Na osnovu člana 87. Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 29/19),

Reprezentativni sindikati: Sindikat zaposlenih u​​ zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije i Vlada zaključuju

Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

Poseban kolektivni ugovor je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 60/2020 od 24.4.2020. godine, kada je i stupio na snagu.

Član 1.

U Posebnom kolektivnom ugovoru za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 29/19), posle člana 64. dodaje se član 64a koji glasi:

„Član 64a

Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.

Zaposleni ostvaruje pravo iz stava 1. ovog člana tako što se:

1) za prvih 30 dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava poslodavca;

2) počev od 31. dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do zakonom propisane visine naknade plate, a iz sredstava poslodavca, za preostali iznos razlike do visine od 100% prosečne plate.

Pravo​​ na naknadu plate iz st. 1. i 2. ovog člana, ostvaruje i zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana u periodu za koji do dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora nije izvršen konačni obračun i isplata naknade plate po osnovu privremene sprečenosti za rad.

Odsustvo sa rada iz stava 1. ovog člana zaposleni dokazuju rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.”

Član 2.

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

za Vladu

Ministar za rad,​​ zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Zoran Đorđević, s.r.

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije,

dr​​ Zoran Savić, s.r.

Za Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije,

Mirjana Veljović, s.r.

Povratak na prečišćeni tekst