U Srbiji svi poslodavci koji žele da zaposle nove radnike ali i preduzetnici koji tek planiraju da pokrenu posao dobijaju veoma značajne olakšice.

Povlastice koje se odnose na poslodavce, pravna lica i preduzetnike

Naime svi oni koji zasnuju radni odnos sa novim radnicima imaju pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za isplate zaključno sa 31. decembrom 2019. godine. Uslovi: da su ta lica prijavljena u Centralni registar za obavezno socijalno osiguranje, da je zaključen ugovor o radu sa tim licima kao i da je to lice bilo prijavljeno Nacionalnoj službi za zapošljavanje u prethodnih šest meseci.

Sistem povraćaja dela plaćenog poreza na zaradu vrlo je jednostavan. Više zaposlenih radnika veći i procenat povraćaja. Pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu poslodavac ima u iznosu od 65% ukoliko zaposli od 1 do 9 novih lica, ukoliko zaposli do 99 lica ima pravo na povraćaj 70%, a ukoliko zaposli 100 i više lica ima pravo na povraćaj 75% od plaćenog poreza na zarade, kaže načelnik u Sektoru za kontrolu Dragan Agatunović.

Olakšice koje se odnose na osnivanje novih preduzetničkih radnji, odnosno novih pravnih lica

Osnivač pravnog lica ukoliko zasnuje radni odnos u svom pravnom licu kao i vlasnici preduzetničke radnje koji se opredele za isplatu lične zarade imaju pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u narednih 12 meseci do iznosa od 37.000 dinara neto. I u ovoj vrsti olakšice uslovi su vrlo jasni. Uslov je takođe da su ta lica zasnovala radni odnos, da su prijavljena u registar za obavezno socijalno osiguranje, da su prethodnih šest meseci bili prijavljeni Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao i da su prethodnih 12 meseci stekli više, srednje ili visoko obrazovanje.

Cilj svih ovih mera je da se podstakne osnivanje novih privrednih društava, odnosno preduzetničkih radnji u cilju povećanja privredne aktivnosti kao i da se smanji nivo nezaposlenosti povećanjem broja zaposlenih radnika.

Izvor: sajt Poreske uprave
Naslov: Redakcija