Odredbom člana 120. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano je da poslodavac može svojim opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja, što znači da poslodavac može odgovarajućim aktom (odlukom) da uredi davanje poklona zaposlenim ženama povodom 8. marta. Ako poslodavac zaposlenim ženama za ovaj praznik daje gotov novac ili poklone u robi, onda takva isplata ima karakter zarade, pa se u tom slučaju obračunavaju i plaćaju i porez i doprinosi kao na redovnu zaradu. Dakle, plaćaju se: porez po stopi od 10%, doprinos za obavezno socijalno osiguranje po zbirnoj stopi od 19,90% na teret zaposlenog i po zbirnoj stopi od 17,90% na teret poslodavca.

Prilikom davanja poklona u robi, porez i doprinosi na zarade obračunavaju se na ukupnu cenu u koju je uključen PDV. U pogledu obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinosa na primanje po osnovu poklona poslodavca nije od značaja da li se to primanje ostvaruje u novcu ili robi. Poslodavac može poklon da učini u vidu gotovinske isplate novčanih sredstava, davanjem poklon-čestitke, novčanog bona, plaćanjem turističkog putovanja i sl., međutim, nezavisno od oblika u kojem je učinjen poklon, to primanje ima tretman zarade i podleže plaćanju poreza i doprinosa.

Pošto davanje u novcu ili robi povodom Dana žena ima karakter zarade, to utiče i na njegov obračun. Naime, mora se primeniti propisana najniža osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje. Zato preporučujemo da se isplata povodom Dana žena, odnosno vrednost poklona obračuna zajedno sa zaradom za februar, a ne da se isplati kao akontacija zarade za mart. U ovom slučaju se zaposlenim ženama obračunavaju ukupna primanja i poreske obaveze, kako redovne zarade tako i dela zarade po osnovu Osmog marta. Na primer, ako je bruto zarada zaposlene za februar 40.000 dinara, a poklon za 8. mart je isplaćen u „neto“ iznosu od 5.000 dinara, neophodno je ovaj iznos prevesti u bruto i sabrati ga sa zaradom. Vrednost neto isplate poklona prevodi se u bruto putem formule: bruto = (5.000 : 0,701) = 7.132,67. Ovaj bruto iznos sabira se sa bruto zaradom i ukupan iznos od 47.132,67 dinara (40.000 + 7.132,67) čini osnovicu za obračun doprinosa a osnovicu poreza, posle poreskog umanjenja za 11.433 dinara.

Ukoliko je zarada zaposlenog ugovorena u neto iznosu, sabira se neto zarada sa iznosom poklona koji se isplaćuje i vrši preračun na bruto po formuli za brutiranje zarade, kada se može dogoditi da je taj iznos manji ili veći od najniže osnovice za plaćanje doprinosa (neto) i kada se za brutiranje primenjuje odgovarajuća formula.

Prema tome, poslodavac može poklon da učini u vidu gotovinske isplate novčanih sredstava, davanjem poklon-čestitke, novčanog bona, plaćanjem turističkog putovanja i sl., ali, nezavisno od oblika u kome je učinjen poklon, to primanje ima tretman zarade i podleže plaćanju poreza i doprinosa uz podnošenje Obrasca PPP PD.

 

Poreski tretman isplata ženama koje nisu zaposlene kod poslodavca

Na isplate ženama koje nisu zaposlene kod poslodavca ili su penzioneri, u skladu sa odredbama člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana, porez se plaća po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za iznos normiranih troškova od 20%. Na poreski tretman prihoda po osnovu poklona nije od značaja da li se taj poklon ostvaruje u novcu ili u robi. Iznos poklona koji se isplaćuje u novcu ili maloprodajna cena (sa PDV-om) množi se koeficijentom 1,19047619 da bi se dobio bruto iznos.

Na primer, ako neto vrednost poklona iznosi 5.000 dinara, bruto iznos je 5.952,38 dinara, a porez je 952,38 dinara, knjiženje isplate ženi koja nije zaposlena kod poslodavca je sledeće:

R. br.

Konto

OPIS

Iznos

duguje

potražuje

duguje

potražuje

1)

529

 

Ostali lični rashodi i naknade

5.000,00

 

555

 

Troškovi poreza

952,38

 

 

469

Ostale obaveze

 

5.000,00

482

Obaveze za porez, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova

 

952,38

po obračunu za davanje poklona ženama koje nisu u radnom odnosu

2)

469

 

Ostale obaveze

5.000,00

 

482

 

Obaveze za porez, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova

952.38

 

 

241

Tekući (poslovni) račun

 

5.952,38

po izvodu banke za isplaćene poklone

 

Ugostiteljske usluge povodom proslave Dana žena

Ako poslodavac odluči da zaposlenim ženama i penzionerkama (bivšim zaposlenim) povodom proslave Dana žena priredi zajednički ručak u ugostiteljskom objektu, u tom slučaju trošak, ukoliko je to uređeno odgovarajućim opštim aktom u skladu s računovodstvenim propisima, ima tretman troškova reprezentacije. Naravno, ovi izdaci moraju biti dokumentovani.

