Radnik u Srbiji ne sme da dobije otkaz ukoliko boluje od teške bolesti, stav je Saveza samostalnih sindikata Srbije i zato su oni pokrenuli inicijativu za izmenu člana 187. Zakona o radu. Osim porodiljskog i odsustva radi nege deteta, samostalci će tražiti da se u propise doda i ova opcija.

Predlog je da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme ne može da se otkaže ugovor dok je privremeno sprečen za rad. Rešenje o prestanku radnog odnosa ništavo je ako je na dan otkaza poslodavcu bila poznata okolnost privremene sprečenosti za rad.

Slučaj Nišlijke Violete Petrović, radnice „Jure“ koja je nedavno dobila otkaz iako boluje od karcinoma, da bi kasnije bila vraćena na posao, uticala je na sindikalce da probaju da i zakonski regulišu ovu oblast.

Duško Vuković, potpredsednik Veća SSSS, smatra da bi, ako ima političke volje, tekst izmene i dopune ovog propisa brzo mogao da se nađe pred poslanicima.

Prema članu 183. Zakona o radu, opravdanim zdravstvenim razlogom da se ne dobije otkaz ugovora o radu sada se smatra privremena sprečenost za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja, kao i korišćenje porodiljskog, odsustva radi nege deteta ili posebne nege deteta.

LISTE BOLESTI – NEMOGUĆE

U RFZO kažu da nije moguće propisivanje liste bolesti za koje poslodavac obolelom zaposlenom ne bi mogao dati otkaz ugovora o radu, s obzirom na to da tok bolesti, osim od dijagnoze, zavisi i od stadijuma bolesti i komplikacija na zdravstveno stanje obolelog, od čega zavisi i njegova radna sposobnost. Takav predlog može se smatrati diskriminišućim, jer bi svakako neke od bolesti bile izuzete i takvo rešenje bi moglo biti predmet postupka pred Ustavnim sudom.

U Ministarstvu rada kažu da bi ukoliko dođe do promene propisa trebalo precizirati bolesti koje bi ušle u okvir zakona, a takođe i uvesti strožu kontrolu lekarskih komisija.

– Predlog bi najpre morao da se razmotri na Socijalno-ekonomskom savetu – kažu nadležni. – Trebalo bi utvrditi na čiji račun će ići isplata zarada radnika koji su teško bolesni. Da li će taj teret prihvatiti poslodavci ili RFZO.

U RFZO navode da oni i sada plaćaju naknadu zarade za osiguranike koji su zbog teških bolesti sprečeni za rad duži vremenski period i upućeni na ocenu preostale radne sposobnosti.

– Posmatranje samo po dijagnozi bilo bi neodgovarajuće, jer je potrebno sagledati svakog osiguranika i oboljenja koja po svom karakteru i razvoju mogu da dovedu do trajne ili privremene sprečenosti za rad – kažu u RFZO. – Imajući u vidu da su razlozi prestanka radnog odnosa propisani Zakonom o radu i ukoliko zakonodavac kao razlog zabrane otkaza ugovora o radu propiše teško oboljenje zaposlenog, posebno će podzakonskim aktima biti propisan i stepen oštećenja kao posledica bolesti koji će podrazumevati posebnu zaštitu, s obzirom na to da je predmetna materija prvenstveno iz nadležnosti radnog prava, a ne zdravstvenog osiguranja.

Zaposleni i sada ne može da dobije otkaz ukoliko je privremeno sprečen za rad zbog bolesti, odnosno bolest ne sme da bude razlog otkaza. 

Izvor: sajt Večernjih novosti