800×600

Према члану 52. Закона
о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016 –
у даљем тексту: Закон), јавно друштво чијим се хартијама од вредности тргује на регулисаном тржишту, обавезно је да за првих
шест месеци пословне године, најкасније у року од два месеца након завршетка полугодишта,
састави полугодишњи извештај према правилима
која важе за годишњи извештај, да га објави и достави Комисији за хартије од вредности (даље:
Комисија) и регулисаном тржишту на ком су хартије од вредности тог друштва укључене
у трговање.

Истовремено, према члану 7. став 1. Правилника о садржини, форми и начину објављивања
годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. гласник РС”,
бр. 14/2012, 5/2015 и 24/2017 – у даљем тексту: Правилник), јавна друштва
чијим се хартијама од вредности тргује на посебном сегменту регулисаног тржишта
који није листинг, дужна су да полугодишњи извештај сачине најкасније у року од
два месеца након завршетка првих шест месеци пословне године и да га објаве на својој интернет страници
и истовремено доставе Комисији и организатору регулисаног тржишта на коме су укључене
те хартије од вредности.

Према томе, обавезу састављања полугодишњег извештаја за период
јануар–јун 2017. године
,
најкасније до 31. августа 2017. године
, имају:

1) јавна акционарска друштва која су на prime и standard листингу и

2) јавна акционараска друштва која су на
регулисаном тржишту које није листинг
, тзв. open market.

Јавна акционараска друштва која су на мултилатералној трговачкој
платформи (МТП), немају обавезу достављања полугодишњих финансијских извештаја.

Изузетно, према члану 56. Закона, обавеза објављивања полугодишњих
извештаја не односи се само на она јавна друштва која издају искључиво дужничке
хартије од вредности којима се тргује на регулисаном тржишту, односно МТП, чија
је вредност по јединици најмање 50.000 евра у динарској противвредности.

 

Садржај полугодишњег извештаја

Према члану 4. Правилника и члану 52. Закона,
полугодишњи извештај садржи:

1. Финансијске извештаје,
и то:

скраћени биланс стања који садржи упоредни приказ података, с подацима из биланса за
претходну годину;

скраћени биланс успеха који садржи упоредни приказ
података за исти период претходне године;

скраћени извештај о променама на капиталу, са
упоредним подацима за претходну годину;

скраћени извештај о
осталом резултату
, са упоредним подацима за претходну годину;

скраћени извештај о токовима готовине, са упоредним
подацима за исти период претходне године;

напомене уз полугодишње извештаје које садрже само значајне пословне догађаје,
промене рачуноводствених политика у односу на последње објављене годишње финансијске
извештаје и објашњења неопходна за разумевање значајних промена у финансијским извештајима.

Наведени скраћени извештаји садрже највише
сва заглавља и међузбирове који су били укључени у последњи годишњи финансијски
извештај, а додатне ставке се могу укључити само уколико би њихово изостављање у
полугодишњим финансијским извештајима имало за последицу стварање погрешне слике
о имовини, обавезама, финансијском положају, добицима или губицима и пословању издаваоца.

2. Полугодишњи извештај о пословању друштва који садржи
податке прописане чланом 52. став 3. тачка 6. Закона, и то:

– опис значајних догађаја који су се одиграли у првом
полугодишту пословне године;

– утицај тих догађаја на полугодишњи извештај,
уз опис најзначајнијих ризика и неизвесности за преостали део пословне
године;

– податке о значајним трансакцијама између
повезаних лица, извршеним у првом полугодишту текуће пословне године, које
су битно утицале на финансијски положај и пословање јавног друштва у том периоду,
као и о променама у трансакцијама између повезаних лица, које
су наведене у последњем годишњем извештају, а могле би битно утицати на финансијско
стање или резултате пословања друштва у првих шест месеци текуће пословне године.

3. Изјаву лица одговорних за састављање извјештаја, која
садржи податке прописане чланом 52. став 3. тачка 7. Закона, и то:  

– имена лица одговорних за састављање извештаја, њихова радна
места и дужности у јавном друштву;

– да је, према њиховом најбољем сазнању, полугодишњи финансијски
извештај састављен уз примену међународних стандарда финансијског извештавања и

– да полугодишњи извештај даје истините и објективне податке
о имовини, обавезама, добицима и губицима, финансијском положају и пословању јавног
друштва, укључујући и друштва која су укључена у његове консолидоване извештаје.

