у износу од 6.388 милиона динара порастао је за 9,2% у поређењу са претходном годином, чему је највише погодовао резултат из финансирања. У оквиру групе пословала су два зависна привредна друштва.

Успешно пословање бележи и група ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, која је реализовала значајне пословне приходе од 120.014 милиона динара и нето добитак од 14.737 милиона динара, уз њихов идентичан пад (1,4%) у поређењу са претходном годином. Група је поседовала значајну пословну имовину (259.603 милиона динара) и капитал (166.502 милиона динара), а запошљавала је 12.032 радника (у претходној години 12.401 радника). Матична телекомуникациона компанија имала је контролу над десет зависних и придружених правних лица.

Према испољеној профитабилности истиче се и група TELENOR DOO BEOGRAD, с тим што је њен нето добитак од 8.955 милиона динара готово остао у нивоу прошлогодишњег, а тек незнатно су смањени пословни приходи (46.736 милиона динара). У оквиру групе пословала су два зависна правна лица, а број запослених од 791 радника мањи је за 110 радника у односу на претходну годину.

У зону високог нето добитка прешла је економска целина ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД, која је у претходној години била губиташ (1.290 милиона динара). Нето добитак у висини од 7.340 милиона динара првенствено је последица вишеструког раста добитка из осталих активности (услед отписа обавеза према државним повериоцима, сходно закључку Владе Републике Србије, у процесу продаје капитала матичног правног лица). При томе је њена пословна активност знатно смањена, тако да су пословни приходи (5.089 милиона динара) опали за 16,8%. Матично правно лице је имало контролу над четири зависна друштва, а на нивоу групе било је 1.550 запослених (1.595 у 2016. години).

Велики део пословне активности остварен је у оквиру групе FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC, мада су њени пословни приходи у износу од 111.748 милиона динара опали за 15,7% у односу на претходну годину. То се одразило на значајан пад (78,4%) пословног добитка, али су резултати у делу финансирања и осталих активности утицали да група искаже нето добитак од 2.131 милион динара, који је готово у висини прошлогодишњег. У оквиру групе пословало је једно зависно привредно друштво, а број запослених је смањен у односу на претходну годину са 2.833 радника на 2.364 радника.

Успешније пословање у поређењу са претходном годином бележи и група DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, која је исказала пословне приходе веће за 6,3%, у високом износу од 98.198 милиона динара. Истовремено, њен нето добитак од 4.585 милиона динара порастао је за 83,5%. И поред тога што је број запослених смањила за 983, она се издваја као значајан носилац запослености у домаћој привреди, с обзиром на то да је запошљавала 10.686 радника. Матично правно лице је током 2017. године припојило једно зависно правно лице (C MARKET AD BEOGRAD), а имало је контролу над још једним привредним друштвом.

Према снажним финансијским капацитетима истиче се и група DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, са пословном имовином вредном 121.611 милиона динара и капиталом од 77.007 милиона динара, који су већи за 13,0% односно 13,3% у односу на претходну годину. Такође, група је остварила и високе пословне приходе (55.595 милиона динара), а као и ранијих година, пословала је профитабилно, с тим што је исказан нето добитак у износу од 1.932 милиона динара за 29,8% већи од прошлогодишњег и највећим делом потиче из пословних активности. Група је водећа међу економским целинама према броју правних ентитета, будући да је консолидацијом обухватала 56 правних лица, а запошљавала је 3.298 радника.

Значајне финансијске ресурсе поседује и економска целина ЕМС АД БЕОГРАД, која је располагала пословном имовином од 90.543 милиона динара и капиталом од 59.943 милиона динара, а пословала је изузетно профитабилно, будући да је нето добитак од 3.023 милиона динара повећала 2,2 пута на годишњем нивоу, највише услед дуплираног пословног добитка. Матично привредно друштво имало је контролу над три зависна правна лица, а на нивоу групе било је запослено 1.630 радника.

