Saglasno članu 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/11 – u daljem tekstu: Zakon), javno društvo je dužno da sastavi godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji za hartije od vrednosti. Ovaj izveštaj javno društvo dužno je da dostavi i berzi, ukoliko su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje. Izveštaj se dostavlja najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, uz obavezu javnog društva da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Prema tome, utvrđen je 30. april kao krajnji rok do koga javna društva podnose Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) i berzi svoj celovit godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu godinu. Odnosno, do 30. aprila 2016. godine javna društvamoraju podneti Komisiji i berzi svoj izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.

Pored Zakona, sadržaj ovog godišnjeg izveštaja propisan je i:

– Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ broj 14/12 i 5/15, u daljem tekstu: Pravilnik), i

– Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana s njima dostavljaju informacije Komisiji (koje je objavljeno na sajtu Komisije za hartije od vrednosti, u daljem tekstu: Uputstvo)

Da podsetimo, prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 43. Zakona, javno društvo je izdavalac koji ispunjava bar jedan od sledećih uslova:

– uspešno je izvršio javnu ponudu hartija od vrednosti, u skladu sa prospektom čije je objavljivanje odobrila Komisija;

– čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno na multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) u Republici Srbiji.

 

Sadržaj godišnjeg izveštaja javnog društva

 

Godišnji izveštaj, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, sadrži:

1) Godišnji finansijski izveštaj sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu;  

U skladu sa članom 3. Pravilnika, godišnji izveštaj javnog društva koji se predaje Komisiji sadrži:

– Bilans stanja,

– Bilans uspeha,

– Izveštaj o ostalom rezultatu,

– Izveštaj o tokovima gotovine,

– Izveštaj o promenama na kapitalu,

– Napomene uz finansijske izveštaje

2) Izveštaj o reviziji u celini;

3) Izveštaj o poslovanju društva, koji sadrži najmanje podatke:

a) propisane članom 50. stav 3. Zakona, a to su:

– verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva;

– opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo;

– sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema;

– sve značajnije poslove s povezanim licima;

– aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja, i

b) propisane članom 29. Zakona o računovodstvu, a to su:

– kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture pravnog lica;

– verodostojan prikaz razvoja, finansijskog položaja i rezultata poslovanja pravnog lica, uključujući finansijske i nefinansijske pokazatelje relevantne za određenu vrstu poslovne aktivnosti, kao i informacije o kadrovskim pitanjima;

– informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine;

– sve značajne događaje po završetku poslovne godine;

– planirani budući razvoj;

– aktivnosti istraživanja i razvoja;

– informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela;

– postojanje ogranaka;

– koje finansijske instrumente koristi ako je to značajno za procenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja;

– ciljeve i politike vezane za upravljanje finansijskim rizicima, zajedno s politikom zaštite svake značajnije vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita;

– izloženost cenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka, strategiju za upravljanje ovim rizicima i ocenu njihove efektivnosti.

4) izjavu lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja koja treba da sadrži

– ime/na, radno mesto i dužnosti u javnom društvu,

– izjavu da su, prema njihovom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

5) Odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja. U slučaju da ova odluka nije doneta, do isteka roka propisanog za objavljivanje godišnjeg izveštaja, sastavni deo godišnjeg izveštaja čini napomena da isti nije usvojen.

6) Odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka.

Treba takođe imati u vidu i odredbu člana 56. Zakona, kojom je propisan jedan izuzetak od navedenih obaveza, a naime ne moraju da dostavljaju finansijske izveštaje Komisiji i Beogradskoj berzi, niti da ih objavljuju na svojoj internet strani javna društva koja isključivo izdaju dužničke hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP, čija je vrednost po jedinici najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Ako je društvo u međuvremenu od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja steklo sopstvene akcije, u godišnjem izveštaju navode se razlozi sticanja, broj i nominalna vrednost sopstvenih akcija, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti, imena lica od kojih su akcije stečene, označenje iznosa koji je društvo isplatilo po osnovu tog sticanja, odnosno naznaku da su stečene bez naknade, kao i ukupan broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje.

