800×600

Prema članu 52. Zakona
o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016 –
u daljem tekstu: Zakon), javno društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje naregulisanom tržištu, obavezno je da za prvih
šest meseci poslovne godine, najkasnije u roku od dva meseca nakon završetka polugodišta,
sastavi polugodišnji izveštaj prema pravilima
koja važe za godišnji izveštaj, da ga objavi i dostavi Komisiji za hartije od vrednosti (dalje:
Komisija) i regulisanom tržištu na kom su hartije od vrednosti tog društva uključene
u trgovanje.

Istovremeno, prema članu 7. stav 1. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja
godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS”,
br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017 – u daljem tekstu: Pravilnik), javna društva
čijim se hartijama od vrednosti trguje na posebnom segmentu regulisanog tržišta
koji nije listing, dužna su da polugodišnji izveštaj sačine najkasnije u roku od
dva meseca nakon završetka prvih šest meseci poslovne godine i da ga objave na svojoj internet stranici
i istovremeno dostave Komisiji i organizatoru regulisanog tržišta na kome su uključene
te hartije od vrednosti.

Prema tome, obavezu sastavljanja polugodišnjeg izveštaja za period
januar–jun 2017. godine
,
najkasnije do 31. avgusta 2017. godine
, imaju:

1) javna akcionarska društva koja su na prime i standard listingu i

2) javna akcionaraska društva koja su na
regulisanom tržištu koje nije listing
, tzv. open market.

Javna akcionaraska društva koja su na multilateralnoj trgovačkoj
platformi (MTP), nemaju obavezu dostavljanja polugodišnjih finansijskih izveštaja.

Izuzetno, prema članu 56. Zakona, obaveza objavljivanja polugodišnjih
izveštaja ne odnosi se samo na ona javna društva koja izdaju isključivo dužničke
hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP, čija
je vrednost po jedinici najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Sadržaj polugodišnjeg izveštaja

Prema članu 4. Pravilnika i članu 52. Zakona,
polugodišnji izveštaj sadrži:

1. Finansijske izveštaje,
i to:

skraćeni bilans stanja koji sadrži uporedni prikaz podataka, s podacima iz bilansa za
prethodnu godinu;

skraćeni bilans uspeha koji sadrži uporedni prikaz
podataka za isti period prethodne godine;

skraćeni izveštaj o promenama na kapitalu, sa
uporednim podacima za prethodnu godinu;

skraćeni izveštaj o
ostalom rezultatu
, sa uporednim podacima za prethodnu godinu;

skraćeni izveštaj o tokovima gotovine, sa uporednim
podacima za isti period prethodne godine;

napomene uz polugodišnje izveštaje koje sadrže samo značajne poslovne događaje,
promene računovodstvenih politika u odnosu na poslednje objavljene godišnje finansijske
izveštaje i objašnjenja neophodna za razumevanje značajnih promena u finansijskim izveštajima.

Navedeni skraćeni izveštaji sadrže najviše
sva zaglavlja i međuzbirove koji su bili uključeni u poslednji godišnji finansijski
izveštaj, a dodatne stavke se mogu uključiti samo ukoliko bi njihovo izostavljanje u
polugodišnjim finansijskim izveštajima imalo za posledicu stvaranje pogrešne slike
o imovini, obavezama, finansijskom položaju, dobicima ili gubicima i poslovanju izdavaoca.

2. Polugodišnjiizveštaj o poslovanju društva koji sadrži
podatke propisane članom 52. stav 3. tačka 6. Zakona, i to:

– opis značajnih događaja koji su se odigrali u prvom
polugodištu poslovne godine;

– uticaj tih događaja na polugodišnji izveštaj,
uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti za preostali deo poslovne
godine;

– podatke o značajnim transakcijama između
povezanih lica, izvršenim u prvom polugodištu tekuće poslovne godine, koje
su bitno uticale na finansijski položaj i poslovanje javnog društva u tom periodu,
kao i o promenama u transakcijama između povezanih lica, koje
su navedene u poslednjem godišnjem izveštaju, a mogle bi bitno uticati na finansijsko
stanje ili rezultate poslovanja društva u prvih šest meseci tekuće poslovne godine.

3. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izvještaja, koja
sadrži podatke propisane članom 52. stav 3. tačka 7. Zakona, i to:  

– imena lica odgovornih za sastavljanje izveštaja, njihova radna
mesta i dužnosti u javnom društvu;

– da je, prema njihovom najboljem saznanju, polugodišnji finansijski
izveštaj sastavljen uz primenu međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i

– da polugodišnji izveštaj daje istinite i objektivne podatke
o imovini, obavezama, dobicima i gubicima, finansijskom položaju i poslovanju javnog
društva, uključujući i društva koja su uključena u njegove konsolidovane izveštaje.

