Радник у Србији не сме да добије отказ уколико болује од тешке болести, став је Савеза самосталних синдиката Србије и зато су они покренули иницијативу за измену члана 187. Закона о раду. Осим породиљског и одсуства ради неге детета, самосталци ће тражити да се у прописе дода и ова опција.

Предлог је да запосленом који је уговором засновао радни однос на одређено време не може да се откаже уговор док је привремено спречен за рад. Решење о престанку радног односа ништаво је ако је на дан отказа послодавцу била позната околност привремене спречености за рад.

Случај Нишлијке Виолете Петровић, раднице „Јуре“ која је недавно добила отказ иако болује од карцинома, да би касније била враћена на посао, утицала је на синдикалце да пробају да и законски регулишу ову област.

Душко Вуковић, потпредседник Већа СССС, сматра да би, ако има политичке воље, текст измене и допуне овог прописа брзо могао да се нађе пред посланицима.

Према члану 183. Закона о раду, оправданим здравственим разлогом да се не добије отказ уговора о раду сада се сматра привремена спреченост за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења, као и коришћење породиљског, одсуства ради неге детета или посебне неге детета.

ЛИСТЕ БОЛЕСТИ – НЕМОГУЋЕ

У РФЗО кажу да није могуће прописивање листе болести за које послодавац оболелом запосленом не би могао дати отказ уговора о раду, с обзиром на то да ток болести, осим од дијагнозе, зависи и од стадијума болести и компликација на здравствено стање оболелог, од чега зависи и његова радна способност. Такав предлог може се сматрати дискриминишућим, јер би свакако неке од болести биле изузете и такво решење би могло бити предмет поступка пред Уставним судом.

У Министарству рада кажу да би уколико дође до промене прописа требало прецизирати болести које би ушле у оквир закона, а такође и увести строжу контролу лекарских комисија.

– Предлог би најпре морао да се размотри на Социјално-економском савету – кажу надлежни. – Требало би утврдити на чији рачун ће ићи исплата зарада радника који су тешко болесни. Да ли ће тај терет прихватити послодавци или РФЗО.

У РФЗО наводе да они и сада плаћају накнаду зараде за осигуранике који су због тешких болести спречени за рад дужи временски период и упућени на оцену преостале радне способности.

– Посматрање само по дијагнози било би неодговарајуће, јер је потребно сагледати сваког осигураника и обољења која по свом карактеру и развоју могу да доведу до трајне или привремене спречености за рад – кажу у РФЗО. – Имајући у виду да су разлози престанка радног односа прописани Законом о раду и уколико законодавац као разлог забране отказа уговора о раду пропише тешко обољење запосленог, посебно ће подзаконским актима бити прописан и степен оштећења као последица болести који ће подразумевати посебну заштиту, с обзиром на то да је предметна материја првенствено из надлежности радног права, а не здравственог осигурања.

Запослени и сада не може да добије отказ уколико је привремено спречен за рад због болести, односно болест не сме да буде разлог отказа. 

Извор: сајт Вечерњих новости