Агенција за привредне регистре објавила је
Саопштење о пословању економских целина у привреди у Републици Србији у 2016.
години. Основ за израду саопштења представљају подаци из консолидованих
годишњих финансијских извештаја за 2016. и 2015. годину, које су матична правна
лица доставила Агенцији у складу са рачуноводственим прописима.

У 2016. години у домаћој привреди пословале
су 643 економске целине, при чему су консолидовани финансијски извештаји
обрађени за 631 економску целину, у оквиру којих су матична правна лица
контролисала укупно 1.839 зависних и придружених правних лица. И у 2016. години
настављена је тенденција смањења броја ентитета, те је број економских целина
мањи за 17, а за 76 је смањен број зависних и придружених правних лица.
Истовремено, мањи је и број запослених за 5.091, тако да су запошљавале укупно
299.617 радника.

Са највећим бројем повезаних правних лица у
2016. години истичу се четири економске целине: DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, MK
GROUP DOO BEOGRAD, ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД и I&F McCANN
GRUPA DOO BEOGRAD, које су обухватале по 29 зависних правних лица. Поред њих,
према броју зависних правних лица издвајају се и МПЗ-АГРАР ДОО БЕОГРАД  (26), MK HOLDING DOO BEOGRAD (24), KOEFIK DOO
BEOGRAD (22), односно ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД са 21 зависним правним
лицем.

Опоравак српске привреде у 2016. години
утицао је и на пословање економских целина. Обим пословних активности већи је
за 5,2% уз остварене укупне приходе у висини од 3.440,3 млрд динара, као и
позитиван нето резултат у износу од 120,5 млрд динара, који је двоструко увећан
у односу на претходну годину. Профитабилно је пословало 499 економских целина,
а нето губитак је забележен код 132 целине.

Пословна имовина којом су располагале
економске целине на крају 2016. године је укупне вредности 4.906,9 млрд динара.
Структура њихових извора финансирања је побољшана, имајући у виду да капитал од
2.413,1 млрд динара бележи годишњи раст за 7,2%, а да су укупне обавезе у
износу од 2.835,7 млрд динара опале за 8,8%. Укупни губици економских целина су
значајно смањени (15,1%) и исказани су у висини од 1.050,6 млрд динара.

Највећа економска целина у привреди
Републике Србије – ЈП ЕПС БЕОГРАД је већ другу годину заредом водећа у
генерисању пословних прихода, а дуги низ година главни носилац укупних
финансијских ресурса домаће привреде и целина која запошљава највећи број
радника. ЈП ЕПС БЕОГРАД је остварила највеће пословне приходе у износу од 226,2
млрд динара, послујући профитабилно другу годину заредом, са нето добитком од
5,9 млрд динара. На крају 2016. године располагала је пословном имовином вредности
1.190,9 млрд динара и капиталом од 866,3 млрд динара. Међутим, она исказује и
високе и укупне губитке, који износе 112,7 млрд динара. Целина је запошљавала
29.799 радника, што је 2.151 радник мање у поређењу са претходном годином.

НИС АД НОВИ САД је економска целина која се
годинама уназад истиче према исказаним резултатима, те је и у пословној 2016.
години остварила највећи износ нето добитка у висини од 15,0 млрд динара. Група
у знатној мери утиче на пословање целе привреде, с обзиром да је високо
позиционирана и према висини остварених пословних прихода који износе 192,1
млрд динара, вредности пословне имовине од 374,3 млрд динара и капитала од
201,5 млрд динара. У оквиру ове групе пословало је 13 зависних правних лица, а
запошљавала је укупно 11.014 радника, односно 112 радника више у односу на
претходну годину.

Економска целина ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД,
која је у претходној години била најпрофитабилнија, и у 2016. години je
забележила високе позитивне резултате, остваривши нето добитак у износу од 15,0
млрд динара, као и пословне приходе у износу од 121,7 млрд динара. Истовремено,
ангажовала је и велике финансијске капацитете на нивоу свих економских целина,
те пословна имовина износи 261,4 млрд динара, а капитал 168,2 млрд динара.
Матично друштво за телекомуникације контролисало је укупно девет зависних
правних лица, а на нивоу групе био је запослен 12.401 радник.

