Poreska uprava Republike Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, imajući u vidu mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-12/2019-4 od 01. februara 2019. godine a koje se tiče kupovine mesečnih karata za prevoz.

U odgovoru Poreske uprave Republike Srbije kaže se da je „članom 18, stav 1, tačka Zakona o porezu na dohodak građana, propisano da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914,00 dinara mesečno (neoporeziv iznos troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada koji je u primeni u periodu od 01.02.2019. do 31.01.2020. godine)“.

– Saglasno mišljenju Ministarstva finansija broj 011-00-12/2019-04 od 01.02.2019. godine, poslodavci – poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila i sl. na osnovu kojih, u kontroli dokazuju da predmetne isplate, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada – kaže se u odgovoru Poreske uprave Republike Srbije.

Poreska uprava navodi da je poslodavac obavezan da „svojim opštim aktom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, kao i ugovorom o radu, bliže uređuje prava zaposlenog na isplatu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada kao što su visina naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada uzimajući u obzir udaljenost mesta stanovanja zaposlenog od mesta rada, na koji način će zaposlenima biti nadoknađeni troškovi prevoza, na primer: kupovinom mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju ili isplatom novčanog iznosa u visini mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, i td. pri čemu je neophodno da poslodavac za isplaćene troškove prevoza zaposlenima poseduje dokaze da isti, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, kao što su: računi za kupovinu mesečnih preplatnih karata, dnevnih karata ili karata za jednu vožnju u javnom pervozu, fiskalni isečci i računi za gorivo na ime primaoca naknade, u slučaju korišćenja sopstvenog vozila“.

U Privrednoj komori Srbije potvrđeno je da je komora ovaj odgovor Poreske uprave Republike Srbije prosledila privrednim subjektima, članicama Privredne komore, kako bi pravilno primenjivali Zakon o porezu na dohodak građana.

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević izjavio je da je „Grad Beograd upoznat sa odgovorom Poreske uprave Privrednoj komori Srbije“ i pozvao je sve „kompanije sa sedištem u Beogradu da poštuju Zakon o porezu na dohodak građana i mišljenje Ministarstva finansija i zaposlenima uplaćuju mesečne karte za prevoz ili da troškove za isplatu novca na ruke pravdaju verodostojnim dokumentima, u skladu sa zakonom“.

– Grad Beograd svakodnevno prima prijave zaposlenih da pojedini poslodavci ne plaćaju zaposlenima mesečne karte za javni prevoz. Od 1. juna podnosićemo prijave Poreskoj upravi protiv tih poslodavaca – izjavio je Vasiljević.

Podsećamo, Aleksandar Vasić poreski savetnik i računovođa, rekao je u razgovoru za eKapiju, da ukoliko se zakonsko pravo na poresko oslobađanje bude tumačilo restriktivno, kako se najavljuje, poslodavci neće biti u prilici da bez neprimereno velikog administrativnog opterećenja ispune sve što se zahteva.

 

Izvor: eKAPIJA