У 2017. години највећи нето губитак од 7.726 милиона динара исказала је економска целина СИМПО АД ВРАЊЕ, а он је 7,5 пута већи у односу на претходну годину и чини четвртину нето губитка свих целина. Овако интензиван раст негативног резултата превасходно је последица високог губитка из осталих активности (у претходној години добитак), с тим да је забележен и 2,8 пута већи пословни губитак. Вишегодишње негативно пословање резултирало је кумулирањем укупног губитка од 29.675 милиона динара, већег за 63,2% од прошлогодишњег, при чему је губитак изнад висине капитала увећан 3,5 пута и износи 9.506 милиона динара. Целина је у консолидацији имала 17 правних лица и запошљавала је 2.572 радника.

Према висини негативног резултата и даље је при врху VICTORIA GROUP AD BEOGRAD, с тим да је у 2017. години њен нето губитак од 4.341 милион динара за 9,9% мањи у односу на претходну годину, а тај губитак највећим делом потиче од негативног резултата из осталих активности. Укупан губитак од 12.317 милиона динара надмашио је капитал за 694 милиона динара (у претходној години располагала капиталом од 3.625 милиона динара). Матично друштво имало је контролу над 15 зависних правних лица, а на нивоу групе био је запослен 1.421 радник.

Преко три пута већи нето губитак у односу на претходну годину, у износу од 2.372 милиона динара, бележи економска целина ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА. То увећање губитка узроковано је исказивањем пословног губитка (у 2016. години добитак). Кумулирани губитак такође је висок (22.515 милиона динара), при чему је губитак изнад висине капитала (8.794 милиона динара) повећан више него за трећину. Групу за консолидацију, поред јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, као матичног друштва чинила су и два зависна правна лица, а група је запошљавала 4.239 радника.

Са високим нето губитком од 2.128 милиона динара пословала је и ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД, а он је за 66,9% већи у поређењу са претходном годином, и то углавном услед израженог раста пословног губитка. Такође, приметно је увећан (86,8%) и укупан губитак од 2.386 милиона динара. Матично друштво имало је контролу над седам зависних правних лица, а на нивоу групе било је 1.865 запослених.

Међу високим губиташима задржала се и група IDEA DOO BEOGRAD, и поред тога што је њен нето губитак од 1.638 милиона динара мањи за 30,3% у односу на претходну годину. При томе, група је исказала укупан губитак од 27.204 милиона динара, који је за 10,2% већи од прошлогодишњег, а он је за износ од 1.292 милиона динара изнад вредности капитала. У саставу групе било је осам правних лица, а запошљавала су 33 радника (61 у 2016. години).

Према висини укупних губитака, поред претходно поменутих ЈП ЕПС БЕОГРАД (123.891 милион динара) и ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД (117.576 милиона динара), издваја се и економска целина РТБ БОР ГРУПА – РТБ БОР ДОО БОР, а њен губитак мањи је за 11,6% и износи 98.902 милиона динара, од чега се на губитак изнад висине капитала односи чак 60.656 милиона динара. Целина је, након прошлогодишњег негативног пословања (5.250 милиона динара), у 2017. години исказала нето добитак од 4.761 милион динара. Матично друштво имало је контролу над три зависна правна лица, а целина је запошљавала 4.831 радника.

Годинама уназад са великим губитком послује и група MOLSON COORS SER DOO APATIN, а он је у 2017. години са износом од 85.947 милиона динара готово у висини прошлогодишњег, у чему са 25.083 милиона динара учествује губитак изнад висине капитала. Притом, група је драстично смањила нето губитак са прошлогодишњих 15.104 милиона динара на 41 милион динара. Такође, висок укупан губитак од 62.163 милиона динара исказала је и група ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД БЕОГРАД, с тим да готово у целини потиче из ранијег периода, а при томе она бележи и велики губитак изнад висине капитала (45.621 милион динара). Истовремено, задржала је профитабилно пословање, мада је остварени нето добитак од 3.573 милиона динара нижи за 7,5%.