Одредбом члана 120. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да послодавац може својим општим актом или уговором о раду да утврди право запослених на друга примања, што значи да послодавац може одговарајућим актом (одлуком) да уреди давање поклона запосленим женама поводом 8. марта. Ако послодавац запосленим женама за овај празник даје готов новац или поклоне у роби, онда таква исплата има карактер зараде, па се у том случају обрачунавају и плаћају и порез и доприноси као на редовну зараду. Дакле, плаћају се: порез по стопи од 10%, допринос за обавезно социјално осигурање по збирној стопи од 19,90% на терет запосленог и по збирној стопи од 17,90% на терет послодавца.

Приликом давања поклона у роби, порез и доприноси на зараде обрачунавају се на укупну цену у коју је укључен ПДВ. У погледу обавезе плаћања пореза на зараде и доприноса на примање по основу поклона послодавца није од значаја да ли се то примање остварује у новцу или роби. Послодавац може поклон да учини у виду готовинске исплате новчаних средстава, давањем поклон-честитке, новчаног бона, плаћањем туристичког путовања и сл., међутим, независно од облика у коме је учињен поклон, то примање има третман зараде и подлеже плаћању пореза и доприноса.

Пошто давање у новцу или роби поводом Дана жена има карактер зараде, то утиче и на његов обрачун. Наиме, мора се применити прописана најнижа основица за обрачун доприноса за социјално осигурање. Зато препоручујемо да се исплата поводом Дана жена, односно вредност поклона обрачуна заједно са зарадом за фебруар, а не да се исплати као аконтација зараде за март. У овом случају се запосленим женама обрачунавају укупна примања и пореске обавезе, како редовне зараде тако и дела зараде по основу Осмог марта. На пример, ако је бруто зарада запослене за фебруар 40.000 динара, а поклон за 8. март је исплаћен у „нето“ износу од 5.000 динара, неопходно је овај износ превести у бруто и сабрати га са зарадом. Вредност нето исплате поклона преводи се у бруто путем формуле: бруто = (5.000 : 0,701) = 7.132,67. Овај бруто износ сабира се са бруто зарадом и укупан износ од 47.132,67 динара (40.000 + 7.132,67) чини основицу за обрачун доприноса а основицу пореза, после пореског умањења за 11.604 динара.

Уколико је зарада запосленог уговорена у нето износу, сабира се нето зарада са износом поклона који се исплаћује и врши прерачун на бруто по формули за брутирање зараде, када се може догодити да је тај износ мањи или већи од најниже основице за плаћање доприноса (нето) и када се за брутирање примењује одговарајућа формула.

Према томе, послодавац може поклон да учини у виду готовинске исплате новчаних средстава, давањем поклон-честитке, новчаног бона, плаћањем туристичког путовања и сл., али, независно од облика у коме је учињен поклон, то примање има третман зараде и подлеже плаћању пореза и доприноса уз подношење Обрасца ППП ПД.

 

Порески третман исплата женама које нису запослене код послодавца

На исплате женама које нису запослене код послодавца или су пензионери, у складу са одредбама члана 85. Закона о порезу на доходак грађана, порез се плаћа по стопи од 20% на основицу умањену за износ нормираних трошкова од 20%. На порески третман прихода по основу поклона није од значаја да ли се тај поклон остварује у новцу или у роби. Износ поклона који се исплаћује у новцу или малопродајна цена (са ПДВ-ом) множи се коефицијентом 1,19047619 да би се добио бруто износ.

На пример, ако нето вредност поклона износи 5.000 динара, бруто износ је 5.952,38 динара а порез је 952,38 динара, књижење исплате жени која није запослена код послодавца је следеће:

 

Р. бр.

Конто

ОПИС

Износ

дугује

Потражује

дугује

потражује

1)

529

 

Остали лични расходи и накнаде

5.000,00

 

 

555

 

Трошкови пореза

952,38

 

 

 

469

Остале обавезе

 

5.000,00

 

482

Обавезе за порез, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова

 

952,38

по обрачуну за давање поклона женама које нису у радном односу

2)

469

 

Остале обавезе

5.000,00

 

 

482

 

Обавезе за порез, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова

952.38

 

 

 

241

Текући (пословни) рачун

 

5.952,38

по изводу банке за исплаћене поклоне

 

 

Угоститељске услуге поводом прославе Дана жена

 

Ако послодавац одлучи да запосленим женама и пензионеркама (бившим запосленим) поводом прославе Дана жена приреди заједнички ручак у угоститељском објекту, у том случају трошак, уколико је то уређено одговарајућим општим актом у складу са рачуноводственим прописима, има третман трошкова репрезентације. Наравно, ови издаци морају бити документовани.

