Poreski inspektor od sada
će, primenom novina u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj
administraciji, moći da u toku kontrole poreskom obvezniku zabrane
delatnost u trajanju do godinu dana, saopštila je Poreska uprava Srbije.

Ta mera će biti izrečena ako poreski
obveznik obavlja delatnost tako da robu i usluge ne prati verodostojna
dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza, izbegava utvrđivanje i
plaćanje poreza tako što ne uplaćuje dnevni pazar i izbegava utvrđivanje i
plaćanje poreza angažovanjem neprijavljenih radnika.  

Takođe, zabrana rada do godinu dana
sleduje ako poreski obveznik promet od prodaje roba ili pružanja usluga
ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi zakonom propisan način i
ako priređuje igre bez prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva
finansija.  

Ukoliko je u postupku kontrole poslovanja
određenog poreskog obveznika nepravilnost utvrđena prvi put zabrana
rada izriče se u trajanju do 15 dana, za nepravilnost koja je utvrđena
drugi put ta kazna je na rok do 90 dana, a u trajanju do jedne godine ako
poreski inspektori utvrde nepravilnost treći put.  

Zabrana obavljanja delatnosti izriče se za
nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve otkrivene
nepravilnosti u postupku kontrole.  

Te mere primenjivaće se na napravilnosti
utvrđene rešenjem u postupcima poreskih kontrola donetih od 28. aprila
kada su stupile na snagu izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i
poreskoj administraciji.

 

Izvor: TV N1