U slučaju da je vršena revizija polugodišnjih finansijskih izveštaja,
javno društvo je obavezno da objavi i revizorski izveštaj u celini, a ukoliko nije,
onda u polugodišnjem izveštaju mora dati izjavu o tome.

U posebnom slučaju, prema članu 5. stav 1. Pravilnika, polugodišnji
izveštaj javnih društava, čijim se hartijama od vrednosti trguje na posebnom segmentu
regulisanog tržišta koji nije listing, sastavlja se samo za prvih šest meseci poslovne
godine.

 

Objavljivanje polugodišnjeg
izveštaja

Javno društvo je dužno da polugodišnji izveštaj objavi kao celoviti
dokument u PDF formatu na svojoj internet stranici i da ga istovremeno dostavi Komisiji
na način predviđen pravilnikom kojim se uređuje Službeni registar informacija, kao
i organizatoru regulisanog tržišta na koje su uključene te hartije od vrednosti.

Ovde se Pravilnik poziva na Pravilnik o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS”, br. 22/2017) koji reguliše dostavljanje izveštaja javnih društava Komisiji i njihovo evidentiranje
u registru Komisije. Prema ovom pravilniku, za potrebe
Službenog registra informacije se dostavljaju Komisiji na način i u formatu koji
je propisan ovim pravilnikom i posebnim tehničkim uputstvom koje objavljuje Komisija.
Pri tome se sve informacije koje se dostavljaju Komisiji, dostavljaju putem Portala, u PDF formatu, u rokovima
koji su propisani Zakonom.

Javna društva su dužna da obezbede da polugodišnji izveštaj bude dostupan najmanje pet godina od dana
objavljivanja.

Kada javno društvo ima obavezu da finansijske izveštaje u svom
godišnjem izveštaju pripremi na konsolidovanoj osnovi, finansijski izveštaji pripremljeni
u okviru polugodišnjeg izveštaja, takođe se pripremaju na konsolidovanoj osnovi i
kao takvi objavljuju, odnosno, prema članu 9. Pravilnika, javno
društvo koje je obveznik izrade konsolidovanih finansijskih izveštaja, u skladu
sa zakonom koji uređuje računovodstvo, dužno je da, pored pojedinačnih polugodišnjih
finansijskih izveštaja, dostavi i objavi i polugodišnje konsolidovane finansijske
izveštaje.

U skladu sa članom 290. Zakona, novčanom kaznom od
100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj izdavalac, javno društvo i ponuđač,
ako na vreme ne dostave ili ne objave polugodišnje finansijske izveštaje, u skladu
sa čl. 52. Zakona.

 

Dostavljanje polugodišnjeg izveštaja

Polugodišnji izveštaj dostavlja se u elektronskom obliku, mora
biti dostavljen u PDF formatu i potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom. Takođe,
javno društvo je dužno da prilikom dostavljanja polugodišnjeg izveštaja Komisiji dostavi
dva odvojena dokumenta:

1. kao jedan celovit dokument – polugodišnji
izveštaj u PDF formatu;

2. dodatno, kao zaseban dokument – polugodišnji
finansijski izveštaj u XLS formatu,
i to bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i
izveštaj o promenama na kapitalu.

Obrasci finansijskih izveštaja koji se dostavljaju u XLS formatu, dostupni su na internet
stranici Komisije,
i to obrasci polugodišnjih finansijskih izveštaja za:

– privredna društva – PFI-PD;

– društva za osiguranje,
odnosno društava za reosiguranje – PFI-OSIG/RE;

– banke PFI-B;

– zatvorene investicione fondove – PFI-ZIF;

– brokersko-dilerska društva – PFI-BDD.

Prilikom dostavljanja polugodišnjeg izveštaja obveznik je dužan
da navede opšte podatke potrebne za njegovu identifikaciju, a najmanje:

– poslovno ime i oblik organizovanja (ime i prezime);

– matični broj (JMBG);

– vrstu obaveštenja (navesti da se radi o polugodišnjem izveštaju).

Polugodišnji izveštaj, dostavljen Komisiji,
objavljuje se na internet stranici Komisije.

Adresa Komisije je Omladinskih brigada broj 1, VII sprat,
11070 Novi Beograd.

Pored Komisije, polugodišnji finansijski izveštaji treba da se
dostave i Beogradskoj berzi, kao organizatoru finansijskog tržišta, na adresu Omladinskih brigada
broj 1, 11070 Novi Beograd.

<<