У вези с пријемом и обрадом пореске пријаве за порез на добит правних лица, обавештавамо да се у складу са одредбом члана 38. став 7. тачка 1) Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 105/14) пореска пријава за порез на добит правних лица, осим пореза на добит правних лица по одбитку, од 1. априла 2015. године подноси искључиво у електронском облику.

С тим у вези, порески обвезници су од 1. априла 2015. године дужни да пореску пријаву за порез на добит правних лица (Образац ПДП), прописану Правилником о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 30/15), подносе искључиво у електронском облику, преко електронског сервиса Пореске управе, на сајту www.purs.gov.rs, у делу е-Порези.

Уз пореску пријаву се, искључиво у електронском облику, подносе као прилози обрасци који су прописани Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 20/14), Правилником о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 60/14), Правилником о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 38/01, 19/07 и 99/10) и Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 116/04 и 99/10).

Пореска управа ће на сајту www.purs.gov.rs, у делу е-Порези, омогућити пореским обвезницима да на тестном окружењу тестирају подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица у електронском облику.

За све додатне информације позовите Контакт центар Пореске управе.

Број телефона Контакт центра, за позиве са фиксног телефона из било ког места у Републици Србији је: 0700/700-007

За позиве с мобилног телефона или из иностранства, број је: 011/33-10-111

Питања у вези с подношењем пријаве, порески обвезници могу послати и електронском поштом на адресу porez.dobit@purs.gov.rs.