Сагласно члану 50. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 – у даљем тексту: Закон), јавно друштво је дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности. Овај извештај јавно друштво дужно је да достави и берзи, уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање. Извештај се доставља најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, уз обавезу јавног друштва да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања.

Према томе, утврђен је 30. април као крајњи рок до кога јавна друштва подносе Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) и берзи свој целовит годишњи извештај о пословању за претходну годину. Односно, до 30. априла 2016. године јавна друштва морају поднети Комисији и берзи свој извештај о пословању за 2015. годину.

Поред Закона, садржај овог годишњег извештаја прописан је и:

– Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. гласник РС“ број 14/12 и 5/15, у даљем тексту: Правилник), и

– Упутством о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана с њима достављају информације Комисији (које је објављено на сајту Комисије за хартије од вредности, у даљем тексту: Упутство)

Да подсетимо, према одредби члана 2. став 1. тачка 43. Закона, јавно друштво је издавалац који испуњава бар један од следећих услова:

– успешно је извршио јавну понуду хартија од вредности, у складу са проспектом чије је објављивање одобрила Комисија;

– чије су хартије од вредности укључене у трговање на регулисаном тржишту, односно на мултилатералној трговачкој платформи (МТП) у Републици Србији.

 

Садржај годишњег извештаја јавног друштва

 

Годишњи извештај, у складу са Законом и Правилником, садржи:

1) Годишњи финансијски извештај састављен у складу са Законом о рачуноводству;  

У складу са чланом 3. Правилника, годишњи извештај јавног друштва који се предаје Комисији садржи:

– Биланс стања,

– Биланс успеха,

– Извештај о осталом резултату,

– Извештај о токовима готовине,

– Извештај о променама на капиталу,

– Напомене уз финансијске извештаје

2) Извештај о ревизији у целини;

3) Извештај о пословању друштва, који садржи најмање податке:

а) прописане чланом 50. став 3. Закона, а то су:

– веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање у коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва;

– опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва, као и главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено;

– све важније пословне догађаје који су наступили након протека пословне године за коју се извештај припрема;

– све значајније послове с повезаним лицима;

– активности друштва на пољу истраживања и развоја, и

б) прописане чланом 29. Закона о рачуноводству, а то су:

– кратак опис пословних активности и организационе структуре правног лица;

– веродостојан приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања правног лица, укључујући финансијске и нефинансијске показатеље релевантне за одређену врсту пословне активности, као и информације о кадровским питањима;

– информације о улагањима у циљу заштите животне средине;

– све значајне догађаје по завршетку пословне године;

– планирани будући развој;

– активности истраживања и развоја;

– информације о откупу сопствених акција, односно удела;

– постојање огранака;

– које финансијске инструменте користи ако је то значајно за процену финансијског положаја и успешности пословања;

– циљеве и политике везане за управљање финансијским ризицима, заједно с политиком заштите сваке значајније врсте планиране трансакције за коју се користи заштита;

– изложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности и ризику новчаног тока, стратегију за управљање овим ризицима и оцену њихове ефективности.

4) изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја која треба да садржи

– име/на, радно место и дужности у јавном друштву,

– изјаву да су, према њиховом најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај састављен уз примену одговарајућих Међународних стандарда финансијског извештавања и да даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје.

5) Одлуку надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја. У случају да ова одлука није донета, до истека рока прописаног за објављивање годишњег извештаја, саставни део годишњег извештаја чини напомена да исти није усвојен.

6) Одлуку о расподели добити или покрићу губитка.

Треба такође имати у виду и одредбу члана 56. Закона, којом је прописан један изузетак од наведених обавеза, а наиме не морају да достављају финансијске извештаје Комисији и Београдској берзи, нити да их објављују на својој интернет страни јавна друштва која искључиво издају дужничке хартије од вредности којима се тргује на регулисаном тржишту, односно МТП, чија је вредност по јединици најмање 50.000 евра у динарској противвредности.

