Agencija za privredne registre (APR)
obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 31. januara
2017. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije
kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i
dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa
propisanom dokumentacijom za 2016. godinu.

Podsećamo da Zakon o računovodstvu obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo
da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i
propisanu dokumentaciju za 2016. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom  Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Od ove godine u okviru Posebnog
informacionog sistema, Agencija je za sve obveznike podnošenja izveštaja
za 2016. godinu uvela dve značajne novine, a koje se odnose na:

Elektronsko potpisivanje
izrađena je posebna Aplikacija za elektronsko potpisivanje koja
omogućava korisnicima potpisivanje dokumenata koji su prilog uz
finansijske izveštaje u PDF formatu i samog zahteva za podnošenje
izveštaja u XML formatu. Aplikacija olakšava korisniku upotrebu kartica
sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom svih sertifikacionih tela u
Republici Srbiji. Elektronski dokumenti, koji su potpisani korišćenjem
ove Aplikacije, biće verifikovani kao tehnički ispravni  i kao takvi
prihvaćeni u Poseban informacioni sistem Agencije.

Elektronsko plaćanje
po prvi put plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih
izveštaja, korisnici, pored dosadašnjeg načina plaćanja (putem naloga za
plaćanje u pošti, banci, e-banking i sl.), mogu izvršiti Visaili MasterCard platnom karticom putem posebne aplikacije Agencije za elektronsko plaćanje.
U slučaju odabira ovog načina plaćanja pre potpisivanja i dostavljanja
izveštaja od strane zakonskog zastupnika, naknada za objavljivanje
izveštaja se automatski povezuje sa predmetom i nije potrebno dostavljati dokaz o uplati naknade  u delu Dokumentacija.

Takođe, Agencija je obezbedila: Tehničko
uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim
elektronskim potpisom i Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje.

Za rešavanje spornih pitanja u vezi
primene Posebnog informacionog sistema Agencije korisnici se mogu
obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

Agencija je od ove godine, obezbedila i odgovarajuća video uputstva
koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i
ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade kao i potpisivanje i dostavljanje
izveštaja, koja će korisnicima biti na raspolaganju u Posebnom
informacionom sistemu Agencije.

Takođe i dalje su dostupna detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2016. godinu.

Za dodatne informacije vezane za sve vrste izveštaja korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu finizvestaji@apr.gov.rs.

Pored navedenog, Agencija je korisnicima obezbedila i uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika.
Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom
broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. Kroz
pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za
svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom
zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije,
računovodstvena regulativa kao i o obrascima na kojima obveznik sastavlja
izveštaje.

Podsećamo obveznike na njihovu obavezu da
provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika, pre dostavljanja
izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i
propisane dokumentacije, putem Posebnog informacionog sistema Agencije.
Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute
reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.  

Samo ako postupe na opisani način,
obveznicima se može garantovati da neće imati problema u postupku
dostavljanja izveštaja putem posebnog informacionog sistema Agencije
(ukoliko podaci u evidenciji obveznika nisu ažurni, obveznici uopšte
neće moći da dostave izveštaje putem tog sistema ili neće moći da to
urade na pravilan način). Takođe, pozivamo obveznike koji se ne
registruju u statusnim registrima Agencije, da u prilogu reklamacije
dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda iz iste, a sve u cilju
da se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku, i time
obezbede uslovi za dostavljanje izveštaja u skladu sa propisima.

Izvor: sajt APR-a