Послодавац који има више од десет запослених дужан је да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања.

Послодавац је дужан да на видном месту, доступном сваком радно ангажованом лицу, као и на интернет страници послодавца ако постоје техничке могућности, истакне општи акт.

Послодавци су дужни да до 4.12.2015. године, донесу општи акт.

Пример општег аката –  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца налази се у електронском издању Прописи.нет, у делу Обрасци.