U vezi s prijemom i obradom poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, obaveštavamo da se u skladu sa odredbom člana 38. stav 7. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 105/14) poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku, od 1. aprila 2015. godine podnosi isključivo u elektronskom obliku.

S tim u vezi, poreski obveznici su od 1. aprila 2015. godine dužni da poresku prijavu za porez na dobit pravnih lica (Obrazac PDP), propisanu Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 30/15), podnose isključivo u elektronskom obliku, preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e-Porezi.

Uz poresku prijavu se, isključivo u elektronskom obliku, podnose kao prilozi obrasci koji su propisani Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/14), Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 60/14), Pravilnikom o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 38/01, 19/07 i 99/10) i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/04 i 99/10).

Poreska uprava će na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e-Porezi, omogućiti poreskim obveznicima da na testnom okruženju testiraju podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica u elektronskom obliku.

Za sve dodatne informacije pozovite Kontakt centar Poreske uprave.

Broj telefona Kontakt centra, za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji je: 0700/700-007

Za pozive s mobilnog telefona ili iz inostranstva, broj je: 011/33-10-111

Pitanja u vezi s podnošenjem prijave, poreski obveznici mogu poslati i elektronskom poštom na adresu porez.dobit@purs.gov.rs.