Na osnovu čl. 30, 33. i 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 ‒ dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18),

Republički zavod za statistiku objavljuje

Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2019. godine

Podatak je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 16/2020 od 27.2.2020. godine.

Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za četvrti kvartal 2019. godine iznosi 78.747 dinara.

Direktor,
dr Miladin Kovačević, s.r.