U sredu, 8. juna 2016. godine u Republici Srbiji počela je primena
prvih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku, koje se tiču obaveze
organa javne uprave da između sebe razmenjuju podatke iz službenih
evidencija u upravnim postupcima.

Na taj način teret pribavljanja brojnih dokumenata prebačen je sa
građana na upravu. U pitanju su svi oni podaci koji se unutar sistema
vode u okviru službenih evidencija (onih koje vode, npr. ministarstva,
Agencija za privredne registre, Republički geodetski zavod, Centralni
registar socijalnog osiguranja i sl.).

Službene evidencije su, na primer: matične knjige (rođenih,
umrlih, venčanih), knjiga državljana, evidencija o prebivalištu, katastar
nepokretnosti, evidencija privrednih subjekata, evidencije o statusu
zaposlenosti ili nezaposlenosti, itd. Podaci iz ovih evidencija
uglavnom se izdaju građanima u vidu uverenja, izvoda, i sl. U tim
slučajevima, govorimo o dokumentima, ne o podacima. Obaveza razmene
podataka iz službenih evidencija, čija primena je počela 8. juna,
odnosi se na podatke sadržane u evidencijama, a ne na dokumenta.
To znači da građani više ne moraju da pribavljaju dokumenta sa tim
podacima od organa, već se ti podaci direktno pribavljaju kroz službenu
komunikaciju između organa.

Ova tema zaokupila je veliku pažnju medija i brojni su prilozi u
prethodnom periodu na temeljan način već informisali građane o njihovim
novim pravima.

Budući da su primećene izvesne nepreciznosti u informacijama o
novinama koje donosi razmena podataka, Ministarstvo državne uprave i
lokalne samouprave želi da obavesti javnost da se obaveza razmene podataka ne može poistovetiti sa uvođenjem elektronske uprave,
već da ona može da se odvija i konvencionalnim kanalima (npr. redovnom
poštom). Ministarstvo već radi, uz podršku više drugih organa, na
razradi budućih rešenja za elektronsku razmenu podataka, ali je u
ovom trenutku veoma važno napraviti razliku između elektronske uprave i
obaveze razmene podataka iz službenih evidencija
.

Takođe, razmena podataka ne oslobađa građane od
plaćanja administrativnih taksi za potrebe usluga (tj. upravnih
postupaka) koje oni ostvaruju pred organima.  Nove zakonske odredbe
učinile su besplatnom razmenu podataka između organa, što praktično znači:

 • Građani pokreću upravni postupak pred nekim organom i za
  potrebe tog postupka plaćaju odgovarajuće administrativne takse (npr.
  taksa za izdavanje lične karte ili vozačke dozvole).
 • Organ kome je građanin podneo zahtev za ostvarenje te usluge
  zatim se obraća službenim putem drugim organima kako bi pribavio sve
  neophodne podatke za ostvarenje te usluge, ukoliko se ti podaci čuvaju u
  službenim evidencijama (npr. ugovor o zakupu stana ili medicinska
  dokumentacija nisu podaci koji se čuvaju u službenim evidencijama, pa građanin takva dokumenta mora sam da dostavi organu).
 • Građani, dakle, više ne moraju da pribavljaju pojedinačne izvode
  i uverenja kako bi ostvarili neku uslugu za koju su ta dokumenta
  potrebna.
 • To znači da će građani uštedeti samim tim što neće plaćati te pojedinačne izvode i uverenja – tj. za građane će se ukupni iznos usluge smanjiti, iako će i dalje plaćati administrativne takse za uslugu koju ostvaruju.
 • Ukoliko žele, građani i dalje mogu da se
  izjasne prilikom podnošenja zahteva za određenu uslugu da žele sami da
  prikupe dokumentaciju i u takvim slučajevima oni će i dalje plaćati
  takse za sva pojedinačna dokumenta, kao i do sada. Ono što je važno
  naglasiti jeste da je to pravo, a ne obaveza građana.

Ministarstvo smatra da ovakve nepreciznosti mogu da izazovu
negativne posledice po sveukupnu informisanost građana o sadašnjoj
situaciji u vezi sa pružanjem usluga od strane uprave. Neophodno je da
javnost zna da razmena podataka iz službenih evidencija ne podrazumeva obećanje i ostvarenje eUprave i da 8. juna 2016. godine nije nestala svaka finansijska obaveza građane kada se na nekom šalteru obrate upravi za određenu uslugu