Od 20. oktobra 2017. godine, Agencija za privredne registre (APR)
počinje sprovođenje postupka prinudne likvidacije nad privrednim
društvima kod kojih su se stekli uslovi propisani članom  546. i 547.
Zakona o privrednim društvima  („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011,
83/2014 – dr. zakon i 5/2015).
U nastavku možete pročitati pomenute članove:

 

6. Prinudna likvidacija

Razlozi za pokretanje postupka

Član 546.

Prinudna likvidacija pokreće se ako:

1) je društvu pravnosnažnim aktom izrečena mera zabrane
obavljanja delatnosti, odnosno oduzeta dozvola, licenca ili odobrenje za obavljanje
određene delatnosti, a društvo ne registruje promenu pretežne delatnosti ili ne
otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta;

2) u roku od 30 dana od dana isteka vremena na koje je društvo
osnovano društvo ne registruje produženje vremena trajanja društva ili u istom
roku ne otpočne likvidaciju;

3) ortačko društvo ostane sa jednim ortakom, odnosno
komanditno društvo ostane bez komplementara ili bez komanditora, a društvu u
roku od tri meseca ne pristupi nedostajući član ili u istom roku društvo ne
promeni pravnu formu u pravnu formu čije uslove ispunjava u skladu sa ovim
zakonom ili u istom roku ne otpočne likvidaciju;

4) se osnovni kapital društva smanji ispod minimalnog iznosa
propisanog ovim zakonom, a društvo u roku od šest meseci ne poveća osnovni
kapital najmanje do minimalnog iznosa propisanog ovim zakonom, ili u istom roku
društvo ne promeni pravnu formu u pravnu formu čije uslove ispunjava u skladu sa
ovim zakonom, ili u istom roku društvo ne donese odluku o likvidaciji i takvu
promenu u istom roku registruje u skladu sa zakonom o registraciji;

5) društvo ne dostavi nadležnom registru godišnje finansijske
izveštaje do kraja poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu, odnosno ako ne
dostavi početni likvidacioni bilans u skladu sa zakonom kojim se uređuje
računovodstvo i revizija;

6) je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije
osnivanja društva u skladu sa zakonom o registraciji ili ništavost osnivačkog
akta društva u skladu sa članom 14. ovog zakona;

7) je pravnosnažnom presudom naložen prestanak društva u
skladu sa članom 469. ovog zakona, a društvo u roku od 30 dana od dana
pravnosnažnosti presude ne otpočne likvidaciju;

8) društvo ostane bez zakonskog zastupnika, a ne registruje
novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog zastupnika iz registra
privrednih subjekata;

9) društvo u likvidaciji ostane bez likvidacionog upravnika, a
ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja likvidacionog upravnika
iz registra privrednih subjekata;

10) usvojeni početni likvidacioni izveštaj ne bude dostavljen
registru privrednih subjekata u skladu sa članom 536. stav 6. ovog zakona;

11) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
 

Pokretanje postupka prinudne likvidacije

Član 547.

U slučajevima iz člana 546. ovog zakona registrator koji vodi
registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti prevodi društvo u status „u
prinudnoj likvidaciji“ i istovremeno objavljuje oglas o prinudnoj likvidaciji na
internet stranici registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju od šest meseci.

Oglas iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) dan objave oglasa;

2) poslovno ime i matični broj društva;

3) razlog prinudne likvidacije;

4) obaveštenje poveriocima da u roku od šest meseci od dana
objave oglasa mogu podneti predlog za pokretanje stečaja nadležnom sudu u skladu
sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Nad društvom u prinudnoj likvidaciji može se otvoriti stečaj u
slučaju postojanja stečajnog razloga u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Ako registar privrednih subjekata u roku od godinu dana od
dana objave oglasa iz stava 1. ovog člana ne primi rešenje nadležnog suda o
otvaranju stečaja nad društvom u prinudnoj likvidaciji, registrator koji vodi
registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti briše društvo iz registra.