У случају да је вршена ревизија полугодишњих финансијских извештаја,
јавно друштво је обавезно да објави и ревизорски извештај у целини, а уколико није,
онда у полугодишњем извештају мора дати изјаву о томе.

У посебном случају, према члану 5. став 1. Правилника, полугодишњи
извештај јавних друштава, чијим се хартијама од вредности тргује на посебном сегменту
регулисаног тржишта који није листинг, саставља се само за првих шест месеци пословне
године.

 

Објављивање полугодишњег
извештаја

Јавно друштво је дужно да полугодишњи извештај објави као целовити
документ у ПДФ формату на својој интернет страници и да га истовремено достави Комисији
на начин предвиђен правилником којим се уређује Службени регистар информација, као
и организатору регулисаног тржишта на које су укључене те хартије од вредности.

Овде се Правилник позива на Правилник о службеном регистру информација („Сл. гласник РС”, бр. 22/2017) који регулише достављање извештаја јавних друштава Комисији и њихово евидентирање
у регистру Комисије. Према овом правилнику, за потребе
Службеног регистра информације се достављају Комисији на начин и у формату који
је прописан овим правилником и посебним техничким упутством које објављује Комисија.
При томе се све информације које се достављају Комисији, достављају путем Портала, у ПДФ формату, у роковима
који су прописани Законом.

Јавна друштва су дужна да обезбеде да полугодишњи извештај буде доступан најмање пет година од дана
објављивања.

Када јавно друштво има обавезу да финансијске извештаје у свом
годишњем извештају припреми на консолидованој основи, финансијски извештаји припремљени
у оквиру полугодишњег извештаја, такође се припремају на консолидованој основи и
као такви објављују, односно, према члану 9. Правилника, јавно
друштво које је обвезник израде консолидованих финансијских извештаја, у складу
са законом који уређује рачуноводство, дужно је да, поред појединачних полугодишњих
финансијских извештаја, достави и објави и полугодишње консолидоване финансијске
извештаје.

У складу са чланом 290. Закона, новчаном казном од
100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај издавалац, јавно друштво и понуђач,
ако на време не доставe или не објавe полугодишње финансијске извештаје, у складу
са чл. 52. Закона.

 

Достављање полугодишњег извештаја

Полугодишњи извештај доставља се у електронском облику, мора
бити достављен у ПДФ формату и потписан квалификованим електронским потписом. Такође,
јавно друштво је дужно да приликом достављања полугодишњег извештаја Комисији достави
два одвојена документа:

1. као један целовит документ – полугодишњи
извештај у ПДФ формату;

2. додатно, као засебан документ – полугодишњи
финансијски извештај у XЛС формату,
и то биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине и
извештај о променама на капиталу.

Обрасци финансијских извештаја који се достављају у XЛС формату, доступни су на интернет
страници Комисије,
и то обрасци полугодишњих финансијских извештаја за:

– привредна друштва – ПФИ-ПД;

– друштва за осигурање,
односно друштава за реосигурање – ПФИ-ОСИГ/РЕ;

– банке ПФИ-Б;

– затворене инвестиционе фондове – ПФИ-ЗИФ;

– брокерско-дилерска друштва – ПФИ-БДД.

Приликом достављања полугодишњег извештаја обвезник је дужан
да наведе опште податке потребне за његову идентификацију, а најмање:

– пословно име и облик организовања (име и презиме);

– матични број (ЈМБГ);

– врсту обавештења (навести да се ради о полугодишњем извештају).

Полугодишњи извештај, достављен Комисији,
објављује се на интернет страници Комисије.

Адреса Комисије је Омладинских бригада број 1, VII спрат,
11070 Нови Београд.

Поред Комисије, полугодишњи финансијски извештаји треба да се
доставе и Београдској берзи, као организатору финансијског тржишта, на адресу Омладинских бригада
број 1, 11070 Нови Београд.

< <