Shodno odredbama člana 22. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i​​ invalidskom osiguranju, „Službeni glasnik RS”, broj 86/19, („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US),

Republički zavod za statistiku objavljuje

Podatke o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji* za period jul 2019. – jun 2020. godine u odnosu na period jul 2018. – jun 2019. godine

Podaci su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 110/2020 od 26.8.2020. godine.

 

indeks​​ 

%

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

110,4

10,4

Indeks potrošačkih cena

101,4

1,4

*Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Direktor,

dr​​ Miladin Kovačević, s.r.