Prema članu 3. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2005… i 113/2017), pod pojmom direktor podrazumeva se direktor, odnosno lice koje vodi poslove u pravnom licu u skladu sa Zakonom. U skladu sa odredbama člana 48. Zakona, poslovi direktora mogu da se obavljaju:

1) zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno ili određeno vreme ili
2) zaključivanjem posebnog ugovora o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa.

Prema tome, lice izabrano za direktora može da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme ili radni odnos na određeno vreme, ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju kada se poslovi direktora obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, međusobna prava, obaveze i odgovornosti direktora i poslodavca uređuju se posebnim ugovorom (stav 4. člana 48. Zakona). To nije ugovor o radu jer se ne zasniva radni odnos, već ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze između lica koje je postavljeno za direktora i poslodavca. Za razliku od ugovora o radu, elementi ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveza direktora društva nisu predviđeni nekim konkretnim propisom. Stoga će sadržina takvog ugovora, osim osnovnih odrednica (osnovni podaci o ugovornim stranama, njegov predmet i slično), zavisiti isključivo od volje samih ugovarača. Predmet interesovanja ovde je kakve su poreske obaveze po osnovu ovakvog ugovora sa direktorom, pri čemu su dodatni elementi, sve češće prisutni u praksi, da taj direktor nije ni osnivač ni član privrednog društva u kome je direktor van radnog odnosa.

U pogledu pristupa poreskog tretmana ovakvog ugovora treba najpre imati u vidu da je odredbom člana 85. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2001… i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon) propisano da se ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito primanja članova organa uprave pravnog lica.

Osnovica poreza na drugi prihod je oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno odredbi člana 85. stav 3. Zakona.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, saglasno odredbi člana 86. stav 1. Zakona…

 

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.