Према исказаним позитивним резултатима,
издваја се и економска целина TELENOR DOO BEOGRAD, која је уз непромењени обим
пословних активности, реализовала нето добитак од 8,9 млрд динара. Целина је
пословала са нешто смањеним финансијским капацитетима, тако да пословна имовина
износи 49,4 млрд динара, а капитал 34,0 млрд динара. Посматрана економска
целина консолидовала је два зависна правна лица и запошљавала је 901 радника.

Интензиван раст профитабилности настављен
је и на нивоу групе СУНОКО ДОО НОВИ САД, која је исказала нето добитак већи за
54,1%, у износу од 6,7 млрд динара. При томе, пословни приходи су забележили
још израженији раст од чак 81,1% и износили 27,1 млрд динара. Веома висок раст
добитка (366,2%) евидентиран је и код АД ИМЛЕК БЕОГРАД – ПАДИНСКА СКЕЛА, као и
целина TARKETT DOO BAČKA PALANKA и BALL PAKOVANJA EVROPA BEOGRAD DOO BEOGRAD,
које су oствариле раст нето добитка од 232,7% односно 185,3% (добитак износи
2,8 млрд динара, 3,8 млрд динара и 4,7 млрд динара респективно).

Група FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC
и даље је међу водећим целинама према обиму укупне пословне активности, с
обзиром да пословни приходи износе 132,6 млрд. У групацији економских целина са
високим пословним приходима истиче се и DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, са овим
приходима у износу од 92,4 млрд динара. Такође, економска целина NELT CO. DOO
BEOGRAD је значајно увећала обим пословних активности (за 39,5%) остваривши
85,4 млрд динара пословних прихода, као и 1,7 млрд динара нето добитка, који је
2,2 пута већи од прошлогодишњег.

Према исказаним негативним резултатима
пословања издваја се економска целина MOLSON COORS SER DOO APATIN, са највећим
нето губитком у износу од 15,1 млрд динара, скоро двоструко већим у односу на
2015. годину. Oва економска целина бележи и велики износ укупних губитака од
85,9 млрд динара, који су скоро за петину већи у односу на прошлогодишње, а у
њима са 25,0 млрд динара учествује губитак изнад висине капитала. Пословање је
обављала са 731 радником.

У самом врху, према висини нето губитка
који исказује годинама уназад, је и економска целина РТБ БОР ГРУПА-РТБ БОР ДОО
БОР, с тим да је губитак од 5,2 млрд динара мањи 2,6 пута од прошлогодишњег.
Кумулирани губици су на крају 2016. године износили 111,9 млрд динара, при чему
се 65,2 млрд динара односило на губитак изнад висине капитала. Број запослених
на нивоу групе мањи је за 137 радника, тако да је било укупно 4.859 запослених.

Међу економским целинама са високим
негативним резултатима издваја се VICTORIA GROUP AD BEOGRAD, са израженим
растом нето губитка у 2016. години, који је више нето троструко већи од
прошлогодишњег и износи 4,8 млрд динара. Истовремено, група је кумулирала
губитак у износу од 11,3 млрд динара, већи за 74,8% у поређењу са претходном
годином, што се одразило на смањење капитала скоро за три петине.

У велике губиташе српске привреде сврстана
је и група SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD са 3,5 млрд нето губитка, за разлику од
претходне године када је профитабилно пословала.

Са највећим укупним губитком у домаћој
привреди у 2016. години, као и у претходном периоду, пословала је група ЈП
СРБИЈАГАС НОВИ САД, исказавши 126,3 млрд динара кумулираног губитка, при чему
нешто мање од половине чини губитак изнад висине капитала (55,6 млрд динара).
Група се издваја и према великој вредности пословне имовине од 147,8 млрд
динара и према високим пословним приходима од 66,0 млрд динара. Исказала је
нето добитак у висини од 1,7 млрд динара, за разлику од претходне године када
је пословала са губитком (0,4 млрд динара). Група је запошљавала 230 више у
поређењу са претходном годином, односно укупно 3.133 радника.

Економска целина ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД
БЕОГРАД издваја се према висини укупних губитака, који у потпуности потичу из
ранијег периода и износе 60,2 млрд, при чему се на губитак изнад висине
капитала односи 48,1 млрд динара. Целина је након прошлогодишњег негативног
пословања (3,2 млрд динара), исказала 3,9 млрд динара нето добитка, те се
истовремено истиче и према високом позитивном нето резултату.

Саопштење о пословању економских целина у
привреди у Републици Србији у 2016. години објављено је у одељку Финансијски
извештаји – Макроекономскe информације / Макроекономска саопштења.

< <