Prema mišljenju Ministarstva finansija i ekonomije broj 414-00-118/2002-04, od 22. aprila 2002. godine, troškovi po osnovu ugostiteljskih usluga povodom proslava odnosno obeležavanja jubileja ili drugih značajnih datuma preduzeća ili državnih i republičkih praznika (ručak ili večera za zaposlene, penzionere ili poslovne partnere) mogu imati karakter troškova reprezentacije, pod uslovom da je to uređeno odgovarajućim opštim aktom u skladu s računovodstvenim propisima. Podrazumeva se da izdaci po tom osnovu moraju biti verodostojni i nesporni. Oni ne predstavljaju zaradu niti drugo primanje zaposlenih i ne podležu plaćanju poreza na dohodak građana.

 

Pokloni za Dan žena nabavljeni iz sredstava sindikalne članarine

Povodom Osmog marta zaposlenim ženama se, na osnovu odluke sindikata, iz sredstava sindikalne članarine mogu nabavljati pokloni bez plaćanja poreza i doprinosa, s obzirom na to da se sindikalna članarina izdvaja iz zarada na koje su već plaćeni porez i doprinosi. Pokloni se ne oporezuju bez obzira da li se daju ženama koje su u radnom odnosu (zaposlene) kod davaoca poklona ili nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona. Ako se, međutim, pokloni daju iz sredstava sindikata ostvarenih mimo sindikalne članarine (na primer, iz sredstava koja je sindikatu preneo poslodavac sa svog tekućeg računa kao pomoć ili sl.), davanje takvih poklona podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na isti način kao što je objašnjeno za davanje poklona iz sredstava poslodavca. Prilikom davanja poklona iz sredstava sindikalne članarine potrebno je, iz dokumentacije koja dokazuje izvor tih sredstava, da jasno i nedvosmisleno proizlazi da se radi o sredstvima prikupljenim od sindikalne članarine ili drugih izvora sredstava na koja su prethodno plaćeni porez i doprinosi, a ne da se radi o sredstvima poslodavca prenetim sindikalnoj organizaciji.

Isplata poklona za Dan žena u javnim preduzećima vezana je za ograničenje mase zarada u ovim preduzećima. Pošto je u ovim preduzećima masa sredstava za isplatu zarada u toku kalendarske godine ograničena (u visini utvrđenoj Programom poslovanja javnog preduzeća), davanje povodom Dana žena tereti masu sredstava za zarade, tj. umanjiće ograničenu masu sredstava za zarade za iznos sredstava na ime poklona za 8. mart koji se daju zaposlenim ženama, izuzev ako je Programom javnog preduzeća, na koji je saglasnost dao osnivač, predviđen u masi sredstava za tekuću kalendarsku godinu i iznos za poklone zaposlenim ženama povodom Dana žena. Naime, najcelishodnije je da se sredstva za ove namene koriste iz sindikalne članarine, ako preduzeće za to ima mogućnost.

 

Poklon dobara iz poslovne imovine poslodavca

Kada poslodavac poklanja dobra iz svoje poslovne imovine (npr: proizvođač ili trgovac kožne galanterije poklanja za 8. mart neki od tih proizvoda) dužan je da obračuna PDV, s obzirom na to da je prilikom nabavke sirovine za proizvodnju proizvoda kožne galanterije, odnosno nabavke proizvoda kožne galanterije za dalju prodaju koristio prethodni porez koji mu je bio zaračunat od strane obveznika PDV – isporučioca tih dobara, budući da je nabavku sirovina vršio za svrhe obavljanja delatnosti.

Osnovica na koju se obračunava PDV je cena koštanja odnosno nabavna cena tih ili sličnih dobara u momentu kada se dobra poklanjaju.

 

Nisu moguće isplate povodom Dana žena u javnom sektoru

U javnom sektoru Srbije (npr. školstvo, zdravstvo, lokalna samouprava, državni organi itd.) zaključen je veći broj posebnih kolektivnih ugovora koji predviđaju isplatu odnosno davanja zaposlenima povodom 8. marta – Dana žena. Već više godina, međutim, Zakonom o budžetu takve isplate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta nisu dozvoljene. Konkretno, za 2015. godinu, ova nemogućnost proizlazi iz odredbi člana 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 142/2014), u čijem stavu 1. je definisano da se u skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu, u budžetskoj 2015. godini neće vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2014. godini. Stavom 2. istog člana precizirano je da se u 2014. godini ne mogu isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava  nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

Na osnovu ovih odredaba smatramo da korisnici budžetskih sredstava ni u 2015. godini ne mogu isplaćivati nagrade povodom Dana žena, čak ni iz sopstvenih sredstava.