Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih dužan je da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja.

Poslodavac je dužan da na vidnom mestu, dostupnom svakom radno angažovanom licu, kao i na internet stranici poslodavca ako postoje tehničke mogućnosti, istakne opšti akt.

Poslodavci su dužni da do 4.12.2015. godine, donesu opšti akt.

Primer opšteg akata –  Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca nalazi se u elektronskom izdanju Propisi.net, u delu Obrasci.