Агенција за привредне регистре (АПР)
обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 31. јануара
2017. године, у оквиру дела Финансијски извештаји, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције
којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и
достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са
прописаном документацијом за 2016. годину.

Подсећамо да Закон о рачуноводству обавезује сва правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство
да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и
прописану документацију за 2016. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом  Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Од ове године у оквиру Посебног
информационог система, Агенција је за све обвезнике подношења извештаја
за 2016. годину увела две значајне новине, а које се односе на:

Електронско потписивање
израђена је посебна Апликација за електронско потписивање која
омогућава корисницима потписивање докумената који су прилог уз
финансијске извештаје у PDF формату и самог захтева за подношење
извештаја у XML формату. Апликација олакшава кориснику употребу картица
са квалификованим електронским сертификатом свих сертификационих тела у
Републици Србији. Електронски документи, који су потписани коришћењем
ове Апликације, биће верификовани као технички исправни  и као такви
прихваћени у Посебан информациони систем Агенције.

Електронско плаћање
по први пут плаћање накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских
извештаја, корисници, поред досадашњег начина плаћања (путем налога за
плаћање у пошти, банци, е-банкинг и сл.), могу извршити Visa или MasterCard платном картицом путем посебне апликације Агенције за електронско плаћање.
У случају одабира овог начина плаћања пре потписивања и достављања
извештаја од стране законског заступника, накнада за објављивање
извештаја се аутоматски повезује са предметом и није потребно достављати доказ о уплати накнаде  у делу Документација.

Такође, Агенција је обезбедила: Техничко
упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим
електронским потписом и Техничко упутство за електронско плаћање.

За решавање спорних питања у вези
примене Посебног информационог система Агенције корисници се могу
обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs.

Агенција је од ове године, обезбедила и одговарајућа видео упутства
која се односе на креирање захтева, попуњавање образаца, потписивање и
ажурирање документације, плаћање накнаде као и потписивање и достављање
извештаја, која ће корисницима бити на располагању у Посебном
информационом систему Агенције.

Такође и даље су доступна детаљна корисничка упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2016. годину.

За додатне информације везане за све врсте извештаја корисници се могу обратити на електронску адресу finizvestaji@apr.gov.rs.

Поред наведеног, Агенција је корисницима обезбедила и увид у евиденцију обвезника путем линка Претрага евиденције обвезника.
Претрага се може вршити по матичном броју, пореском идентификационом
броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. Кроз
претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за
сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском
заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије,
рачуноводствена регулатива као и о обрасцима на којима обвезник саставља
извештаје.

Подсећамо обвезнике на њихову обавезу да
провере ажурност података у евиденцији обвезника, пре достављања
извештаја за статистичке потребе, односно финансијских извештаја и
прописане документације, путем Посебног информационог система Агенције.
Уколико утврде да подаци у евиденцији нису ажурни, нужно је да упуте
рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.  

Само ако поступе на описани начин,
обвезницима се може гарантовати да неће имати проблема у поступку
достављања извештаја путем посебног информационог система Агенције
(уколико подаци у евиденцији обвезника нису ажурни, обвезници уопште
неће моћи да доставе извештаје путем тог система или неће моћи да то
ураде на правилан начин). Такође, позивамо обвезнике који се не
региструју у статусним регистрима Агенције, да у прилогу рекламације
доставе доказе којима потврђују истинитост навода из исте, а све у циљу
да се поступак ажурирања података спроведе у што краћем року, и тиме
обезбеде услови за достављање извештаја у складу са прописима.

Извор: сајт АПР-а