Министарство државне управе и локалне самоуправе послало је на адресе свих општина и градова Упутство о примени одредаба два члана Закона о општем управном поступку који се односе на размену података из службених евиденција, захваљујући чему запослени у управама више неће од грађана тражити да им доносе изводе из матичних књига, држављанства итд.

Министарство је, такође, позвало грађане да, инсистирајући на остварењу својих сада и законских права, допринесу бржој и квалитетнијој примени ових одредби, а самим тим и бољем, професионалнијем раду управе.

Нови Закон је прописао да је орган дужан да по службеној дужности обави увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање о неком поступку. Уколико ту службену евиденцију води неки други орган, онај који води поступак те податке тражи хитно, а колеге муих достављају бесплатно,осим ако баш изричито није другачије предвиђено.

Подаци се размењују електронски или на други начин предвиђен законом или другим прописом, с тим да обезбеди правну сигурност и економичност поступка.

Наравно, податке који већ постоје у јавним исправама грађана није потребно посебно прибављати, попут матичног броја или пребивалишта, истиче се у саопштењу.

Законом је изричито наведено да податке размењују запослени из база по службеној дужности и бесплатно, међутим, уколико грађанин код себе већ има на пример извод из матичне књиге рођених, моћи ће да га приложи уз осталу документацију, ако то изричито затражи.

Такође, странка може да изјави да ће прибавити само поједине, а не све личне податке, а тада и даље остаје обавеза органа да прикупи податке који недостају.

Податаке из свих евиденција службеници могу да прибаве на више начина – електронским увидом, физичким увидом у евиденцију или на упит.

Да се не би задирало у приватност грађана и да се не би угрозила њихова личност, орган који поступа у одређеном „предмету“ може да има увид, да прибавља и обрађује само оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.

Да бисмо обезбедили ефикасност размене података из службених евиденција, предвидели смо и и обавезу свих органа да на својим званичним интернет страницама објаве листу службених евиденција које воде, начин на који је могуће приступити тој евиденцији, имена и контакт податке лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама, односно имена и контакт податке лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција.

Током целог процеса израде, усвајања, а сада и примене закона, Министарство државне управе и локалне самоуправе водило је рачуна да се не прави разлика између грађана и службеника управе, јер сви смо ми грађани Србије, већина испред, а мањи број иза шалтера, истиче се саопштењу.

Извор: сајт Блиц-а