Ако је друштво у међувремену од сачињавања претходног годишњег извештаја стекло сопствене акције, у годишњем извештају наводе се разлози стицања, број и номинална вредност сопствених акција, односно рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности, имена лица од којих су акције стечене, означење износа који је друштво исплатило по основу тог стицања, односно назнаку да су стечене без накнаде, као и укупан број сопствених акција које друштво поседује.

 

Усвајање годишњег извештаја

 

Све наведене активности – почев од састављања финансијских извештаја и извештаја о ревизији, до одржавања седнице скупштине и усвајања годишњег извештаја – треба завршити до 30. априла 2016. године. У вези са испуњавањем овог рока, и последица његовог пропуштања, јавна друштва треба да имају у виду битну регулативу члана 51. Закона. Према тим одредбама, уколико надлежни орган јавног друштва не усвоји годишњи извештај најкасније до 30. априла 2016. године, јавно друштво треба да уради следеће:

1) обавезно објави годишњи извештај јавности у наведеном року, односно до 30. 4. 2015, године, уз обавезну напомену да годишњи извештај није усвојио надлежни орган друштва;

2) у року од седам дана од дана усвајања после законског рока, објави јавности да је годишњи извештај усвојен од стране надлежног органа друштва, и да га објави ако се разликује од претходно објављеног;

3) да објави у целини и одлуку надлежног органа о усвајању годишњег извештаја, одлуку о расподели добити или покрићу губитка, ако ове одлуке нису саставни део годишњег извештаја.

 

Објављивање годишњег финансијског извештаја

 

Јавно друштво је дужно да годишњи извештај објави на својој интернет страници најкасније четири месеца након завршетка пословне године, односно до 30. априла 2016. године и да га истовремено достави Комисији и регулисаном тржишту, односно МТП, уколико су његове хартије од вредности укључене у трговање.

Јавно друштво је дужно да обезбеди да објављени годишњи извештај буде доступан најмање пет година од дана објављивања.

 

Начин достављања финансијских извештаја

 

Према одредбама Упутства, целовит годишњи извештај јавног друштва доставља се Комисији у папирном и електронском облику  (на CD-у). Информације које се достављају у електронском облику морају бити достављене у PDF формату.

Изузетно, јавно друштво је дужно да приликом достављања годишњег извештаја, Комисији достави два одвојена документа:

1) као један целовит документ – годишњи извештај у PDF формату;

2) додатно, као засебан документ, годишње финансијске извештаје у XLS формату, и то биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине и извештај о променама на капиталу. 

Обрасци финансијских извештаја који се достављају у XLS формату доступни су на

интернет страници Комисије и то:

– за привредна друштва – ГФИ-ПД;

– за друштва за осигурање, односно друштва за реосигурање – ГФИ-ОСИГ/РЕ;

– за банке ГФИ-Б; Консолидовани финансијски извештај за банке – ГПФИ-Б;

– за затворене инвестиционе фондове – ГФИ-ЗИФ;

– за брокерско-дилерска друштва – ГФИ-БДД;

– за даваоце финансијског лизинга – ГФИ-ДФЛ.   

Приликом достављања годишњег извештаја, јавно друштво је дужно да наведе опште податке потребне ради његове идентификације, а најмање:

– Пословно име и облик организовања (Име и презиме);

– Матични број (ЈМБГ);

– Врста обавештења (према класификацији информација наведених у члану 2. Упутства.

Прописане информације, достављене Комисији, објављују се на интернет страници Комисије. Адреса Комисије је Омладинских бригада број 1, VII спрат, 11070 Нови Београд.

Поред Комисије, финансијски извештаји, годишњи извештај о пословању и друга документација из члана 50. Закона о тржишту капитала треба да се доставе и Београдској берзи, као организатору финансијског тржишта на адресу Омладинских бригада број 1, 11070 Нови Београд.

 

Казнене одредбе

 

У складу са чланом 290. Закона, новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај издавалац, јавно друштво и понуђач ако не достави на време или не објави годишње финансијске извештаје у складу са одредбама чл. 50. Закона.