Obaveštavamo da je izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 94/19) propisano podnošenje prijava i zahteva u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, od 1. januara 2020. godine:

EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost,
ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV i dostava odgovarajuće potvrde obvezniku putem portala Poreske uprave:
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (Obrazac PEPDV) i
Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV (Obrazac PBPDV).

Odredbama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19, 50/19, 94/19 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisan je, između ostalog, oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, kao i postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV.

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost. Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV.

Ako se nakon podnošenja evidencione prijave promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od značaja za oporezivanje, obveznik obaveštava nadležni poreski organ o nastalim promenama. Podacima od značaja za oporezivanje smatraju se podaci o identifikaciji podnosioca evidencione prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV, kao i podaci o poreskom punomoćniku.

Obveznik PDV podnosi nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost, na Obrascu ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV. Potvrda se izdaje na Obrascu PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV.

Imajući u vidu izmene, obaveštavamo da će se navedeni obrasci podnositi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, od 1. januara 2020. godine. Potvrda o upisu u registar obveznika PDV ili o brisanju iz registra obveznika PDV, dostavljaće se obveznicima preko portala Poreske uprave.

Cilj izmena jeste dalji razvoj procesa digitalizacije, optimizacije poslovnih procesa i smanjenje troškova poreskim obveznicima i poreskoj administraciji.

Korisničko uputstvo za podnošenje evidencione prijave obveznika PDV i zahteva za brisanje iz registra obveznika PDV u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

Izvor: sajt Poreske uprave
Naslov: Redakcija