Према мишљењу Министарства финансија и економије број 414-00-118/2002-04, од 22. априла 2002. године, трошкови по основу угоститељских услуга поводом прослава односно обележавања јубилеја или других значајних датума предузећа или државних и републичких празника (ручак или вечера за запослене, пензионере или пословне партнере) могу имати карактер трошкова репрезентације, под условом да је то уређено одговарајућим општим актом у складу са рачуноводственим прописима. Подразумева се да издаци по том основу морају бити веродостојни и неспорни. Они не представљају зараду нити друго примање запослених и не подлежу плаћању пореза на доходак грађана.

 

Поклони за Дан жена набављени из средстава синдикалне чланарине

 

Поводом Осмог марта запосленим женама се, на основу одлуке синдиката, из средстава синдикалне чланарине могу набављати поклони без плаћања пореза и доприноса, с обзиром на то да се синдикална чланарина издваја из зарада на које су већ плаћени порез и доприноси. Поклони се не опорезују без обзира да ли се дају женама које су у радном односу (запослене) код даваоца поклона или нису у радном односу код даваоца поклона. Ако се, међутим, поклони дају из средстава синдиката остварених мимо синдикалне чланарине (на пример, из средстава која је синдикату пренео послодавац са свог текућег рачуна као помоћ или сл.), давање таквих поклона подлеже обавези плаћања пореза и доприноса на исти начин као што је објашњено за давање поклона из средстава послодавца. Приликом давања поклона из средстава синдикалне чланарине потребно је, из документације која доказује извор тих средстава, да јасно и недвосмислено произлази да се ради о средствима прикупљеним од синдикалне чланарине или других извора средстава на која су претходно плаћени порез и доприноси, а не да се ради о средствима послодавца пренетим синдикалној организацији.

Исплата поклона за Дан жена у јавним предузећима везана је за ограничење масе зарада у овим предузећима. Пошто је у овим предузећима маса средстава за исплату зарада у току календарске године ограничена (у висини утврђеној Програмом пословања јавног предузећа), давање поводом Дана жена терети масу средстава за зараде, тј. умањиће ограничену масу средстава за зараде за износ средстава на име поклона за 8. март који се дају запосленим женама, изузев ако је Програмом јавног предузећа, на који је сагласност дао оснивач, предвиђен у маси средстава за текућу календарску годину и износ за поклоне запосленим женама поводом Дана жена. Наиме, најцелисходније је да се средства за ове намене користе из синдикалне чланарине, ако предузеће за то има могућност.

 

Поклон добара из пословне имовине послодавца

 

Када послодавац поклања добра из своје пословне имовине (нпр.: произвођач или трговац кожне галантерије поклања за 8. март неки од тих производа) дужан је да обрачуна ПДВ, с обзиром на то да је приликом набавке сировине за производњу производа кожне галантерије, односно набавке производа кожне галантерије за даљу продају користио претходни порез који му је зарачунао обвезник ПДВ-а – испоручилац тих добара, с обзиром на то да је набавку сировина вршио за сврхе обављања делатности.

Основица на коју се обрачунава ПДВ јесте цена коштања, односно набавна цена тих или сличних добара у моменту када се добра поклањају.

 

Нису могуће исплате поводом Дана жена у јавном сектору

 

У јавном сектору Србије (нпр. школство, здравство, локална самоуправа, државни органи итд.) закључен је већи број посебних колективних уговора који предвиђају исплату, односно давања запосленима поводом 8. марта – Дана жена. Већ више година, међутим, Законом о буџету такве исплате код директних и индиректних корисника буџета нису дозвољене. Конкретно, за 2016. годину, ова немогућност произлази из одредаба члана 16. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 103/15), у чијем ставу 1. је дефинисано да се у складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему, у буџетској 2016. години неће вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије, буџета локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2016. години. Ставом 2. истог члана прецизирано је да се у 2016. години не могу исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава  награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).

На основу ових одредаба сматрамо да корисници буџетских средстава ни у 2016. години не могу исплаћивати награде поводом Дана жена, осим евентуално из сопствених средстава.