 

Usvajanje godišnjeg izveštaja

 

Sve navedene aktivnosti – počev od sastavljanja finansijskih izveštaja i izveštaja o reviziji, do održavanja sednice skupštine i usvajanja godišnjeg izveštaja – treba završiti do 30. aprila 2016. godine. U vezi sa ispunjavanjem ovog roka, i posledica njegovog propuštanja, javna društva treba da imaju u vidu bitnu regulativu člana 51. Zakona. Prema tim odredbama, ukoliko nadležni organ javnog društva ne usvoji godišnji izveštaj najkasnije do 30. aprila 2016. godine, javno društvo treba da uradi sledeće:

1) obavezno objavi godišnji izveštaj javnosti u navedenom roku, odnosno do 30. 4. 2015, godine, uz obaveznu napomenu da godišnji izveštaj nije usvojio nadležni organ društva;

2) u roku od sedam dana od dana usvajanja posle zakonskog roka, objavi javnosti da je godišnji izveštaj usvojen od strane nadležnog organa društva, i da ga objavi ako se razlikuje od prethodno objavljenog;

3) da objavi u celini i odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg izveštaja, odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka, ako ove odluke nisu sastavni deo godišnjeg izveštaja.

 

Objavljivanje godišnjeg finansijskog izveštaja

 

Javno društvo je dužno da godišnji izveštaj objavi na svojoj internet stranici najkasnije četiri meseca nakon završetka poslovne godine, odnosno do 30. aprila 2016. godine i da ga istovremeno dostavi Komisiji i regulisanom tržištu, odnosno MTP, ukoliko su njegove hartije od vrednosti uključene u trgovanje.

Javno društvo je dužno da obezbedi da objavljeni godišnji izveštaj bude dostupan najmanje pet godina od dana objavljivanja.

 

Način dostavljanja finansijskih izveštaja

 

Prema odredbama Uputstva, celovit godišnji izveštaj javnog društva dostavlja se Komisiji u papirnom i elektronskom obliku  (na CD-u). Informacije koje se dostavljaju u elektronskom obliku moraju biti dostavljene u PDF formatu.

Izuzetno, javno društvo je dužno da prilikom dostavljanja godišnjeg izveštaja, Komisiji dostavi dva odvojena dokumenta:

1) kao jedan celovit dokument – godišnji izveštaj u PDF formatu;

2) dodatno, kao zaseban dokument, godišnje finansijske izveštaje u XLS formatu, i to bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu. 

Obrasci finansijskih izveštaja koji se dostavljaju u XLS formatu dostupni su na

internet stranici Komisije i to:

– za privredna društva – GFI-PD;

– za društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje – GFI-OSIG/RE;

– za banke GFI-B; Konsolidovani finansijski izveštaj za banke – GPFI-B;

– za zatvorene investicione fondove – GFI-ZIF;

– za brokersko-dilerska društva – GFI-BDD;

– za davaoce finansijskog lizinga – GFI-DFL.   

Prilikom dostavljanja godišnjeg izveštaja, javno društvo je dužno da navede opšte podatke potrebne radi njegove identifikacije, a najmanje:

– Poslovno ime i oblik organizovanja (Ime i prezime);

– Matični broj (JMBG);

– Vrsta obaveštenja (prema klasifikaciji informacija navedenih u članu 2. Uputstva.

Propisane informacije, dostavljene Komisiji, objavljuju se na internet stranici Komisije. Adresa Komisije je Omladinskih brigada broj 1, VII sprat, 11070 Novi Beograd.

Pored Komisije, finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju i druga dokumentacija iz člana 50. Zakona o tržištu kapitala treba da se dostave i Beogradskoj berzi, kao organizatoru finansijskog tržišta na adresu Omladinskih brigada broj 1, 11070 Novi Beograd.

 

Kaznene odredbe

 

U skladu sa članom 290. Zakona, novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj izdavalac, javno društvo i ponuđač ako ne dostavi na vreme ili ne objavi godišnje finansijske izveštaje u skladu sa odredbama čl. 50. Zakona.