Од 20. октобра 2017. године, Агенција за привредне регистре (АПР)
почиње спровођење поступка принудне ликвидације над привредним
друштвима код којих су се стекли услови прописани чланом  546. и 547.
Закона о привредним друштвима  („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 – др. закон и 5/2015).
У наставку можете прочитати поменуте чланове:

 

6. Принудна ликвидација

Разлози за покретање поступка

Члан 546.

Принудна ликвидација покреће се ако:

1) је друштву правноснажним актом изречена мера забране
обављања делатности, односно одузета дозвола, лиценца или одобрење за обављање
одређене делатности, а друштво не региструје промену претежне делатности или не
отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта;

2) у року од 30 дана од дана истека времена на које је друштво
основано друштво не региструје продужење времена трајања друштва или у истом
року не отпочне ликвидацију;

3) ортачко друштво остане са једним ортаком, односно
командитно друштво остане без комплементара или без командитора, а друштву у
року од три месеца не приступи недостајући члан или у истом року друштво не
промени правну форму у правну форму чије услове испуњава у складу са овим
законом или у истом року не отпочне ликвидацију;

4) се основни капитал друштва смањи испод минималног износа
прописаног овим законом, а друштво у року од шест месеци не повећа основни
капитал најмање до минималног износа прописаног овим законом, или у истом року
друштво не промени правну форму у правну форму чије услове испуњава у складу са
овим законом, или у истом року друштво не донесе одлуку о ликвидацији и такву
промену у истом року региструје у складу са законом о регистрацији;

5) друштво не достави надлежном регистру годишње финансијске
извештаје до краја пословне године за претходну пословну годину, односно ако не
достави почетни ликвидациони биланс у складу са законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија;

6) је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације
оснивања друштва у складу са законом о регистрацији или ништавост оснивачког
акта друштва у складу са чланом 14. овог закона;

7) је правноснажном пресудом наложен престанак друштва у
складу са чланом 469. овог закона, а друштво у року од 30 дана од дана
правноснажности пресуде не отпочне ликвидацију;

8) друштво остане без законског заступника, а не региструје
новог у року од три месеца од дана брисања законског заступника из регистра
привредних субјеката;

9) друштво у ликвидацији остане без ликвидационог управника, а
не региструје новог у року од три месеца од дана брисања ликвидационог управника
из регистра привредних субјеката;

10) усвојени почетни ликвидациони извештај не буде достављен
регистру привредних субјеката у складу са чланом 536. став 6. овог закона;

11) у другим случајевима предвиђеним законом.
 

Покретање поступка принудне ликвидације

Члан 547.

У случајевима из члана 546. овог закона регистратор који води
регистар привредних субјеката по службеној дужности преводи друштво у статус „у
принудној ликвидацији“ и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на
интернет страници регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од шест месеци.

Оглас из става 1. овог члана садржи:

1) дан објаве огласа;

2) пословно име и матични број друштва;

3) разлог принудне ликвидације;

4) обавештење повериоцима да у року од шест месеци од дана
објаве огласа могу поднети предлог за покретање стечаја надлежном суду у складу
са законом којим се уређује стечај.

Над друштвом у принудној ликвидацији може се отворити стечај у
случају постојања стечајног разлога у складу са законом којим се уређује стечај.

Ако регистар привредних субјеката у року од годину дана од
дана објаве огласа из става 1. овог члана не прими решење надлежног суда о
отварању стечаја над друштвом у принудној ликвидацији, регистратор који води
регистар привредних субјеката по службеној дужности брише друштво из регистра.