Postoji li mogućnost plaćanja u ratama, reč je o zaostalom porezu?

Milana Bojčić, poreski savetnik: „Poreski obveznik može da podnese zahtev Poreskoj upravi za odlaganje plaćanja poreza na rate. Postupajući po tom zahtevu Poreska uprava može odložiti plaćanje dugovanog poreza najduže do 60 meseci uz mogućnost odloženog plaćanja do 12 meseci ako poreski obveznik ispunjava propisane uslove uz ustanovljavanje sredstva obezbeđenja iz kog će Poreska uprava najefikasnije naplatiti dugovani porez. Od poreskog obveznika se neće zahtevati davanje sredstva obezbeđenja ako na dan podnošenja zahteva za preduzetnike i za pravna lica dugovani porez iznosi milion i 500 hiljada dinara, a za fizička lica do 200 hiljada dinara. Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug u tom periodu po isteku svih 12 meseci do otplate tog duga u potpunosti. Otpis na 50% kamate se ne odnosi na odlaganje plaćanja dugovanog poreza kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole“.

Planiram da otvorim preduzetničku radnju i želim da budem paušalac. Koje uslove moram da ispunim?

Ivana Mihajlović, poreski savetnik: „Preduzetnik koji zbog određenih okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim knjige o ostvarenom prometu ili njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti ima pravo da podnese zahtev da porez na prihod od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod. Zakonom su propisane delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezovane kao što su računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poslovi poreskog savetovanja, reklamiranja, trgovine na veliko i trgovine na malo, delatnosti hotela i restorana, delatnosti u koje ulažu druga lica kao i čiji je ukupan prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se porez utvrđuje odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti veći od 6 miliona dinara. Preduzetnici koji su u PDV-u takođe ne mogu biti paušalno oporezovani. Preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili u nekom drugom montažnom ili pokretnom objektu može se na njegov zahtev odobriti da paušalno plaća porez na prihod. Takođe, pravo na paušalno oporezivanje imaju i preduzetnici koji vrše proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda“.

Firma jeste u PDV-u, ali za drugog obveznika PDV-a postavlja električne instalacije. U takvom slučaju, ko je u obavezi da obračuna i plati PDV?

Ivana Mihajlović, poreski savetnik: „Zakonom o porezu na dodatu vrednost propisano je da je poreski dužnik, primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva obveznik PDV-a za promet koji je izvršen od strane drugog obveznika PDV-a. Firma koja vrši postavljanje električnih instalacija izdaje račun u kome iskazuje naknadu za izvršene usluge sa napomenom da PDV nije obračunat u skladu sa članom 10 Zakona o PDV-u, a primalac usluga, koji je poreski dužnik, sačinjava interni obračun, odnosno obračunava PDV po propisanoj poreskoj stopi na iznos koji je iskazan na računu“.

Da li se ima pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana za vanbračnog partnera, kupca prvog stana?

Milana Bojčić, poreski savetnik: „Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu fizičkom licu koje kupuje prvi stan za površinu koja je za kupce prvog stana iznosi do 40 kvadratnih metara i za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 kvadratnih metara i to po svakom članu, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi. Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenje prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčevih roditelja i kupčeve dece, koji imaju isto prebivalište kao kupac prvog stana. S obzirom da se članom porodičnog domaćinstva ne smatra vanbračni partner kupca prvog stana, u tom smislu on ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana“.

Da li je nedobitna organizacija dužna da podnese poresku prijavu poreza na dobit?

Ljiljana Bazić, poreski savetnik: „Nedobitna organizacija kao što je stambena zajednica, udruženje, fondacija ili zadužbina, ukoliko u prethodnoj godini nije ostvarila prihode na tržištu, nije obveznik poreza na dobit pravnih lica i nema obavezu da za tu godinu podnosi poresku prijavu za utvrđivanjenje poreza na dobit pravnih lica. Ukoliko u određenom poreskom periodu nedobitna organizacija ostvari prihode na tržištu od prodaje proizvoda ili vršenja usluga uz naknadu, obveznik je poreza na dobit pravnih lica i obavezna je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, kao i poreski bilans. Ova poreska prijava podnosi se u elektronskom obliku i u roku od 180 dana od dana isteka godine za koju se utvrđuje porez“.

Izvor: sajt Poreske uprave