Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poslalo je na adrese svih opština i gradova Uputstvo o primeni odredaba dva člana Zakona o opštem upravnom postupku koji se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija, zahvaljujući čemu zaposleni u upravama više neće od građana tražiti da im donose izvode iz matičnih knjiga, državljanstva itd.

Ministarstvo je, takođe, pozvalo građane da, insistirajući na ostvarenju svojih sada i zakonskih prava, doprinesu bržoj i kvalitetnijoj primeni ovih odredbi, a samim tim i boljem, profesionalnijem radu uprave.

Novi Zakon je propisao da je organ dužan da po službenoj dužnosti obavi uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje o nekom postupku. Ukoliko tu službenu evidenciju vodi neki drugi organ, onaj koji vodi postupak te podatke traži hitno, a kolege muih dostavljaju besplatno,osim ako baš izričito nije drugačije predviđeno.

Podaci se razmenjuju elektronski ili na drugi način predviđen zakonom ili drugim propisom, s tim da obezbedi pravnu sigurnost i ekonomičnost postupka.

Naravno, podatke koji već postoje u javnim ispravama građana nije potrebno posebno pribavljati, poput matičnog broja ili prebivališta, ističe se u saopštenju.

Zakonom je izričito navedeno da podatke razmenjuju zaposleni iz baza po službenoj dužnosti i besplatno, međutim, ukoliko građanin kod sebe već ima na primer izvod iz matične knjige rođenih, moći će da ga priloži uz ostalu dokumentaciju, ako to izričito zatraži.

Takođe, stranka može da izjavi da će pribaviti samo pojedine, a ne sve lične podatke, a tada i dalje ostaje obaveza organa da prikupi podatke koji nedostaju.

Podatake iz svih evidencija službenici mogu da pribave na više načina – elektronskim uvidom, fizičkim uvidom u evidenciju ili na upit.

Da se ne bi zadiralo u privatnost građana i da se ne bi ugrozila njihova ličnost, organ koji postupa u određenom „predmetu“ može da ima uvid, da pribavlja i obrađuje samo one podatke koji su zakonom ili posebnim propisom utvrđeni kao neophodni za rešavanje o određenom pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke.

Da bismo obezbedili efikasnost razmene podataka iz službenih evidencija, predvideli smo i i obavezu svih organa da na svojim zvaničnim internet stranicama objave listu službenih evidencija koje vode, način na koji je moguće pristupiti toj evidenciji, imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama, odnosno imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Tokom celog procesa izrade, usvajanja, a sada i primene zakona, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vodilo je računa da se ne pravi razlika između građana i službenika uprave, jer svi smo mi građani Srbije, većina ispred, a manji broj iza šaltera, ističe se saopštenju.

Izvor: sajt Blic-a